Víte, jak probíhá jednání před rozhodcem?

Rozhodčí řízení se zahajuje žalobou. Dnem zahájení je den, kdy žalobu obdržel rozhodčí soud nebo rozhodce. Podání žaloby v rozhodčím řízení má stejné právní účinky jako podání žaloby k soudu.

Rozhodci řeší spor ve své pravomoci k dané věci. Pokud by rozhodce dospěl k závěru, že nemá dostatečnou pravomoc ve sporu rozhodnout, vydává o tomto zjištění usnesení. Usnesení doručí zúčastněným stranám. Pokud rozhodce zjistí, že má pravomoc k vyřešení sporu, nevydává zvláštní usnesení. To, že má dostatečnou pravomoc k řešení sporu, uvádí v odůvodnění závěrečného rozhodčího nálezu.

Zásady, které musí být u rozhodčího řízení dodrženy:

 • Rovné postavení stran
 • Přednost má dohoda stran o postupu řízení, pokud k dohodě nedojte, rozhodce určí způsob vyřízení sporu
 • Přednost má smírné vyřízení věci – uzavření smíru
 • Řízení před rozhodcem je zpravidla ústní, veřejné
 • Účast svědků a znalců v rozhodčím řízení je dobrovolná
 • Při rozhodování se rozhodci řídí hmotným právem, které je pro spor rozhodné

Rozhodčí řízení končí vydáním rozhodčího nálezu. Rozhodčí nález je na stejné úrovni s rozsudkem soudu. I když se na počátku obě strany dohodly, že spor budou řešit rozhodčím řízením, mají možnost dát nález přezkoumat. Přezkoumat nález lze pouze v případě, že se obě strany o této možnosti dohodly v rozhodčí smlouvě.

Rozhodčí nález musí být doručen oběma stranám, po doručení je opatřen doložkou o právní moci. Rozhodčí nález, který nelze přezkoumat, nebo strany propásly lhůtu k podání žádosti o přezkoumání, nabývá účinku do 30 dnů ode dne doručení.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Právo pro e-shopy

 •  
  Jak provozovat e-shop v souladu se zákonem.
 • Jak přistupovat k vrácení zboží a spory se spotřebiteli.
 • Jak v souladu s právem marketovat e-shop.

Detailní informace o školení Právo pro e-shopy »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+