Kdy ručíte za nezaplacenou daň dodavatelem?

Odběratel nově ručí za nezaplacenou daň, která nebyla záměrně odvedena dodavatelem. Předmětem ručení je závazek zajištěný zákonným ručením, a to ručením podle § 109 zákona o DPH za konkrétní zdanitelné plnění mezi plátci DPH v tuzemsku. Povinným subjektem (ručitelem) je tedy odběratel – plátce DPH, který přijal plnění od jiného plátce, který záměrně neuhradil DPH. Musí být ale zároveň splněna některá z podmínek stanovených zákonem:

 • § 109 odst. 1 zákona o DPH (tzv. znalostní test) – odběratel vědět měl a mohl, že:
  • daň nebude dodavatelem úmyslně zaplacena
  • dodavatel se úmyslně dostane do platební neschopnosti
  • dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody
 • § 109 odst. 2 zákona o DPH – odběratel vědět měl a mohl, že úplata za zdanitelné plnění je bez ekonomického opodstatnění zcela zjevně odchylná od obvyklé ceny.

Při stanovení ceny obvyklé se postupuje podle zákona o oceňování majetku. Jedná se o cenu, která by byla dosažena při prodejích stejného či obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby, a to v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni uskutečnění plnění. Samozřejmě se berou v potaz individuální okolnosti trhu např. stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit, omezení hospodářské soutěže v daném odvětví, ale také ekonomická či kapitálová závislost prodávajících. Čtěte více: Plátci DPH, ručíte za dodavatelem nezaplacenou daň

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení e-mail marketingu – pokročilé techniky

 •  
  Jak připravit šablonu moderního e-mailu
 • Jak spustit automatizované kampaně
 • Jak dynamizovat běžnou rozesílku

Detailní informace o školení e-mail marketingu - pokročilé techniky »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+