Hlavní navigace

5 změn oproti předchozím letům u daňových přiznání k dani z příjmů za rok 2022

15. 3. 2023
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ačkoli základní lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2022 se už pomalu a jistě blíží, drtivá většina OSVČ má letos čas až do začátku května.

Všem OSVČ s IČO se totiž letos zřídily datové schránky, což sice znamená povinnost podat přiznání elektronicky, zároveň se tím však posouvá o měsíc termín. Oproti předchozímu zdaňovacímu období se rovněž změnila základní sleva na poplatníka. Server Podnikatel.cz připravil přehled hlavních novinek, které se s přiznáním za rok 2022 pojí.

Přiznání je nutné podat elektronicky

Od roku 2023 se nově datové schránky zřídily všem podnikajícím fyzickým osobám, které jsou zapsány v zákonem stanovené evidenci či rejstříku. Týká se to tedy všech těch, které mají IČO (datové schránky se tak například nezřizují OSVČ, které se živí autorskými honoráři).

S vlastnictvím datové schránky se pojí určité povinnosti. Podle § 72 odst. 6 daňového řádu totiž platí, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku, která mu byla zřízena ze zákona, nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, musí formulářové podání učinit pouze elektronicky. To se týká i daňových přiznání. Pokud si OSVČ už datovou schránku aktivovaly, musí přiznání podat elektronicky.

Ačkoli sice musí OSVČ se zpřístupněnou datovou schránkou podat přiznání elektronicky, neznamená to, že musí použít právě datovou schránku. Možností, jak elektronicky podat přiznání, totiž existuje několik. Zároveň ale platí, že přiznání musí být podáno ve formátu XML.

Jaké jsou možnosti elektronického podání

Možností elektronického podání existuje hned několik. Kromě datové schránky lze využít online finanční úřad na Mojedane.cz, aplikaci Elektronická podání pro finanční správu (EPO) či software třetích stran.

Stahujte přiznání k dani z příjmů fyzických osob – podnikajících

Pro uplatňující paušál nebo vedoucí daňovou evidenci

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob s přehledy pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu 

Pro vedoucí účetnictví

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob s přehledy pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu - obsahuje také účetní závěrku

Stahujte přiznání k dani z příjmů fyzických osob – nepodnikajících

Pro více zdrojů příjmů

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob bez přehledů 

Tento tiskopis je primárně určen poplatníkům, kteří nepodnikají a nemají příjmy dle § 7 zákona o daních z příjmů.

Pro zaměstnance

Zjednodušené daňové přiznání pro fyzické osoby mající příjmy pouze ze zaměstnání v ČR

Stahujte přiznání k dani z příjmů právnických osob

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob

Zvýšila se základní sleva na dani

V roce 2021 se po dlouhých letech zvýšila základní sleva na poplatníka, a to z 24 840 Kč na 27 840 Kč. V roce 2022 pak došlo k dalšímu nárůstu, a to na na 30 840 Kč. Na slevu mají nárok všichni poplatníci (podnikatelé, zaměstnanci, starobní důchodci, matky na mateřské atd.), kteří měli alespoň po část roku zdanitelné příjmy. Sleva se vždy uplatňuje v plné roční výši, a to i v situaci, kdy výdělečná činnost trvala pouze několik měsíců.

Vzrostlo i školkovné

Díky zvýšení minimální mzdy se zvýšilo také maximální tzv. školkovné, a to na 16 200 Kč. Sleva za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v předškolním zařízení. Uplatní se formou potvrzení (průkazu) z předškolního zařízení (není stanoven povinný tiskopis) o výši vynaložených výdajů poplatníkem „za umístění“ (školkovné, nikoli stravné), kde je uvedeno jméno vyživovaného dítěte poplatníka, celková částka výdajů uhrazená za příslušné zdaňovací období a datum zápisu do rejstříku škol a školských zařízení vedeném ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, datum registrace v evidenci dětských skupin u ministerstva práce a sociálních věcí, případně datum vzniku živnostenského oprávnění.

Slevu lze uplatnit maximálně ve výši minimální mzdy platné k prvnímu dni daného zdaňovacího období na každé dítě ve společně hospodařící domácnosti, pro rok 2022 jde tedy o již zmíněnou částku 16 200 Kč.

Do kdy podat přiznání za rok 2022?
Daňové přiznání za rok 2022 se musí podat do 3. dubna 2023 (1. dubna je sobota). Kdo podá přiznání elektronicky, může tak učinit do 2. května 2023.
Kdo podává přiznání za rok 2022
Daňové přiznání podává de facto každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.
Jaké jsou možnosti elektronického podání?
Pokud už máte zpřístupněnou datovou schránku, musíte podat daňové přiznání elektronicky ve formátu XML. Neznamená to však, že musíte přiznání poslat právě skrze datovou schránku. Lze využít například i online finanční úřad na Mojedane.cz či elektronická podání pro finanční správu (EPO).

Zavedla se nová sleva na dani

Od zdaňovacího období 2022 si mohou věřitelé uplatnit v rámci daňového přiznání slevu na dani za zastavenou exekuci. Podmínkou je, aby k zastavení exekuce došlo z důvodu, že finanční prostředky, popř. majetek dlužníka nebyl vymáhán úspěšně, čili se jednalo o zastavení tzv. marné exekuce. Dalším pravidlem je, že pohledávky byly vymáhány alespoň 3 roky, čili minimálně od 1. ledna 2019 s tím, že nedošlo ani k částečnému vymožení.

Aby bylo možné slevu uplatnit, nesmí vymáhaná pohledávka převyšovat částku 1500 Kč bez příslušenství. Do příslušenství se pak řadí úroky z prodlení, poplatek z prodlení a veškeré náklady, které jsou spojeny s jejich uplatněním. Nelze sem však zařadit třeba smluvní pokutu. Jelikož výše náhrady činí 30 % z vymáhané pohledávky a maximální hodnota zastavené pohledávky je 1500 Kč, maximálně může sleva za jednu zastavenou exekuci dosáhnout 450 Kč.

Čtěte více na Finance.cz: Letos v daních někteří prvně využijí novou slevu

Novinky u uplatnění darů

Fyzické osoby si mohou i v roce 2022 uplatnit dar jako nezdanitelnou část základu daně až do výše 30 % základu daně. Tento zvýšený limit platil mimořádně kvůli koronavirové pandemii pro roky 2020 a 2021. U darů fyzických osob uplatněných jako nezdanitelná část základu daně musí zároveň jejich úhrnná hodnota činit alespoň 1000 korun nebo přesáhnout 2 % ze základu daně. Postačí splnit jednu ze dvou uvedených podmínek. Může se jednat kupříkladu o deset darů v hodnotě 100 korun (podmínka minimální částky 1000 korun) nebo dar, jehož hodnota činí alespoň 2 % základu daně.

Nově je navíc možné daňově uplatnit dary poskytnuté v roce 2022 nejen českým pořadatelům sbírek, ale i přímo Ukrajině (např. prostřednictvím ukrajinského velvyslanectví), jejím územně-správním celkům a právnickým nebo fyzickým osobám, jejichž sídlo nebo bydliště se nachází na území státu Ukrajina, pokud byly splněny podmínky příjemce a účelu, za který lze od základu daně odečítat bezúplatná plnění.