Hlavní navigace

5 problematických situací v přiznání či vyúčtování daní

2. 3. 2016
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Daňové zvýhodnění, sleva za umístění dítěte či vyplnění tiskopisu. Účetní často řeší zapeklité situace, které rozluštili oslovení odborníci.

Vyúčtování příjmů se nezadržitelně blíží. Nezáleží, zda je prováděno prostřednictvím zaměstnavatele či podaným daňovým přiznáním. Vždy se mohou objevit nejasnosti. Připravili jsme aktuální problematické situace, jež se mohou týkat kohokoli. Výklad podali oslovení odborníci. Jedná se především o uplatnění daňového zvýhodnění a slevy za umístění dítěte.

Slevy a daňové zvýhodnění za trvání služebního poměru

V souladu s ustanovením § 12 odst. 1 písm. a) zákona o státní sociální podpoře není soustavnou přípravou na budoucí povolání studium za trvání služebního poměru. Zaměstnanci vykonávající státní službu (příslušníci bezpečnostních sborů, např. voják nebo policista do dvaceti šesti let), přestože se připravují na budoucí povolání, nemají nárok na slevu na vlastní studium a jejich rodiče nárok na daňové zvýhodnění. Od roku 2015 je účinný zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, na základě kterého vykonávají pracovníci určitých úřadů výkon státní služby. Mají pracovníci úřadů se složenou „úřednickou zkouškou“ nárok na slevu na vlastní studium, případně jejich rodiče na daňové zvýhodnění?

Studiem za trvání služebního poměru má zákon na mysli služební poměr příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů, protože pouze v těchto případech jsou studující osoby ve služebním poměru finančně zabezpečeny. Vysvětlil pro server Podnikatel.cz Petr Sulekministerstva práce a sociálních věcí a dodal, že smyslem této zákonné úpravy je to, že pokud je osoba ve služebním poměru, je finančně zajištěna na základě služebního vztahu, tudíž i když tato osoba studuje, není nezaopatřená. Z tohoto důvodu se úprava netýká služebního poměru podle zákona o státní službě, neboť jde o naprosto jinou situaci. Zde nejde o finanční zajištění tak, jako u služebního poměru příslušníků armády, policie apod. z titulu studia.

Změna v „pořadí dětí“ v Prohlášení k dani

Poplatník žádá o uplatnění daňového zvýhodnění u zaměstnavatele vyplněním příslušné části tiskopisu Prohlášení k dani. Zde uvede, v jaké výši hodlá na konkrétní děti daňové zvýhodnění uplatnit. V průběhu roku může dojít ke změnám, nejen v počtu uplatňovaných dětí, ale i k situaci, kdy je potřeba změnit pořadí. Například při přiznání průkazu ZTP/P s nárokem na dvojnásobné daňové zvýhodnění, a tudíž je nejvýhodnější, aby takové dítě bylo umístěno na nejvyšším možném místě. Poplatník může uplatnit změnu v „pořadí“ vyživovaných dětí pro účely daňového zvýhodnění tak, že vyplní „změnovou tabulku“ v části II. tiskopisu „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti“. Poplatník do příslušného sloupce tabulky jako druh změny uvede „změna v pořadí dětí“.

Ilustrační obrázek
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Občas nastanou situace, které zamotají hlavu i zkušenému účetnímu.

Dále musí podle Petry PetlachovéGenerálního finančního ředitelství znovu vyplnit výčet všech vyživovaných dětí s tím, že např. daňové zvýhodnění ve výši „na třetí a další dítě“ uplatní na dítě s průkazem ZTP/P. Což mohl udělat i zpětně za měsíce, kdy nárok trval a daňové zvýhodnění si z důvodu nevýhodného pořadí dosud neuplatňoval. Pokud poplatník není povinen podat přiznání k dani a požádal o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období roku 2015, pak mu zaměstnavatel zohlední uplatněnou změnu „v pořadí“ dětí v rámci ročního zúčtování daně. Jsou-li pro to splněny podmínky (tj. vyživoval-li poplatník dítě s průkazem ZTP/P od počátku roku 2015), pak se daňové zvýhodnění v rámci ročního zúčtování „přepočítá“ tak, jako by změněný stav platil po celý rok 2015. Pokud je poplatník povinen podat přiznání k dani z příjmů, pak mu zaměstnavatel k tomuto účelu vystaví potvrzení o zdanitelných příjmech, ze kterého bude zřejmé, že za rok 2015 poplatník u zaměstnavatele „čerpal“ daňové zvýhodnění v nižší částce, neboť dítě s průkazem ZTP/P uplatnil jako první, vysvětlila Petra Petlachová a dodala, že na přiznání k dani z příjmů poplatník provede změnu v pořadí dětí do příslušné tabulky a „dočerpá“ si tak zbylý nárok na daňové zvýhodnění z titulu umístění dítěte s průkazem ZTP/P na třetí místo.

