Hlavní navigace

Souhrn změn, na které je nutné pamatovat při vyplňování daňového přiznání 2022

9. 3. 2023

Sdílet

30.5.23 2*/žena, podnikatelka, úsměv, účetní, úsměv Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed

zákoně o daních z příjmů nastaly změny, které se týkají fyzických osob za zdaňovací období roku 2022. Na co je třeba při vyplňování pamatovat? 

Souhrn změn zákona o daních z příjmů

Zvýšení základní slevy na poplatníka

Zvýšila se sleva na poplatníka. A to z částky 27 840 Kč (platné pro rok 2021) na částku 30 840 Kč (pro rok 2022).

Nová sleva na dani za zastavenou exekuci

Na základě novely exekučního řádu č. 286/2021 Sb., byla do zákona o daních z příjmů zavedena nová sleva na zastavenou exekuci. Daň poplatníka vypočtená za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, se snižuje o slevu za zastavenou exekuci, jejíž výše odpovídá výši náhrady, kterou oprávněnému v daném zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, přizná exekutor při zastavení exekuce, jejímž předmětem byla pohledávka nepřevyšující částku 1500 Kč bez příslušenství, a která probíhala po dobu alespoň tří let přede dnem nabytí účinnosti zákona, z důvodu, že v těchto třech letech nebyla tato pohledávka vymožena ani zčásti.

Úprava osvobození pro daňové nerezidenty výnosů z dluhopisů emitovaných v zahraničí českými subjekty

Nově se pro fyzické osoby upravuje osvobození příjmu od daně plynoucí z výnosu dluhopisu podle zákona upravujícího dluhopisy a příjmu plynoucího z práva na splacení dluhopisu vydaných v zahraničí poplatníkem se sídlem v České republice, pokud plynou daňovému nerezidentovi, který není kapitálově spojenou osobou s emitentem dluhopisu, ani s ním nevytvořil právní vztah převážně za účelem snížení základu daně nebo zvýšení daňové ztráty. Toto nové osvobození se použije na dluhopisy s datem emise ode dne 1. 10. 2021.

Dar jako nezdanitelná část základu daně

Fyzické osoby si mohou uplatnit dar jako nezdanitelnou část základu daně až do výše 30 % základu daně. Finanční správa ČR k tomuto tématu vydala informaci k prokazování darů v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Otazník nad jednorázovým příspěvkem na dítě

Poplatníci se často obrací s dotazem, zda se daní jednorázový příspěvek na dítě 5000 korun vyplacený v roce 2022. Jedná se o příjem od daně osvobozený a příspěvek náleží dítěti, tudíž nebude v přiznání započítáván do limitu 68 000 Kč vlastních příjmů manžela či manželky.