Hlavní navigace
Už zbývá jen pro podání daňového přiznání. Vyřešte je s našimi chytrými formuláři a tipy na slevy.

Přišli jste o práci? Nezapomeňte žádat o podporu včas

Dagmar Kučerová

O zařazení do evidence uchazečů je nutné požádat v řádném termínu. Ten je nyní výrazně kratší, než býval. Prodlení se může odrazit na výši pobírané podpory.

O práci může přijít kdokoli, důležité je vědět, jaký je postup při registraci na úřad práce a v jakém termínu se registrovat. I v této oblasti totiž nastaly změny a prodlení, byť o jeden jediný den, může mít pro uchazeče o zaměstnání neblahé následky.

Evidence na úřad práce (nejlépe do 3 pracovních dnů)

Evidence na úřadu práce je dobrovolná a žádný právní předpis nestanoví povinnost, aby občan musel žádat o zprostředkování zaměstnání. Je tedy na jeho vlastním uvážení, zda o zprostředkování zaměstnání požádá a je také na něm, kdy se na příslušné kontaktní pracoviště úřadu práce dostaví. Zákon o zaměstnanosti však stanoví, že pokud se fyzická osoba dostaví do 3 pracovních dnů po ukončení zaměstnání, je do evidence uchazečů o zaměstnání zařazena ode dne následujícího po ukončení tohoto zaměstnání. Z toho vyplývá, že když fyzická osoba požádá o zprostředkování zaměstnání později než do 3 pracovních dnů po ukončení zaměstnání, je do evidence uchazečů o zaměstnání zařazena až dnem, kdy tuto žádost podala, vysvětlil pro server Podnikatel.cz Petr Sulek, mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí.

Zjednodušeně řečeno, pokud vám skončil pracovní poměr kupříkladu k 31. červenci, potom se zajděte na úřad práce zaevidovat mezi 1. srpnem až 3. srpnem. Pokud by na tyto dny vycházel státní svátek nebo sobota či neděle, lhůta se o tyto dny prodlužuje. Pokud je tedy 2. srpna sobota a 3. srpna neděle, můžete se zaevidovat do úterý 5. srpna a v evidenci přitom budete vedeni úřadem práce od 1. srpna. 

Zpoždění s registrací se nevyplácí

Neplatí již dříve zavedený termín registrace na úřad práce do 8 kalendářních dní. A zdaleka se nejedná jen o posouzení od jakého data náleží podpora v nezaměstnanosti. Na příkladu ukážeme, jak je evidence do tří pracovních dnů důležitá a jak se může prodlení nevyplatit:

Čtenářce severu Podnikatel.cz zanikl ke dni 26. listopadu 2012 nárok na rodičovský příspěvek, dítě tohoto dne dosáhlo věku 3 let. Dne 27. listopadu nastoupila zpět do zaměstnání. Zde jí ale pracovní poměr skončil k 31. prosinci 2012 uplynutím doby určité, na kterou byl sjednán. Zaměstnavatel smlouvu dále neprodloužil. Čtenářka se přihlásila na úřad práce, bohužel z osobních důvodů až k 7. lednu 2013 a řádně doložila všechny doklady, včetně potvrzení o zaměstnání od zaměstnavatele. Jen nestihla termín registrace do tří pracovních dnů, ale domnívala se, že bude mít nárok na podporu vypočtenou z průměrné mzdy ze zaměstnání na základě řádně předložených dokladů. 

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Pozdní evidence na úřad práce se nemusí vyplatit. Vždy do 3 pracovních dnů. 

Dle vysvětlení mluvčího ministerstva práce a sociálních věcí je pro výpočet podpory v nezaměstnanosti a stanovení její výše důležitá poslední činnost před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání. V případě čtenářky se jednalo o péči o dítě ve věku do 4 let. Tato péče o dítě ve věku do 4 let je podle zákona o zaměstnanosti náhradní dobou zaměstnání. U náhradní doby zaměstnání se pak podpora v nezaměstnanosti stanoví za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu ve výši 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti. Jedná se bohužel o velmi nízkou částku, která začíná na 3662 Kč a končí na 2685 Kč.

Pokud by se čtenářka na kontaktní pracoviště úřadu práce dostavila do 3 pracovních dnů po ukončení zaměstnání, bylo by její poslední činností před zařazením do evidence právě toto zaměstnání. Výše podpory v nezaměstnanosti by pak byla stanovena procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku z tohoto posledního ukončeného zaměstnání, a to by zajistě byl zásadní rozdíl ve výši vyplácené podpory v nezaměstnanosti.

