Hlavní navigace

Naučíme vás, jak v účetnictví na závěrkové a podrozvahové účty

Miriam Lukášová

Podívejte se, jak správně účtovat účtovou třídu 7 – závěrkové a podrozvahové účty. Přinášíme podrobný návod, včetně názorného příkladu.

Postup účtování třídy 7 – závěrkové a podrozvahové účty upravuje Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech, 002 Otevírání a uzavírání účetních knih; Vyhláška č. 500/2002 Sb., zákon 563/1991 Sb. o účetnictví.

Účtová třída 7 obsahuje:

 • závěrkové účty
 • podrozvahové účty

Postup při otevírání a uzavírání účetních knih

Účetní jednotky při otevírání a uzavírání účetních knih postupují v souladu s ustanovením § 17 zákona o účetnictví.

Otevírání účetních knih

Účty hlavní knihy se otevírají účetními zápisy. Stavy jednotlivých rozvahových položek (aktiva a pasiva) vykázané na účtu 702 – Konečný účet rozvážný musí navazovat na stavy jednotlivých rozvahových položek (aktiva a pasiva) účtu 701 – Počáteční účet rozvážný.

Účetní zápisy na vrub účtu 701 a ve prospěch nově otvíraných účtů pasiv a účetními zápisy ve prospěch účtu 701 a na vrub příslušných nově otvíraných účtů aktiv se zaúčtují jejich počáteční zůstatky.

Hospodářský výsledek minulého období, zisk nebo ztráta, budeme účtovat při otevírání hlavní knihy v případě zisku na stranu MD účtu 701 – Počáteční účet rozvážný a na Dal účtu 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení, bude-li dosažena ztráta budeme účtovat na MD 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení a Dal 701 – Počáteční účet rozvážný.

Využíváme-li při zpracování účetní evidence kvalitní účetní software, v rámci účetních závěrkových prací tuto operaci může provést samostatně. Při otevření účetnictví následujícího roku je nutno, odsouhlasit počáteční zůstatky s konečnými. Ty musí vždy souhlasit. Pokud přecházíme na nový software, potom otevření účetních knih musíme zaúčtovat přes navedení počátečních stavů, či jednotlivými účetními zápisy. Při správném otevření účetních knih bude hlavní kniha k 1. 1. vynulovaná, jinými slovy, aktiva se budou rovnat pasivům.

Stav účtu 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení, na který byl vyveden hospodářský výsledek z účtu 710 při otevření účetních knih, musí být do 31. 12. vyrovnán.

 • Vyrovnává se u účetních jednotek, které jsou individuálními podnikateli na účet 491-Účet individuálního podnikatele.
 • U účetních jednotek, které nejsou individuálními podnikateli (např. s. r. o., a. s., družstvo), po schváleném návrhu na rozdělení zisku, či úhradu ztráty na příslušné účty účtové třídy 41 Základní kapitál a kapitálové fondy a účtové třídy 42 Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření. Pořadí rozdělení zisku, popřípadě způsob úhrady ztráty stanoví obecně závazný právní předpis, společenská smlouva, stanovy obchodní společnosti nebo družstva a rozhodnutí valné hromady.

Uzavírání účetních knih

Účty hlavní knihy se uzavírají účetními zápisy. Konečné zůstatky aktivních účtů se přeúčtují na vrub účtu 702 – Konečný účet rozvážný. Konečné zůstatky pasivních účtů se přeúčtují ve prospěch účtu 702. Na vrub účtu 702 se přeúčtuje též zůstatek účtu 710 – Účet zisků a ztrát (bude-li dosažena ztráta, potom MD 702 a Dal 710). Ve prospěch účtu 702 (se přeúčtuje zůstatek účtu 710, bude-li dosažen zisk.

Konečné stavy účtů nákladů se přeúčtují na vrub účtu 710 – Účet zisků a ztrát, konečné stavy účtů výnosů se přeúčtují ve prospěch účtu 710. Výsledný zůstatek účtu 710 se podle své povahy přeúčtuje ve prospěch, příp. na vrub účtu 702.

Veřejná obchodní společnost (v. o. s.) při uzavírání účetních knih zúčtuje nárok na podíl na výsledku hospodaření společníků na účtech 596 a 364, v případě ztráty 354. Na základě vyúčtování nároku na výsledku hospodaření v. o. s. nevykazuje zůstatek na účtu 710 – Účet zisků a ztrát. Obdobně postupuje i komanditní společnost ve vztahu ke komplementářům.

Účetní závěrka a uzavírání účetních knih

Obsahové vymezení účetní závěrky účetní jednotky stanoví § 18 zákona a vyhlášky č. 500/2002 Sb. Uzavírání účetních knih je činnost, při níž se ve smyslu ustanovení § 17 zákona:

 • Zjišťují  obraty stran Má dáti (MD) a Dal (D) jednotlivých syntetických účtů.
 • Zjišťují konečné zůstatky aktivních a pasivních účtů a konečné stavy účtů  nákladů a výnosů.
 • Zjistí se základ daně z příjmů a daňová povinnost splatná, popř. odložená účetní jednotky za účetní období.
 • Zjistí se účetní výsledek hospodaření převodem nákladových účtů na vrub účtu 710 – Účet zisků a ztrát a převodem výnosových účtů ve prospěch účtu 710.
 • Uzavře se účetnictví účetní jednotky převodem zůstatků rozvahových účtů a zůstatku účtu 710 na účet 702.

