Hlavní navigace

Klamání spotřebitele je zakázáno pod pokutou až 50 milionů

 Autor: 258398
Lucie Domanská

Každý podnikatel při svém podnikání musí dbát na ochranu spotřebitele, ať mu poskytuje služby nebo prodává výrobky či zboží. Co z toho ale podnikatel má? Například spokojeného a stálého zákazníka, dobrou pověst své firmy nebo se tím vyhne pokutě až 50 milionů korun.

Ochrana spotřebitele je zakotvena v Zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Tento zákon definuje spotřebitele jako fyzickou nebo právnickou osobu, která nakupuje výrobky nebo služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky a službami. Kromě dalších pojmů jako výrobce, dovozce, prodejce apod. definuje také pojmy jako nebezpečný výrobek, výrobek nebezpečný svou zaměnitelností s potravinou, výrobek nebo zboží, které porušuje některá práva duševního vlastnictví, atd.

Nebezpečný výrobek = výrobek, který z důvodu jakékoli vady nebo nesprávné či nedostatečné informace sám o sobě nebo při obvyklém používání představuje nepředvídatelné nebo zvýšené nebezpečí ohrožení života, zdraví anebo majetku

Výrobek nebezpečný svou zaměnitelností s potravinou = výrobek, který není potravinou, má však tvar, vůni, barvu, vzhled, obal, označení, objem nebo rozměry, které mohou způsobit, že spotřebitelé, zejména děti, jej mohou zaměnit s potravinou, což může být nebezpečné pro lidské zdraví, zejména způsobit dušení, otravu nebo perforaci či zablokování zažívacího ústrojí.

Výrobek nebo zboží porušující některá práva duševního vlastnictví = je jím např.:

  • padělek - výrobek nebo zboží, včetně jeho obalu, na němž je bez souhlasu majitele ochranné známky umístěno označení stejné nebo zaměnitelné s ochrannou známkou, a veškeré věci nesoucí takové označení (značky, loga, etikety, nálepky, prospekty, návody k použití, doklady o záruce apod.)
  • nedovolená napodobenina – výrobek nebo zboží, které je rozmnoženinou nebo zahrnuje rozmnoženinu vyrobenou bez souhlasu majitele autorských nebo příbuzných práv nebo bez souhlasu majitele práv
  • výrobek nebo zboží, porušující práva majitele patentu nebo užitného vzoru, nebo práva majitele dodatkového ochranného osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin
  • výrobek nebo zboží, porušující práva toho, jemuž svědčí ochrana zapsaného označení původu nebo zeměpisného označení.

Povinnosti podnikatele při prodeji výrobků a služeb

Při prodeji výrobků a služeb má podnikatel ve vztahu ke spotřebiteli určité povinnosti stanovené zákonem.

Poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb. V této souvislosti je prodávající povinen prodávat výrobky ve správné hmotnosti, míře a množství, přičemž musí umožnit spotřebiteli překontrolovat si správnost těchto údajů. Prodávané výrobky nebo služby musí být zároveň v předepsané nebo schválené jakosti a za ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy (dle Zákona č. 526/1990 Sb., o cenách), přičemž tyto ceny se musí správně účtovat a celkovou částku zaokrouhlit vždy k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu.

Pozor, měřidla jsou legislativně zakotvena v Zákoně č. 505/1992 Sb., o metrologii. K němu dále existují dvě prováděcí vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu – č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, a vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu (legální kontrola měřidel).

Zákaz diskriminace spotřebitele. Prodávající nesmí při prodeji diskriminovat spotřebitele nebo se chovat v rozporu s dobrými mravy.

Zákaz nabídky a prodeje nebezpečných výrobků. Nikdo nesmí prodávat, nabízet a dokonce ani darovat nebezpečné výrobky. Odpovědnosti za porušení tohoto zákazu se však může zprostit ten, kdo prokáže, že o nebezpečnosti daného výrobku nemohl v době prodeje, nabízení či darování vědět. Pokud se však prodávající nebo nabízející apod. dozví, že daný výrobek je nebezpečný, je povinen o tom bezodkladně spotřebitele informovat. Není-li možné kontaktovat jednotlivé spotřebitele, je povinen informovat o tom spotřebitelskou veřejnost a orgány veřejné správy, které dohlíží nad dodržováním tohoto ustanovení.

Zákaz výroby, dovozu, vývozu, nabídky, prodeje a darování výrobků nebezpečných svou zaměnitelností s potravinami. Tento zákaz se vztahuje na všechny, kdo vyrábí, dováží, vyváží, nabízí, prodává či daruje nějaké výrobky.

Zákaz klamání spotřebitele. Nikdo nesmí klamat spotřebitele, zejména uvádět nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné, dvojsmyslné nebo přehnané údaje anebo zamlčet údaje o skutečných vlastnostech výrobků nebo služeb či úrovni nákupních podmínek. Odpovědnosti za klamání spotřebitele se nelze zprostit tím, že např. prodejce uvede, že mu potřebné údaje výrobce, dodavatel nebo dovozce neposkytl.

Informační povinnosti. Prodávající je povinen řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb. Musí ho seznámit se způsobem použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které hrozí při nesprávném použití nebo údržby, stejně tak i o riziku souvisejícím s poskytovanou službou. Nejedná-li se o zřejmé nebo obecně známé skutečnosti a vyžaduje-li to povaha, způsob nebo doba používání výrobku, je prodávající povinen zajistit, aby byly tyto informace srozumitelně obsaženy v přiloženém písemném návodu. Opět se této povinnosti nemůže zprostit tvrzením, že mu tyto informace neposkytl výrobce nebo dodavatel, apod.

