Hlavní navigace
Už zbývá jen pro podání daňového přiznání. Vyřešte je s našimi chytrými formuláři a tipy na slevy.

Víte, co je daňová závěrka? Je tu co nevidět

Autor: www.isifa.com
Dagmar Kučerová

Daňová závěrka, neboli závěrka daňové evidence, klepe na dveře. Čtěte, o co se jedná, co je třeba udělat a na co určitě nezapomenout.

Blíží se datum daňové závěrky, respektive „závěrky daňové evidence“. Ta má samozřejmě svá pravidla, kterými se musí podnikatel řídit. Připomínáme základní a zcela nezbytné kroky před samotným uzavřením daňové evidence.

Úpravy před uzavřením deníku příjmů a výdajů

1. Závěrka jednotlivých složek daňové evidence

Podnikající fyzické osoby, které vedou daňovou evidenci, uzavírají její jednotlivé složky:

 • k poslednímu dni zdaňovacího období (tedy kalendářního roku),
 • ke dni skončení činnosti, 
 • ke dni předcházejícímu dni účinnosti konkursu.

Tématem článku je uzávěrka k blížícímu se poslednímu dni zdaňovacího období, tedy k 31. prosinci 2013. Nejprve je třeba překontrolovat, zda deník o příjmech a výdajích obsahuje všechny příjmy a výdaje tohoto zdaňovacího období, respektive, zda jsme neopomněli zapsat některé výdajové či příjmové doklady, faktury apod. Pak teprve můžeme přejít k uzavření daňové evidence.

Podnikatel uzavřením jednotlivých složek daňové evidence zjistí: 

 • souhrnné částky zdanitelných příjmů a daňových výdajů, které se sledují v deníku příjmů a výdajů, a to v členění potřebném pro zjištění základu daně z příjmů, 
 • stavy nevyrovnaných (tedy neuhrazených) pohledávek a závazků,
 • stavy peněžních prostředků na účtech v bankách a v pokladnách, 
 • stavy majetku a závazků podnikatele v ostatních složkách daňové evidence, 
 • kursové rozdíly u bankovních účtů vedených v cizích měnách a u valutových pokladen.

2. Nepeněžní příjmy v daňové evidenci

Jako poslední zápisy deníku příjmů a výdajů se evidují zdanitelné příjmy a daňové výdaje, které sice nejsou peněžními transakcemi (nejsou peněžními toky), ale ovlivňují základ daně. V průběhu zdaňovacího období je podnikatel eviduje mimo deník příjmů a výdajů na takzvané evidenční kartě.

V případě nepeněžních příjmů, jenž ovlivňují daňový základ, se jedná o (dle § 3 odst. 2 zákona o daních z příjmů):

 • příjmy ze zápočtu pohledávek,
 • zdanitelné věcné dary přijaté v souvislosti s podnikáním,
 • příjmy ze směnných obchodů.

Dále je třeba upravit zdanitelné příjmy o položky: 

 • odpis pasivního oceňovacího rozdílu k úplatně nabytému majetku, 
 • čerpání zákonných rezerv,
 • snížení příjmů o podíl připadající na člena sdružení, 
 • další příjmy nebo storna příjmů v souladu se zákonem o daních z příjmů.
Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Daňová závěrka se blíží, je třeba se na ni připravit. 

Příkladem může být nákup souboru movitého a nemovitého majetku, zásob a pohledávek v hodnotě 2 milionů korun. Podnikatel převzal majetek do své evidence v účetních cenách z účetnictví prodávajícího, a to 2,15 milionu korun (po odpočtu závazků). Oceňovací pasivní rozdíl ve výši 150 tisíc korun, který podnikateli vznikl, bude odpisován do příjmů po dobu 15 let. Zapíše se na příslušnou evidenční kartu a na konci zdaňovacího období podnikatel vždy o částku 10 tisíc korun zvýší v deníku příjmů a výdajů své zdanitelné příjmy.

