Náklady nezaměňujte s výdaji a výnosy s příjmy

Při sestavování ročních závěrečných účtů není na škodu zopakovat si základní pojmy, aby podnikatel dokázal jasně rozlišit a bezproblémově zařadit situace, které mu v podnikatelském životě vyvstanou. Náklady a výdaje a příjmy s výnosy totiž nelze zaměňovat.

Náklady představují peněžní vyjádření opotřebení či spotřebování majetku. Snižují se jimi aktiva a zvyšují závazky. Náklady snižují hospodářský výsledek, ale také daňovou povinnost, pokud jsou daňově uznatelné. Většinou jsou spojeny s výdaji. Pod těmi rozumíme především peněžní úbytek aktiv. Vidět jde tedy nejvíce na hotovostních prostředcích.

Výnosy jsou peněžní částky, které podnik získal svou činností (tržby, dividendy) bez ohledu na to, jestli ve stejném čase došlo ke skutečné úhradě. Příjmy jsou naproti tomu reálné toky peněz za provedené činnosti firmy.

Porovnáváním nákladů a výnosů dospějeme k výsledku hospodaření, který může být kladný – zisk, nebo záporný – ztráta. Při porovnání příjmů a výdajů sledujeme především cash flow.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení online marketingu - jak přivádět na web návštěvnost

  • Vyhledavače a PPC kampaně - jak fungují
  • Webová analytika - k čemu jí využít
  • Facebook a další sociální sítě - co a jak komunikovat

Detailní informace o Školení online marketingu »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+