Na podkladě údajů účtu 702 a 710 se sestaví účetní závěrka.

Podrozvahové účty

Na podrozvahových účtech v účtových skupinách 75 až 79 se sledují důležité skutečnosti, jejichž znalost je podstatná pro posouzení majetkoprávní situace účetní jednotky a jejích ekonomických zdrojů, které lze využít. Jedná se především o využívání cizího majetku, ke kterému účetní jednotka nemá vlastnické právo, popř. právo hospodaření s majetkem státu, dále evidence práv, o kterých se neúčtuje (hypotéky), nebo materiálu, jehož pořízení, chování, udržování a sledování vyplývá z obecně platných právních předpisů.

Na podrozvahových účtech se účtuje souvztažně s evidenčním účtem.

 Na podrozvahových účtech se sledují zejména:

 • přijatá depozita a hypotéky
 • najatý majetek
 • majetek přijatý do úschovy
 • zásoby přijaté ke zpracování
 • směnky k inkasu použité k úhradě do doby jejich splatnosti
 • přísně zúčtovatelné tiskopisy
 • materiál specifického použití
 • program 222
 • závazky ze smluvních pokut a úroků z prodlení (účtované do 31. 12. 2000)
 • pohledávky ze smluvních pokut a úroků z prodlení (účtované do 31. 12. 2000)
 • odepsané pohledávky
 • poskytnutá zástavní práva a věcná břemena a poskytnutá zajištění, pokud se o nich neúčtuje podle ČUS pro podnikatele č. 013
 • přijatá zástavní práva a přijatá zajištění
 • závazky z leasingu
 • pohledávky z leasingu
 • pohledávky z pevných termínovaných operací
 • závazky z pevných termínových operací
 • pohledávky z opcí

Příklad účtování na podrozvahových účtech

Podrozvahové účty:

 • 750 100  Materiál přijatý na zpracování
 • 750 200  Evidence přijatého materiálu na zpracování
Účetní případy
1. Materiál přijatý na zpracování 100 000 Kč MD 750 100 / D 750 200
2. Vrácený zpracovaný materiál 50 000 Kč MD 750 200 / D 750 100
Konečný stav 50 000 Kč MD 750 100
– 50 000 Kč MD 750 200

Foto: www.isifa.com

Našli jste v článku chybu?
Měšec.cz: Air Bank zruší TOP3 garanci a zdražuje kurzy

Air Bank zruší TOP3 garanci a zdražuje kurzy

Měšec.cz: Zdravotní a sociální pojištění 2017: Připlatíte

Zdravotní a sociální pojištění 2017: Připlatíte

Podnikatel.cz: Změny v cestovních náhradách 2017

Změny v cestovních náhradách 2017

120na80.cz: Rovnátka, která nejsou vidět

Rovnátka, která nejsou vidět

Měšec.cz: Europlatby: někde bez poplatku, jinde i 350 Kč

Europlatby: někde bez poplatku, jinde i 350 Kč

Podnikatel.cz: Udávání kvůli EET začalo

Udávání kvůli EET začalo

Podnikatel.cz: Podnikatelům dorazí varování od BSA

Podnikatelům dorazí varování od BSA

Podnikatel.cz: Dva doklady netřeba, dejte to na účtenku k EET

Dva doklady netřeba, dejte to na účtenku k EET

Vitalia.cz: Pravda o přibírání na zimu

Pravda o přibírání na zimu

Lupa.cz: Proč Stream netočí jen Kancelář Blaník?

Proč Stream netočí jen Kancelář Blaník?

Vitalia.cz: Jedlé kaštany jsou trpké, je třeba je tepelně upravit

Jedlé kaštany jsou trpké, je třeba je tepelně upravit

Root.cz: Telegram spustil anonymní blog Telegraph

Telegram spustil anonymní blog Telegraph

Podnikatel.cz: 3, 2, 1..EET startuje. Na co nezapomenout?

3, 2, 1..EET startuje. Na co nezapomenout?

Vitalia.cz: 9 největších mýtů o mase

9 největších mýtů o mase

DigiZone.cz: „Black Friday 2016“: závěrečné zhodnocení

„Black Friday 2016“: závěrečné zhodnocení

Podnikatel.cz: Daňové úlevy s EET nestačí. Budou zdražovat

Daňové úlevy s EET nestačí. Budou zdražovat

120na80.cz: 5 nejčastějších mýtů o kondomech

5 nejčastějších mýtů o kondomech

Podnikatel.cz: Zařízení pro EET zbytečně, vrátí vám peníze

Zařízení pro EET zbytečně, vrátí vám peníze

DigiZone.cz: Flix TV: dva set-top boxy za korunu

Flix TV: dva set-top boxy za korunu

Vitalia.cz: Formičky naší babičky: Jak se zbavit rzi

Formičky naší babičky: Jak se zbavit rzi