Hlavní navigace

5 typů příloh, které se nejčastěji přikládají k daňovému přiznání

29. 3. 2018
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Kromě příloh (Příloha 1 až 3), které tvoří součást formuláře přiznání, se k přiznání k dani z příjmů fyzických osob zpravidla přikládají i další přílohy.

Jedná se například o potvrzení dokazující příjmy, nárok na osvobození od daně či nárok na slevy na dani. Přinášíme přehled příloh, které se s přiznáním nejčastěji odevzdávají.

Účetní závěrka

Jestliže podnikatel vede účetnictví, musí k přiznání dodat účetní závěrku. Daňová evidence se oproti tomu nepřikládá, jelikož je přepsána do přílohy přiznání. Evidenci nepřikládají ani poplatníci, kteří mají příjmy dle § 9 zákona o daních z příjmů (příjmy z pronájmu).

Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti či jiné samostatné výdělečné činnosti

Častou přílohu tvoří Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění. Poplatník musí toto potvrzení přiložit od všech zaměstnavatelů, od kterých měl v daném roce příjem, kromě případů, kdy byla srážena konečná srážková daň. Zpravidla jej využívají ti, kteří zaplatili na zálohách během roku více, než je jejich daňová povinnost a žádají o vratku daně.

OSVČ, které vykonávají činnost na základě jiného než živnostenského zákona a nemají za povinnost vést daňovou evidenci či účetnictví, musí rovněž doložit potvrzení o svých příjmech.

Potvrzení k nezdanitelným částkám

Kdo uplatňuje v přiznání nezdanitelné částky, musí nárok na ně doložit potvrzením. To zpravidla automaticky posílají na začátku roku banky, stavební spořitelny, pojišťovny a další instituce. Jde například o „Potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši úroků z tohoto úvěru“, kdy lze od základu daně odečíst úroky zaplacené z úvěru ze stavebního spoření či úroky z hypotečního úvěru až do výše 300 tisíc korun.

Podobně se přikládá Potvrzení o zaplacených částkách na penzijní připojištění, penzijní pojištění či doplňkové penzijní spoření nebo Potvrzení o zaplacených částkách na soukromé životní pojištění. V obou případech lze maximálně odečíst ze základu daně 24 tisíc Kč.

Kdo chce snížit základ daně o hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění, musí k přiznání dát doklad o poskytnutém bezúplatném plnění (daru). Abyste mohli dary v přiznání uplatnit, musí minimální hodnota daru přesáhnout 2 % ze základu daně nebo musí činit aspoň 1000 Kč. Výčet podmínek pro „daňové uznání“ daru lze dohledat v § 15 zákona o daních z příjmů.

Díky Potvrzení o zaplacené úhradě za zkoušku ověřující výsledky dalšího vzdělávání lze odečíst ze základu daně 10 tisíc Kč. Poplatníci se zdravotním postižením si mohou odečíst podle stupně zdravotního pojištění až 13 000 korun, a osoby s těžším zdravotním postižením dokonce až 15 000 korun. Podmínkou pro uplatnění této částky zůstává, aby úhrady za zkoušky nebyly hrazeny zaměstnavatelem, ani nebyly uplatněny jako výdaj poplatníkem.

Do kategorie nezdanitelných částek spadají také příspěvky zaplacené odborové organizaci, kdy lze odečíst 3000 Kč za rok. Dokládají se Potvrzením o členských příspěvcích zaplacených odborové organizaci.

Čtěte více: Změny v nezdanitelných částech základu daně za rok 2017

Potvrzení prokazující nárok na slevy na dani

Zatímco nezdanitelné částky snižují základ daně, slevy na dani samotnou daňovou povinnost. U většiny z nich ale musíte nárok doložit.

Podle vyjádření Generálního finančního ředitelství (GFŘ) je potřeba u jednotlivých slev splnit:

 • základní sleva na poplatníka – nárok má poplatník bez omezení, nijak se nedokládá,
 • sleva na vyživovaného manžela (manželku) – splnění zákonných podmínek prokazuje poplatník dokladem prokazujícím totožnost manželky (manžela), a dále čestným prohlášením manželky (manžela) o výši vlastních příjmů,
 • sleva na manželku (manžela), která/ý je držitelem ZTP/P – dokládá se průkazem ZTP/P,
 • základní sleva na invaliditu – dokládá se rozhodnutím (výměr) o přiznání invalidního důchodu a každoročně dokladem o jeho výplatě (tj. že invalidita trvá),
 • rozšířená sleva na invaliditu – dokládá se rozhodnutím (výměr) o přiznání invalidního důchodu a každoročně dokladem o jeho výplatě (tj. že invalidita trvá),
 • sleva na držitele průkazu ZTP/P – dokládá se průkazem ZTP/P,
 • sleva na studenta – do daňového přiznání se dokládá potvrzením školy,
 • sleva za umístění dítěte – dokládá se potvrzením předškolního zařízení, 
 • sleva na evidenci tržeb – nedokládá se.

Potvrzení ohledně nároku na daňové zvýhodnění

Nárok na daňové zvýhodnění se dá doložit několika způsoby. Nárok na daňové zvýhodnění za zdaňovací období roku 2017 lze správci daně podle GFŘ prokázat:

 • úředním dokladem prokazujícím totožnost dítěte,
 • předložením průkazu ZTP/P, pokud je vyživované dítě jeho držitelem,
 • je-li druhý z manželů zaměstnán, Potvrzením od zaměstnavatele manželky (manžela) pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění, potvrzení je povinnou přílohou daňového přiznání v originále nebo v kopii souhlasné s originálem
 • nedokládá-li poplatník potvrzení od zaměstnavatele manželky (manžela), uvede tuto skutečnost na volný list a přiloží k daňovému přiznání jako další přílohu
 • potvrzením školy o studiu dítěte, do daňového přiznání se dokládá potvrzením školy,
 • potvrzením správce daně příslušného podle místa bydliště poplatníka o tom, že poplatník vyživuje ve společně hospodařící domácnosti zletilé dítě až do dovršení 26 let věku, které nepobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Další možné přílohy, které se s daňovým přiznáním podávají

 • Samostatný list s důvody pro dodatečné přiznání
 • Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění
 • Potvrzení zahraničního správce daně o dani zaplacené v zahraničí
 • Příloha s rozpisem uplatňovaných daňových ztrát vyměřených v minulých letech
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).