Sleva za umístění dítěte a docházka do mateřské školy

Školné bylo v mateřské škole placeno od měsíce září (dítě bylo řádně přijato do mateřské školy), ale fyzicky nastoupilo až od měsíce ledna následujícího roku, rodina si takzvaně držela místo ve školce a současně si matka dítěte hledala práci. Rodiče požádali předškolní zařízení o potvrzení o zaplacených výdajích za umístění dítěte. Ovšem pracovnicí finančního úřadu jim bylo sděleno, že slevu za umístění dítěte přiznat nelze, jelikož umístění dítěte znamená jeho fyzické umístění a ne jen platba školkovného s možností nástupu kdykoli. Což ale na druhou stranu z potvrzení o zaplaceném školkovném patrno není a zákon nic takového neuvádí.

Jak pro server Podnikatel.cz potvrdila Gabriela Štěpanyováministerstva financí, je sleva na dani za umístění dítěte koncipována jako uplatnění výdajů prokazatelně vynaložených za umístění dítěte v předškolním zařízení. Ve skutečnosti se jedná o úhradu „za umístění“ dítěte, která není svázána se skutečným pobytem dítěte v předmětném zařízení, neboť „školkovné“ se zpravidla hradí i v případě, že dítě do předmětného zařízení nedochází (např. právě i z důvodu nemoci). Výdaj vynaložený za umístění dítěte lze tedy připodobnit ke školnému. Slevu na dani lze při splnění dalších zákonných podmínek přiznat i ve shora uvedeném případě, uzavřela mluvčí Štěpanyová.

Sleva za umístění dítěte u předškoláka

Účetní se v poslední době setkávají s potvrzením o výši výdajů vydávaným státními mateřskými školkami o zaplacených výdajích za umístění dítěte – předškoláka. Je zřejmé, že předškoláci ve státních mateřských školách „školkovné“ neplatí. Ve skutečnosti jde o skrytý dar (dobrovolné školné), které rodiče poskytnou v jakékoliv výši a předškolní zařízení jim to následně potvrdí v rámci výdajů za umístění dítěte.

Podle názoru daňové poradkyně Jany Vítkové ze společnosti Mivo s.r.o. v případě, kdy je služba ze zákona zdarma, není možné slevu za umístění dítěte v souladu s ustanovením § 35bb zákona o daních z příjmů uplatnit. Na druhou stranu daňová poradkyně upozorňuje, že dar školce je možné odečíst od základu daně v souladu s § 15 zákona o daních z příjmů. Musí ovšem skutečně jít o dar, tedy částku poskytnutou bez protiplnění. 

školení červen - novinky

Vyúčtování daně ze závislé činnosti

Nastává čas vyplnění tiskopisu Vyúčtování daní z příjmů ze závislé činnosti (takzvané růžové vyúčtování). Tiskopis obsahuje čtyři přílohy. První z nich, kde je potřeba vyplnit počet zaměstnanců k 1. prosinci daného zdaňovacího období podle mzdových listů, pokud pobírali příjmy dle § 6 zákona o daních z příjmů, občas zamotá hlavu i zkušené mzdové účetní. Jedná se o vyúčtování zálohové daně, přesto do počtu zaměstnanců patří i ti, kteří mají příjmy zdaněné srážkovou daní, která se dále uvádí do jiného vyúčtování. A jak je to se zaměstnanci s více uzavřenými poměry u jednoho zaměstnavatele, počítají se jednou nebo za každý pracovní poměr či dohodu zvlášť? Zaměstnanci mohou mít rovněž více míst výkonu práce (obcí) v rámci jednoho pracovního poměru nebo u více druhů pracovních poměrů. Jak je v takovém případě uvádět?

Vysvětlení opět podala mluvčí ministerstva financí. V současné době se jedná o tiskopis vydávaný Generálním finančním ředitelstvím: „Příloha č. 1 vyúčtování s názvem Počet zaměstnanců ke dni 1.12.2015, 25 5490/1 MFin 5490/1 – vzor č. 15“. V Pokynech k předmětnému tiskopisu je ke sloupci 03 „Název místa výkonu práce“ mj. uvedeno, že při souběhu příjmů od téhož zaměstnavatele na základě pracovní smlouvy a jiných příjmů (např. odměny člena orgánu právnické osoby) se zaměstnanec zařadí podle místa výkonu práce v pracovní smlouvě. Při souběhu dvou a více pracovních smluv u téhož zaměstnavatele se zaměstnanec zařadí na základě pracovní smlouvy s převažujícím úvazkem nebo převažující výší příjmů. Místo „pravidelného pracoviště“ pro účely aplikace zákoníku práce není rozhodné, doplnila Gabriela Štěpanyová.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).