Už jen dní zbývá na podání přiznání k dani z příjmů. Poradíme vám, jak na to!

Sociální pojištění

Ne všechny samostatně výdělečně činné osoby platí pojistné. Povinnost odvádět částky je uložena rozdílně pro důchodové pojištění (spolu s příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti) a pro nemocenské pojištění. Platba pojistného na důchodové pojištění je ve většině případů povinná, do nemocenského pojištění se OSVČ zapojuje dobrovolně.

Vyměřovací základ pro odvod důchodového pojistného se odvozuje z daňového základu. Zároveň však tato částka nesmí činit méně než stanovený minimální vyměřovací základ pro daný kalendářní rok.

Zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za kalendářní měsíc jsou splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Platby přijaté po 21. dni kalendářního měsíce jsou hrazeny po splatnosti. Variabilní symbol je číslo, které přiděluje ČSSZ, rodné číslo se jako variabilní symbol neuvádí.

Sazba pojistného na důchodové pojištění (spolu s příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti) je pro osoby samostatně výdělečně činné stanovena na 29,2 % z vyměřovacího základu

V prvním roce zahájení činnosti jsou OSVČ hlavní povinny platit zálohy na pojistné z minimálního měsíčního vyměřovacího základu.

Povinnosti v sociálním pojištění

Mezi hlavní povinnosti OSVČ vůči České správě sociálního zabezpečení patří placení pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Dále pak každoroční podávání Přehledu o příjmech a výdajích. 

Mezi další povinnosti patří:

  • oznámení zahájení (znovuzahájení) či ukončení samostatné výdělečné činnosti
  • oznámení o zániku oprávnění vykonávat samostatnou výdělečnou činnost či oznámení o odebrání možnosti výkonu této činnosti
  • oznámení, od kterého dne nemá nárok na výplatu plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu a rodičovského příspěvku
  • všechny tyto skutečnosti oznámit do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nastaly
Zdravotní pojištění Nemocenské pojištění        

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+
Ušetřete