Jak se na úřad registrovat a co si vzít s sebou

O zařazení do evidence zájemců o zaměstnání může uchazeč požádat již před uplynutím výpovědní doby. V takovém případě bude informován o vhodných pracovních místech (pokud nějaká budou). Po skončení výpovědní doby je třeba (nejlépe do tří pracovních dnů) požádat úřad práce v místě svého trvalého pobytu o zprostředkování zaměstnání. A to vyplněním Žádosti o zprostředkování zaměstnání, případně vyplněním její elektronické verze Žádosti o zprostředkování zaměstnání. Výhodou elektronické verze je, že data vyplněná v této žádosti lze použít rovnou v Žádosti o podporu v nezaměstnanosti.

Při první návštěvě na úřadu práce nezapomeňte platný občanský průkaz nebo jiný doklad, kterým prokážete svoji totožnost a místo trvalého pobytu. Dále doklad o ukončení pracovního poměru, doklad o výkonu jiné výdělečné činnosti, u osoby samostatně výdělečně činné potvrzení o době trvání účasti na důchodovém pojištění a o vyměřovacím základu, potvrzení o ukončené náhradní době (např. návrat z mateřské dovolené, péče o osobu blízkou, pobírání plného invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně). Jestliže všechny doklady předložíte, můžete být ihned zařazeni do evidence uchazečů o zaměstnání.

Dále je třeba požádat o podporu v nezaměstnanosti. V souladu s § 39 zákona o zaměstnanosti má nárok na podporu v nezaměstnanosti uchazeč, který získal v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění alespoň v délce 12 měsíců. Jestliže není splněna tato podmínka, je možné ji splnit započtením náhradní doby zaměstnání (rodičovská, pobírání invalidního důchodu atd.).

Pokud již máte v okamžiku žádosti o evidenci na úřad práce k dispozici potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) a potvrzení o výši průměrného výdělku nebo evidenční list důchodového pojištění, nezapomeňte je vzít také s sebou. Podle § 50 zákona o zaměstnanosti se výše podpory v nezaměstnanosti stanoví procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl u uchazeče zjištěn a naposledy užíván z posledního zaměstnání v rozhodném období. Podpora se bude počítat z průměru dosaženého v posledním zaměstnání, jestliže toto zaměstnání založilo účast na důchodovém pojištění (zjednodušeně řečeno, bylo z něj odváděno sociální pojištění).  

EBA_24.5.

Výše podpory v nezaměstnanosti

Výše podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Délka podpůrčí doby je stanovena u osob do 50 let na 5 měsíců, od 50 do 55 let na 8 měsíců a nad 55 let 11 měsíců.

V případě, kdy je ukončeno zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů bez vážného důvodu (uchazeč ukončil sám nebo dohodou se zaměstnavatelem), činí výše podpory v nezaměstnanosti 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Výjimkou je dohoda o ukončení pracovního poměru s uvedením důvodu nadbytečnosti. Zde náleží uchazeči standardní, tedy nesnížená podpora v nezaměstnanosti, protože takové skončení pracovního poměru považují úřady práce za vážný důvod.

Našli jste v článku chybu?
27. 6. 2013 6:39
honza (neregistrovaný)

jelikož jsem 30 let platil sociální atd tak nemohu přijíti ani o podporu ani o dáv ky protože jsou to mé peníze na které jsem si platil takže zakonodárce aní jiní mě nemají právo nic upírat a protože zákony které si stát s těmito zloději nasal tak aby mohl okrádat nás co jsme si poctivě celý zivot poctivě pracovali ,a proto se většina národa potavila proti menšině ti bohatí se ted budou báti mezi námi o své životy vás je 5% nás je 95% ati vychvalovaní že zbohatli takzvaně právem a ještě nás okrá…

27. 6. 2013 6:25
jana (neregistrovaný)

ja jsem se nevyhodila z práce sama ten co mě vyhodil má povynnost nahlašovací ,co se týká takzvané žádosti, je urážka na cti když zákonodárce nutí nevinného žádat o pomoc státu ,nactiuthání, pohdání pracovníkem,ob­čanem,atd nejsme otroci ale svobodní občané ,když mě může zaměstnavatel vyhodit z práce ze své pohodlnosti a neschopnosti tak má také se státem povynnosti z toho plynoucí kalouskův a odeesácké přístupy a postupy,odporují mezinárodním zakonům o ochraně práv občanských práv