Hlavní navigace

Změny zákonů sociálního pojištění od roku 2014

 Autor: www.isifa.com
Dagmar Kučerová

Novelizace neminula ani problematiku odvodů sociálního pojištění. Mění se nejen terminologie, ale i možnost krátkodobého i souběh zaměstnání malého rozsahu.

Do odvodů sociálního pojištění zasáhne od nového roku celá řada novelizovaných právních předpisů. Zejména se jedná o změny v zálohách, povinnou elektronickou komunikaci, ale hlavně o změny související s přijetím nového občanského zákoníku.

Změny v zálohách a povinná elektronická komunikace

Od roku 2014 budou stanoveny nové zálohy pro OSVČ, nové maximální i minimální vyměřovací základy. Tuto změnu přináší každoročně stanovený všeobecný vyměřovací základ a přepočítací koeficient pro účely důchodového pojištění. O nových zálohách na sociální a zdravotní pojištění informoval server Podnikatel.cz článkem: Zálohy na sociální a zdravotní pojištění v roce 2014

Další změnou je povinná elektronická komunikace. Ta měla být od roku 2014 povinně zavedena jak pro zaměstnavatele, tak pro osoby samostatně výdělečně činné i lékaře. Podnikatelé i lékaři si nakonec vymohli výjimku a zaměstnavatelé v tom zůstali sami. Přesto i u zaměstnavatelů Česká správa sociálního zabezpečení připustila výjimku a aktuálně se počet povinně elektronicky zasílaných tiskopisů snížil z původních osmi na tiskopisů pět. Je vhodné sledovat internetové stránky ČSSZ, zda ještě do konce roku nedojde k další změně. Více v článku: Připravte se na povinnou elektronickou komunikaci včas 

Novelizace v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku

Další várku změn přináší zákon přijatý v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Jedná se o speciální zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva (zákon č. 303/2013 Sb.). Především jde ale o reakci na změny a novou terminologii nového občanského zákoníku. Zákon o důchodovém pojištění upravuje oblast péče nahrazující péči rodičů a reaguje na institut opatrovníka. Zákon o nemocenském pojištění opět reaguje na institut opatrovníka, definuje pojem domácnost (v souvislosti s čerpáním nemocenské dávky ošetřovné) a vymezuje, co se pro účely nároku na peněžitou pomoc v mateřství považuje za převzetí dítěte nahrazující péči rodičů.

§ 39 zákona o nemocenském pojištění: Podmínkou nároku na ošetřovné je, že osoba uvedená v odstavci 1 žije se zaměstnancem v domácnosti; to neplatí v případě ošetřování nebo péče o dítě mladší 10 let rodičem. Pro účely tohoto zákona se v případě rozvodu manželství a svěření dítěte soudem do společné nebo do střídavé péče obou rodičů za domácnost považuje domácnost každého z těchto rodičů.

§ 40 zákona o nemocenském pojištění: Za osamělého zaměstnance se pro účely ošetřovného považuje zaměstnanec svobodný, ovdovělý nebo rozvedený, pokud nežije s družkou (druhem) nebo v registrovaném partnerství. Za osamělého zaměstnance se považuje i zaměstnanec, jehož manželka (manžel) je ve výkonu trestu odnětí svobody uloženého v trvání nejméně jednoho roku nebo ve výkonu zabezpečovací detence, nebo bylo-li zahájeno řízení o prohlášení manželky (manžela) za nezvěstnou, anebo za mrtvou, a tento zaměstnanec nežije s družkou (druhem).

Domácností se dle zákona o důchodovém pojištění a zákona o nemocenském pojištění rozumí společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.

Novelizace daňových zákonů

Změny, které souvisí se změnami soukromého práva, byly do zákona o daních z příjmů a dalších zapracovány daňovým doprovodným zákonem k rekodifikaci soukromého práva (zákon číslo 344/2013 Sb.). Jde o 41 novel zákonů, zejména z oblasti daní a sociálního zabezpečení, jejichž cílem je především přizpůsobit zákony z uvedených oblastí novému občanskému zákoníku, zákonu o obchodních korporacích a dalším novelizovaným právním předpisům. Přestože již mají své číslo ve sbírce listin, čekají na potvrzení novou Poslaneckou sněmovnou. Jedná se totiž o jedno ze čtyř zákonných opatření.

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

O novelizaci daňových zákonů ještě není definitivně rozhodnuto. Čeká se na potvrzení novou Poslaneckou sněmovnou.  