Podrobně také v článku: Jak se připravit na závěrku daňové evidence a na co nezapomenout

3. Nepeněžní výdaje v daňové evidenci

Obdobným způsobem se budou upravovat daňové výdaje o nepeněžní výdaje, tedy o výdaje, které se v příslušném zdaňovacím období neprojeví jako úbytek peněžních prostředků, ale musí být při zjišťování základu daně zohledněny. Jedná se především o:

Content 2017 - tip Creative Dock

 • výdaje ze zápočtu pohledávek,
 • odpisy hmotného majetku, 
 • zůstatkovou cenu vyřazovaného hmotného majetku, 
 • pořizovací cenu pozemku, příp, finančního majetku při jeho prodeji až do výše příjmů z jejich prodeje,
 • hodnotu zásob přijatých formou darů, 
 • věcný vklad (zásob) vlastníkem,
 • uplatnění výdajů dlouhodobého majetku do výdajů, 
 • tvorbu zákonných rezerv, 
 • zrušení zákonných rezerv jako storno výdajů, 
 • časové rozlišení nájemného u finančního leasingu, 
 • snížení výdajů o podíl připadající na člena sdružení, 
 • storno výdajů na pořízení dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností v případě, že byly již dříve uplatněny výdaje, které s výrobou tohoto majetku souvisely, např. materiál, mzdy apod.,
 • hodnotu poskytnutých (darovaných) zásob jako storno výdajů apod.

Pro vysvětlení opět příklad. Mohlo by se jednat o dosud neodepsaný výrobní stroj, který byl podnikatel z důvodu jeho nefunkčnosti nucen zlikvidovat. Rozdíl mezi pořizovací hodnotou a dosavadní výší odpisů je 70 tisíc korun. Jde samozřejmě o nepeněžní úpravu výdajů. Částka 70 tisíc korun bude zapsána do příslušné evidenční karty (včetně data vyřazení s přiložením likvidačního protokolu) a současně do deníku příjmů a výdajů jako nepeněžní daňový výdaj.

Vyhledejte své obchodní partnery a souvislosti. Vyzkoušejte Rejstřík firem

4. Uzavření deníku příjmů a výdajů

Podnikatel před samotným uzavřením deníku o příjmech a výdajích zjistí skutečný stav majetku a závazků, tj. provede fyzickou a dokladovou evidenci. Případné rozdíly samozřejmě do daňové evidence promítne. Deník se uzavře, provedou se kontrolní součty a zjistí se rozdíl mezi příjmy a výdaji, tj. základ daně z příjmů za dané zdaňovací období. Je třeba zřetelně oddělit uzavřené období ve složkách daňové evidence (podtrhnout a podepsat). Pokračuje se přehledem o majetku a závazcích za uplynulé zdaňovací období v členění dle zákona o daních z příjmů, které bude podkladem i součástí přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2013.

Našli jste v článku chybu?
23. 12. 2013 15:41

Dobrý den,

dovolím si nesouhlasit. Píše se zde o kurzových rozdílech u bankovních účtů. Při převodu peněz mezi bankovními účty (např. z devizového na korunový) se jedná o pohyby peněz, které nejsou v daňové evidenci chápány jako příjem a výdaj ovlivňující základ daně, nedochází k žádnému pohybu základu daně. Zůstatky účtů sice nesou v daňové evidenci předmětem sledování a vykazování, ovšem v praxi se „vyúčtovává“ kurzový rozdíl pro účely kontroly zůstatků obou bankovních účtů ve vztahu k výpisů…

23. 12. 2013 10:28
Pepík (neregistrovaný)

S těmi kursovými rozdíly v daňové evidenci jste asi trošku ulítla - přepočet příjmů a výdajů v cizí měně na Kč se provádí jen jednou, v okamžiku realizace, takže KR nemají jak vzniknout. Také se mi nezdá daňový výdaj skrze vklad zásob - zřejmě míněno tzv. ze soukromého majetku do obchodního. Když takto přeřadím do svého podnikání ve stavebnictví třeba trámy co mi zbyly po výstavbě soukromé chaty, nevím, nevím, zda mi správce daně uzná odpovídající část výdajů jako daňově účinné?