Goodwill nebo oceňovací rozdíl?

V praxi se často setkáváme s problémem zúčtování goodwillu. Goodwill představuje dlouhodobý nehmotný majetek, který lze odpisovat po dobu 60 měsíců. Goodwill je rozdíl mezi oceněním podniku (podle obchodního zákoníku) a souhrnem individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté závazky. Goodwill se v rozvaze vykazuje v položce Dlouhodobý nehmotný majetek, a to bez ohledu na jeho výši. (Nemusí se splňovat podmínka ceny vyšší než 60 tis. Kč).

Zásadní rozdíl mezi goodwillem a oceňovacím rozdílem:

  1. nabyvatel podniku provede individuální přecenění jednotlivých složek majetku = rozdíl je považován za goodwill,
  2. nabyvatel neprovede individuální přecenění = jedná se o oceňovací rozdíl k nabytému majetku.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Online Public Relations aneb PR sociálního věku

  •  
    Jak se liší digitální PR oproti klasickému PR.
  • Jak tvořit tiskové zprávy.
  • Jak monitorovat a vyhodnocovat PR.

Detailní informace o školení s Danem Dočekalem »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+