Hlavní navigace

Přiznáním to nekončí, nezapomeňte zveřejnit účetní závěrku

 Autor: 258398
Jan Molín 6. 4. 2011

Koncem minulého týdne uplynula lhůta pro podání přiznání k daním z příjmů. Odevzdání daňového přiznání však není zdaleka jedinou povinností, která se k již skončenému roku 2010 vztahuje. Nezapomínejte také na účetní závěrku.

Kdo musí zveřejnit svou účetní závěrku

Povinnost zveřejnit účetní závěrku stanoví zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o účetnictví“), a to v ustanovení § 21a odst. 1 a následujících. Podle této úpravy jsou účetní závěrku (popř. výroční zprávu) povinny zveřejnit ty účetní jednotky, které se zapisují do obchodního rejstříku, nebo ty, kterým povinnost zveřejnění stanoví zvláštní právní předpis.

Na tomto místě je však vhodné připomenout, co se rozumí pojmem účetní závěrka. Podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona o účetnictví účetní závěrku tvoří:

 • rozvaha (bilance),
 • výkaz zisku a ztráty (výsledovka),
 • příloha, která zejména vysvětluje a doplňuje informace v rozvaze a výkazu zisku a ztráty.

Účetní závěrka může zahrnovat i přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow) nebo přehled o změnách vlastního kapitálu.

Rozlišujte pojmy účetní závěrka a účetní uzávěrka

Pojmy účetní závěrka a účetní uzávěrka nejsou synonyma. Zatímco účetní závěrkou se rozumí soubor účetních výkazů (výše zmíněná rozvaha, výsledovka, příloha, popř. další účetní výkazy), účetní uzávěrkou se rozumí zjednodušeně činnost, která spočívá v uzavření účetního období a jejímž cílem je sestavení účetní závěrky.

Účetní závěrka přitom musí obsahovat:

 • jméno a příjmení, obchodní firmu nebo název účetní jednotky, dále bydliště nebo sídlo,
 • identifikační číslo (IČ),
 • právní formu účetní jednotky,
 • předmět podnikání nebo jiné činnosti,
 • tzv. rozvahový den, tj. den, ke kterému se sestavuje účetní závěrka a
 • okamžik sestavení účetní závěrky.

K účetní závěrce musí být připojen podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky (v případě právnických osob) nebo podpisový záznam účetní jednotky – fyzické osoby. Čtěte více: Účetní závěrka se zasílá do obchodního rejstříku

Kdy se účetní závěrka sestavuje v plném a kdy ve zjednodušeném rozsahu

Zákon o účetnictví rozlišuje účetní závěrku sestavovanou v plném rozsahu a účetní závěrku vyhotovovanou ve zjednodušeném (dříve zkráceném) rozsahu. Tyto účetní závěrky se liší mírou podrobnosti jednotlivých údajů. Ve zjednodušeném rozsahu mohou sestavit účetní závěrku ty účetní jednotky, které nejsou povinny mít účetní závěrku ověřenu auditorem. Ostatní účetní jednotky sestavují účetní závěrku v plném rozsahu. Akciové společnosti sestavují účetní závěrku v plném rozsahu vždy (i když nemají v daném roce povinnost ověření účetní závěrky auditorem).

Jak se účetní závěrka zveřejňuje

Účetní jednotky, které se zapisují do obchodního rejstříku, zveřejňují účetní závěrku (popř. výroční zprávu) uložením do sbírky listin. Povinnost zveřejnění je přitom splněna okamžikem předání účetní závěrky rejstříkovému sou­du.

Způsob předání účetní závěrky ovlivňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 562/2006 Sb., kterou se stanoví způsob převedení listin do elektronické podoby, způsob nakládání s převedenými listinami a obligatorní elektronická podoba listin (vyhláška o digitalizaci obchodního rejstříku). Podle této vyhlášky se účetní závěrka podává rejstříkovému soudu pouze v elektronické podobě ve formátu PDF. Soubory se zasílají rejstříkovému soudu elektronickou poštou nebo se předkládají na datovém nosiči CD-R.

Zákon o účetnictví nestanoví pro zveřejnění účetní závěrky přesnou lhůtu (kromě auditovaných účetních jednotek – viz dále). Pro zaslání rejstříkovému soudu tak platí obecná úprava uvedená v ustanovení § 38k odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podle které podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku předloží rejstříkovému soudu listiny zakládané do sbírky listin bez zbytečného odkladu od vzniku rozhodné skutečnosti.

Účetní závěrky ověřené auditorem

Účetní jednotky, které jsou povinny mít ověřenu účetní závěrku auditorem, zveřejňují účetní závěrku i výroční zprávu až po jejich ověření a po schválení příslušným orgánem (zejm. valnou hromadou). Lhůta pro zveřejnění je 30 dnů od splnění obou uvedených podmínek, nejpozději však do konce bezprostředně následujícího účetního období. Účetní jednotky jsou spolu s účetní závěrkou povinny zveřejnit i zprávu o auditu.

