Už jen dní zbývá na podání přiznání k dani z příjmů. Poradíme vám, jak na to!

Sankce za neplacení

Pokud podnikatel nesplní své daňové a odvodové povinnosti včas, případně zaplatí daň v nesprávné výši, čeká ho penále nebo úrok z prodlení.

Včas nepodané daňové nebo dodatečné daňové přiznání se může poplatníkům výrazně prodražit. V souladu s § 250 daňového řádu vzniká povinnost uhradit pokutu, jestliže poplatník nepodá daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo tak učiní po stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů.

Poplatníkovi rovněž vzniká podle § 251 povinnost uhradit penále z částky doměřené daně tak, jak byla stanovena oproti poslední známé dani. Při podání dodatečného daňového přiznání samotným poplatníkem penále z dlužné částky nevzniká.

Daňový subjekt je v prodlení, pokud neuhradí splatnou daň nejpozději v den její splatnosti. Povinnost uhradit úrok z prodlení vzniká podle § 252 daňového řádu  za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Úrok z prodlení se uplatní nejdéle za 5 let prodlení.

Sankce za neplacení zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovna je oprávněna vymáhat dlužné pojistné, penále i pokutu. Platí se té zdravotní pojišťovně, u které byl podnikatel pojištěn v době vzniku dluhu. Jestliže se jednalo o více pojišťoven v průběhu období, stanoví se doplatek poměrnou částkou podle podle doby pojištění u každé z nich.

Za pojistné nebo zálohu na pojistné nezaplacenou ve lhůtě splatnosti či v nižší částce se musí zaplatit penále dle § 18 zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.  Každý pojištěnec si musí vůči zdravotní pojišťovně plnit oznamovací povinnosti. Za jejich neplnění, např. neoznámení zahájení, případně ukončení výdělečné činnosti) může zdravotní pojišťovna podle § 26 uložit pokutu. Ta bude zvýšena při opakovaném nesplnění povinností. 

Sankce za neplacení sociálka

Osoby samostatně výdělečně činné jsou povinny plnit ohlašovací povinnosti, platit pojistné a podat ve stanoveném termínu Přehled o příjmech a výdajích. V opačném případě bude vyměřeno penále nebo uložena pokuta. Za porušení povinností může být OSVČ uložena pokuta podle § 22 zákona o pojistném na sociální zabezpečení.

Při neuhrazeném doplatku pojistného nebo zálohy na pojistné na důchodové pojištění ve stanovených lhůtách, případně zaplacením v nižší částce než je OSVČ povinna zaplatit, vyměří ČSSZ penále podle § 20 zákona o pojistném na sociální zabezpečení.

Zálohy na daně a pojištění Daně z příjmů fyzických osob 2013 – přiznání        

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+
Ušetřete