Hlavní navigace

Do dubna je nutné nejen podat přiznání, ale i uhradit daň. Jaké jsou sankce za zpoždění?

21. 3. 2023

Sdílet

19.5.23 3*/žena, nápad, zamyšlení, nadšení, úsměv Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed

Termín pro podání daňového přiznání za rok 2022 osobně nebo poštou se blíží. Finanční správa musí mít formulář na stole do pondělí 3. dubna 2023. Jaké jsou sankce, pokud se s podáním přiznání k dani opozdíte? 

A nejenom s podáním tiskopisu. Ve stejný nejzazší termín je nutné totiž finančnímu úřadu uhradit případnou daň. 

Daňové přiznání lze podat několika způsoby. V případě listinné podoby osobně na podatelnách finančních úřadů nebo poštou je nutné dodržet termín 3. dubna 2023. Pokud poplatník zvolí elektronickou formu, má termín o měsíc prodloužený. Tedy do 2. května 2023. Jestliže za poplatníka podává daňové přiznání daňový poradce, je termín stanoven na 3. července 2023. 

Dokdy podat přiznání k dani z příjmů za rok 2022

Termíny pro podání daňového přiznání v roce 2023
Řádné odevzdání 3. dubna 2023
Elektronické odevzdání 2. května 2023
S daňovým poradcem 3. července 2023

Možností, jak doplatit daň z příjmů, mají poplatníci hned několik:

  • bankovní převod
  • zahraniční platba (pokud je podnikatel dlouhodobě v zahraničí a nemá přístup k českému účtu)
  • platba poštovní poukázkou
  • hotově na pobočkách České národní banky
  • hotově na pokladně finančního úřadu

S podáním daňového přiznání se můžete opozdit

Poplatníci mají pětidenní „dobu hájení“, během které se mohou s přiznáním beztrestně opozdit. Podle daňového řádu totiž začíná nabíhat penále až od 6. dne a činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, maximálně ale 5 % stanovené daně (s tím, že tato částka nesmí být vyšší než 300 000 Kč). V případě, že výše pokuty nepřekročí 200 korun, správce daně penále nepředepíše.

Penále při pozdní platbě daně

Co se týče případného nedoplatku na daních, musí ho poplatníci uhradit ve stejné lhůtě jako podat přiznání. Rovněž s doplatkem se lze o několik dní opozdit, protože úroky z prodlení začínají nabíhat až pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti.

Pokud daňový subjekt opožděně podá daňové přiznání, bude mu uložena pokuta v následující výši:

  1. 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení nebo
  2. 0,05 % stanoveného daňového odpočtu za každý následující den prodlení nebo
  3. 0,01 % stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení.

Ve všech případech platí, že pokuta může dosáhnout nejvýše 5 % stanovené daně, daňového odpočtu nebo daňové ztráty. 

Daňový řád dále stanovuje, že plátci daně vzniká povinnost uhradit pokutu, pokud nepodá hlášení nebo vyúčtování, ačkoli tuto povinnost měl, nebo jej podá se zpožděním delším než pět pracovních dní. V takovém případě plátci daně vzniká povinnost uhradit pokutu ve výši 0,05 % z celkové částky daně, a to za každý den prodlení, nejvýše však 0,5 % z celkové částky daně, která měla být ve vyúčtování nebo hlášení uvedena. 

Pokud pokuta, která by vznikla v důsledku pozdního podání, byla nižší než 1000 Kč, pokuta se nepředepíše a daňovému subjektu nevznikne povinnost tuto pokutu uhradit. Maximální výše pokuty nesmí být vyšší než 300 000 Kč. To platí v případě pozdního podání daňového podání. V případě, že daňový subjekt nepodá daňové tvrzení ani dodatečně, bude činit výše pokuty nejméně 500 Kč. O povinnosti uhradit pokutu rozhoduje správce daně platebním výměrem. Vyměřená pokuta pak musí být uhrazena do třiceti dní ode dne oznámení platebního výměru.