Prodávající zároveň musí zajistit, aby výrobky, které prodává, byly viditelně a srozumitelně označeny. Musí zde být především údaje:

  • o výrobku, výrobci nebo dovozci, případně dodavateli,
  • o hmotnosti nebo množství nebo velikosti, popřípadě rozměru výrobku a dalšími údaji, které slouží k jeho identifikaci,
  • o složení materiálu, jde-li o textilní výrobky, a v případě obuvi i informace o materiálech použitých v jejích hlavních částech,
  • o datu minimální trvanlivosti nebo datu použitelnosti,
  • o ceně,
  • o podmínkách, rozsahu, způsobu a místa uplatnění reklamace a o provádění záručních oprav.

Další povinnosti při prodeji zboží a poskytování služeb

Prodejce je povinen na požádání výrobek spotřebiteli předvést, umožňuje-li to povaha výrobku. Stanovuje-li to zákon, tak i vyplnit řádně záruční list. § 620 a 621 občanského zákoníku předepisuje, ve kterých případech je prodejce povinen záruční list vystavit. Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou, tzv. záručním listem. Ten musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

Vyžaduje-li to povaha výrobků, je prodávající povinen prodávat výrobky v hygienicky nezávadných obalech nebo je při prodeji do těchto obalů zabalit.

Kolik stojí podnikatele porušení zákona o ochraně spotřebitele?

Pokud podnikatel poruší povinnosti, které vyplývají ze zákona o ochraně spotřebitele, může mu být uložena pokuta až do výše 50 milionů korun v závislosti na povaze protiprávního jednání a výši škody. V blokovém řízení může podnikatel dostat pokutu do 5000 korun, pokud je porušení povinností spolehlivě zjištěno a osoba, která povinnost porušila, je ochotna blokovou pokutu zaplatit.

Anketa

Prává spotřebitelů:

Našli jste v článku chybu?

11. 3. 2008 13:49

dahlia (neregistrovaný)
Dejte si pozor na společnost Telefonica 02.
Nechala jsem si zřídit službu přesměrování hovorů, přičemž jsem byla ujišťěna oparátorem, že tato služba je zdarma.
Přesto mi přišlo vyúčtováni hovorů za přesměrování z pevné linky na mobil. Jde o klamání spotřebitele a podvod.
Nyní se oprátor brání, a odmítá uznat reklamaci
dahlia3. 3. 2008 17:51

Lumír (neregistrovaný)
Nevíte, jak se tato ustanovení vztahují na služby? Konkrétně mi jde o překlady a tlumočení, vztahuje se na ně reklamační lhůta 24 měsíců také?
Podnikatel.cz: Italové dělají mozzarellu z mléka z Česka

Italové dělají mozzarellu z mléka z Česka

Podnikatel.cz: Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Měšec.cz: Zdravotní a sociální pojištění 2017: Připlatíte

Zdravotní a sociální pojištění 2017: Připlatíte

Lupa.cz: Proč firmy málo chrání data? Chovají se logicky

Proč firmy málo chrání data? Chovají se logicky

Vitalia.cz: Bižuterie tisícinásobně překračuje povolené limity

Bižuterie tisícinásobně překračuje povolené limity

Vitalia.cz: V SAPĚ našli nelegální porážku kachen

V SAPĚ našli nelegální porážku kachen

Vitalia.cz: Jak vybrat ořechy do cukroví a kde mají levné

Jak vybrat ořechy do cukroví a kde mají levné

DigiZone.cz: Perspektivy TV v roce 1939 podle časopisu Life

Perspektivy TV v roce 1939 podle časopisu Life

Podnikatel.cz: Daňové úlevy s EET nestačí. Budou zdražovat

Daňové úlevy s EET nestačí. Budou zdražovat

Vitalia.cz: Perníčky: na uležení i hned měkké

Perníčky: na uležení i hned měkké

DigiZone.cz: Flix TV: dva set-top boxy za korunu

Flix TV: dva set-top boxy za korunu

Podnikatel.cz: Zařízení pro EET zbytečně, vrátí vám peníze

Zařízení pro EET zbytečně, vrátí vám peníze

Vitalia.cz: Paštiky plné masa ho zatím neuživí

Paštiky plné masa ho zatím neuživí

Podnikatel.cz: Podnikatelům dorazí varování od BSA

Podnikatelům dorazí varování od BSA

Podnikatel.cz: Dva doklady netřeba, dejte to na účtenku k EET

Dva doklady netřeba, dejte to na účtenku k EET

Vitalia.cz: 9 největších mýtů o mase

9 největších mýtů o mase

Vitalia.cz: Jedlé kaštany jsou trpké, je třeba je tepelně upravit

Jedlé kaštany jsou trpké, je třeba je tepelně upravit

120na80.cz: Co všechno ovlivňuje ženskou plodnost?

Co všechno ovlivňuje ženskou plodnost?

Root.cz: Kamery Sony se dají ovládnout na dálku

Kamery Sony se dají ovládnout na dálku

Vitalia.cz: Formičky naší babičky: Jak se zbavit rzi

Formičky naší babičky: Jak se zbavit rzi