Auditované účetní jednotky ale nesmí zveřejnit informace, které předtím nebyly ověřeny auditorem, způsobem, který by mohl vést uživatele v omyl, že auditorem ověřeny byly. Čtěte více: Náklady právnických osob po novele zákona o daních z příjmů

Na koho se povinnost zveřejnění účetní závěrky nevztahuje

Povinnost zveřejnění účetní závěrky se logicky může dotýkat pouze těch subjektů, které účetní závěrku sestavují (tedy které vedou účetnictví). Celé řady podnikatelů se však netýká. Kromě účetních jednotek, které se nezapisují do obchodního rejstříku, jsou to pak zejména ty fyzické osoby, které:

 • vedou daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo
 • uplatňují výdaje procentem z příjmů (paušální výdaje) a zároveň nevedou účetnictví.

Sankce za nezveřejnění účetní závěrky

Sankcí za nezveřejnění účetní závěrky je zejména pokuta podle zákona o účetnictví. Ta může být uložena až do výše 3 % z hodnoty aktiv celkem (tj. aktiv brutto). Navíc nově platí, že pokud hodnota aktiv uvedená v účetní závěrce neodpovídá skutečnosti, použije se pro uložení pokuty hodnota aktiv zjištěná orgánem, který vede řízení o uložení pokuty.

Vedle sankcí stanovených zákonem o účetnictví může být podnikatel postižen sankcemi podle obchodněprávních předpisů, popř. se v mezních případech může vystavit trestněprávnímu postihu.

Jan Molín, daňový poradce

Autor je partnerem poradenské společnosti MIVO s.r.o., která poskytuje služby v oblastech:
 • vedení účetnictví
 • vedení mzdové a personální evidence
 • daňové poradenství

Foto: www.isifa.com

Našli jste v článku chybu?

9. 4. 2011 0:01

Izak (neregistrovaný)
Uz to konecne pochopte, zaregistrujte se na pracaku a podnikejte nacerno, duchod dostanete jako cikani, tedy z prumerne mzdy ;-)) a bokem si vydelate slusne prachy .... takhle nejak to tento stat zamyslel ne ? ... a to jeste mame platit DPH za nekoho jineho ;-))

Bananova republika 2. stupne

Měšec.cz: Jak vymáhat výživné zadarmo?

Jak vymáhat výživné zadarmo?

Podnikatel.cz: Zavře krám u #EET Malá pokladna a Teeta?

Zavře krám u #EET Malá pokladna a Teeta?

DigiZone.cz: Milan Kruml: procházka TV historií

Milan Kruml: procházka TV historií

Měšec.cz: Zdravotní a sociální pojištění 2017: Připlatíte

Zdravotní a sociální pojištění 2017: Připlatíte

Podnikatel.cz: Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Přehledná titulka, průvodci, responzivita

120na80.cz: Jak oddálit Alzheimera?

Jak oddálit Alzheimera?

Měšec.cz: Air Bank zruší TOP3 garanci a zdražuje kurzy

Air Bank zruší TOP3 garanci a zdražuje kurzy

Vitalia.cz: Fotorecept: Jak nezkazit nadýchanou omeletu

Fotorecept: Jak nezkazit nadýchanou omeletu

Podnikatel.cz: Daňové úlevy s EET nestačí. Budou zdražovat

Daňové úlevy s EET nestačí. Budou zdražovat

Root.cz: Vypadl Google a rozbilo se toho hodně

Vypadl Google a rozbilo se toho hodně

DigiZone.cz: Filmbox Live pro předplatitele UPC DTH

Filmbox Live pro předplatitele UPC DTH

Vitalia.cz: I církev dnes vyrábí potraviny

I církev dnes vyrábí potraviny

DigiZone.cz: Perspektivy TV v roce 1939 podle časopisu Life

Perspektivy TV v roce 1939 podle časopisu Life

Lupa.cz: Slevové šílenství je tu. Kde nakoupit na Black Friday?

Slevové šílenství je tu. Kde nakoupit na Black Friday?

Vitalia.cz: Říká amoleta - a myslí palačinka

Říká amoleta - a myslí palačinka

Podnikatel.cz: EET: Totálně nezvládli metodologii projektu

EET: Totálně nezvládli metodologii projektu

Podnikatel.cz: Udávání kvůli EET začalo

Udávání kvůli EET začalo

Měšec.cz: Jak levně odeslat balík přímo z domu?

Jak levně odeslat balík přímo z domu?

Lupa.cz: Insolvenční řízení kvůli cookies? Vítejte v ČR

Insolvenční řízení kvůli cookies? Vítejte v ČR

Lupa.cz: Proč Stream netočí jen Kancelář Blaník?

Proč Stream netočí jen Kancelář Blaník?