Změna paragrafu § 6 zákona o nemocenském pojištění – ruší se pojem krátkodobé zaměstnávání. Zůstává pouze pojem malý rozsah (sjednaná výše příjmů je nižší než 2500 korun nebo není sjednána vůbec). Současně se doplňuje do § 7 odstavec 4, který zní: Zaměstnanci jsou účastni pojištění též, pokud zaměstnanec vykonával v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více zaměstnání malého rozsahu a úhrn započitatelných příjmů z těchto zaměstnání dosáhl v kalendářním měsíci aspoň částku rozhodného příjmu. Zaměstnanci jsou účastni pojištění nejvýše po dobu trvání takových zaměstnání v tomto kalendářním měsíci. Při více zaměstnání malého rozsahu uzavřených souběžně s jedním zaměstnancem se tedy budou dosažené příjmy z těchto zaměstnání pro posouzení limitu sčítat.   

Na základě přechodného opatření se u zaměstnance, který nastoupil před 1. lednem 2014 do zaměstnání, jež nemělo trvat a ani netrvalo déle než 14 dnů, a toto zaměstnání trvá i po 31. prosinci 2013, účast na nemocenském pojištění posuzuje podle předpisů platných do 31. prosince 2013. Změna se tedy týká až pracovních poměrů uzavřených po 1. lednu 2014.

Nové ustanovení § 8 zákona o nemocenském pojištění – souběh pojištění z více zaměstnání – vykonává-li zaměstnanec více zaměstnání, z nichž každé zakládá účast na pojištění, je pojištěn z každého z těchto zaměstnání. Společník společnosti s ručením omezeným, současně jednatel téže společnosti s ručením omezeným, je pojištěn z těchto činností jen jednou. Stejně tak člen zastupitelstva územního samosprávného celku, zastupitelstva městské části nebo městského obvodu územně členěných statutárních měst nebo hlavního města Prahy souběžně více funkcí pro tentýž územní samosprávný celek, za které je odměňován, je z nich pojištěn jen jednou. To platí obdobně pro osobu, která je členem více kolektivních orgánů územního samosprávného celku nebo orgánů zřízených jeho orgány. 

Dále byla stanovena v § 10 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti povinnost zaměstnavatele, který vystavuje potvrzení pro účely doložení maximálního základu pojistného osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné na důchodové pojištění za kalendářní rok (strop pojištění), uvést v tomto potvrzení, zda je zaměstnanec účasten v kalendářním roce důchodového spoření.

Našli jste v článku chybu?
Podnikatel.cz: Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Podnikatel.cz: EET: Totálně nezvládli metodologii projektu

EET: Totálně nezvládli metodologii projektu

Měšec.cz: Europlatby: někde bez poplatku, jinde i 350 Kč

Europlatby: někde bez poplatku, jinde i 350 Kč

Měšec.cz: Zdravotní a sociální pojištění 2017: Připlatíte

Zdravotní a sociální pojištění 2017: Připlatíte

Podnikatel.cz: Dárkové poukazy. Vaše byznys výhra

Dárkové poukazy. Vaše byznys výhra

Měšec.cz: U levneELEKTRO.cz už reklamaci nevyřídíte

U levneELEKTRO.cz už reklamaci nevyřídíte

120na80.cz: Popraskané rty? Některé balzámy stav zhoršují

Popraskané rty? Některé balzámy stav zhoršují

Podnikatel.cz: Italové dělají mozzarellu z mléka z Česka

Italové dělají mozzarellu z mléka z Česka

Vitalia.cz: Formičky naší babičky: Jak se zbavit rzi

Formičky naší babičky: Jak se zbavit rzi

Podnikatel.cz: Udávání kvůli EET začalo

Udávání kvůli EET začalo

DigiZone.cz: Flix TV: dva set-top boxy za korunu

Flix TV: dva set-top boxy za korunu

Vitalia.cz: 9 největších mýtů o mase

9 největších mýtů o mase

Podnikatel.cz: Daňové úlevy s EET nestačí. Budou zdražovat

Daňové úlevy s EET nestačí. Budou zdražovat

DigiZone.cz: Perspektivy TV v roce 1939 podle časopisu Life

Perspektivy TV v roce 1939 podle časopisu Life

Vitalia.cz: V SAPĚ našli nelegální porážku kachen

V SAPĚ našli nelegální porážku kachen

120na80.cz: Co všechno ovlivňuje ženskou plodnost?

Co všechno ovlivňuje ženskou plodnost?

Vitalia.cz: Paštiky plné masa ho zatím neuživí

Paštiky plné masa ho zatím neuživí

Lupa.cz: Insolvenční řízení kvůli cookies? Vítejte v ČR

Insolvenční řízení kvůli cookies? Vítejte v ČR

120na80.cz: Na ucho teplý, nebo studený obklad?

Na ucho teplý, nebo studený obklad?

Měšec.cz: Air Bank zruší TOP3 garanci a zdražuje kurzy

Air Bank zruší TOP3 garanci a zdražuje kurzy