Hlavní navigace

Alternativa financování vývozu – Česká exportní banka

6. 5. 2008
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 244086
Je pravdou, že posledních několik let ČEB udělala výkonnostní „skok“, už to není ta zkostnatělá státní instituce, kterou bývala, kdy vyřízení či spíše nevyřízení daného případu trvalo i rok, bez toho, abyste měli relevantní informaci, co se vlastně ve vaší záležitosti děje.

To, že ČEB začala fungovat, je vidět i na nelibém prohlášení některých bank, zvláště ČSOB, že jim ČEB „leze do zelí“ a přetahuje jim klienty. ČEB je ideální využívat zvláště pro teritoria, která jsou obtížnější a kde ryze komerční banky nemají své zájmy ani kontakty. Je též nutno podotknout, že čelní představitelé této banky se pravidelně zúčastňují prezidentských a vládních návštěv po celém světě, což jistě pomáhá zvýšit její prestiž a zároveň i zkvalitnit služby pro své klienty.

Jistě neuškodí se na tuto instituci podívat blíže, a doporučuji vývozcům, kteří s ní ještě nespolupracují, navázat kontakt. Je to někdy dobrá alternativa pro jejich domácí (home) banky. A víme, že každá ušetřená koruna, dolar, euro či jiná měna se hodí k rozvoji dalšího podnikání.

ČEB je specializovaná bankovní instituce pro státní podporu exportu přímo i nepřímo vlastněná státem. Vznikla v roce 1995 a tvoří nedílnou součást systému státní proexportní politiky. Vlastníky akcií jsou stát a Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP), v poměru 73 % stát a 27 % EGAP.

Posláním ČEB je poskytovat státní podporu exportu, a to poskytováním a financováním exportních úvěrů a dalších služeb s exportem souvisejících. ČEB tak doplňuje služby nabízené domácí bankovní soustavou o financování exportních operací vyžadující dlouhodobé zdroje financování za úrokové sazby a v objemech, které jsou pro exportéra na bankovním trhu ve stávajících tuzemských podmínkách jinak nedosažitelné. Umožňuje tím českým exportérům vstupovat do soutěže na mezinárodním trhu za podmínek srovnatelných s těmi, které využívá jejich hlavní zahraniční konkurence.

Podpora českých podniků

Příjemcem podpořeného financování může být právnická osoba se sídlem v ČR, výjimečně i fyzická osoba s trvalým pobytem v ČR či zahraniční odběratel. Příjemcem některých druhů úvěrů může být také výrobce produkující pro export či český subjekt investující v zahraničí. Do těchto transakcí může vstupovat i tuzemská banka exportéra nebo zahraniční banka dovozce. Veškeré aktivity ČEB jsou plně v souladu s pravidly WTO, příslušnými doporučeními OECD a směrnicemi Evropské unie.

Počátkem roku 1996 byla Česká republika přijata za člena skupiny pro exportní úvěry OECD, což přineslo ČEB právo přístupu do informační databáze OECD a také možnost výměny praktických zkušeností s představiteli obdobných exportních agentur.

V listopadu 2006 Agentura Moody´s oznámila zvýšení ratingu pro dlouhodobé závazky v cizích měnách z dosavadního A1 na Aa1. Pro ČEB to do budoucna vytváří předpoklady pro další zlevnění finančních zdrojů čerpaných z mezibankovních a kapitálových trhů, z čehož mohou mít prospěch i klienti, kteří čerpají krátkodobé exportní i předexportní úvěry za tržních podmínek.

Finanční produkty podpory exportu:

 • přímý dodavatelský úvěr
 • přímý odběratelský úvěr
 • úvěr na investice v zahraničí
 • financování prospekce zahraničních trhů
 • refinanční odběratelský úvěr
 • úvěr na financování výroby pro export
 • bankovní záruky
 • doprovodné finanční služby

Přímý dodavatelský úvěr

ČEB umožní českému exportérovi profinancovat pohledávky vůči zahraničnímu kupujícímu (dovozce).

Ceb_prvni
 1. Smlouva o exportu, jejímž předmětem je dodávka zboží a/nebo služeb
 2. Úvěrová smlouva
 3. Smlouva o pojištění exportních úvěrových rizik
 4. Dodávka zboží a/nebo služeb
 5. Čerpání úvěru exportérem
 6. Platba za dodané zboží a/nebo služby
 7. Splácení úvěru ČEB

Přímý odběratelský úvěr

Představuje poskytnutí potřebných finančních prostředků Českou exportní bankou českému exportérovi u objemnějších dodávek. Umožní promptní proplácení exportních dodávek českého exportéra, přičemž tento poskytuje odklad placení zahraničnímu kupujícímu. Výhodu tohoto druhu financování vidím v tom, že český exportér nabídne svým zákazníkům odložení splátek dodaného zboží hned na počátku spolupráce.

Ceb_3preposledni
 1. Smlouva o exportu, jejímž předmětem je dodávka zboží a/nebo služeb
 2. Úvěrová smlouva
 3. Smlouva o pojištění exportních úvěrových rizik*
 4. Dodávka zboží a/nebo služeb
 5. Čerpání odběratelského úvěru přímo ve prospěch exportéra
 6. Splácení úvěru

Úvěr na investice v zahraničí

Tato forma financování umožňuje českému investorovi získat dlouhodobé úvěrové zdroje pro realizaci investice. Pro českého investora zde vzniká možnost financovat založení, resp. rozšíření podnikání zahraničního subjektu, ve kterém má investor majetkovou účast.

Financování prospekce zahraničních trhů

Jedná se o podporu pronikání českých exportérů na zahraniční trhy. Cílem je umožnit exportérům přístup k finančním zdrojům, které budou moci využít s prospekční činností při získávání nových trhů nebo rozšíření svého působení na stávajících trzích. Činnost je zaměřena na průzkum trhu a marketing související se vstupem na zahraniční trh za účelem zavedení exportu zboží nebo služeb. K financování dochází až poté, co dojde ke schválení prospekčního záměru agenturou CzechTrade.

Ceb_2preposledni
 1. Posouzení prospekčního záměru a rozpočtu prospekce agenturou CzechTrade
 2. Smlouva o pojištění rizik spojených s prospekcí trhu*
 3. Úvěrová smlouva
 4. Poskytnutí úvěru na financování prospekce zahraničních trhů
 5. Provádění prospekce v souladu s prospekčním záměrem
 6. Exportní kontrakt jako výsledek prospekční činnosti
 7. Splácení úvěru ČEB z příjmů realizovaných na základě úspěšné prospekce nebo z jiných příjmů exportéra.

Refinanční odběratelský úvěr

ČEB poskytne bance exportéra peněžní prostředky, pomocí nichž tato banka financuje úvěr dovozci nebo jeho bance. Zahraniční příjemce úvěru od ČEBu získá tento úvěr se zvýhodněním.

Ceb_graf_pr
 1. Smlouva o exportu
 2. Mezibankovní úvěrová smlouva
 3. Smlouva o pojištění exportních úvěrových rizik
 4. Úvěrová smlouva
 5. Dodávka zboží a/nebo služeb
 6. Poskytnutí odběratelského úvěru prostřednictvím banky dovozce
 7. Poskytnutí úvěru z prostředků získaných od ČEB
 8. Čerpání odběratelského úvěru přímo ve prospěch exportéra
 9. Splácení úvěru dovozcem jeho bance
 10. Splácení úvěru bankou dovozce ČEBu

Úvěr na financování výroby pro export (předexportní úvěr)

ČEB poskytne peněžní prostředky českému výrobci, resp. exportérovi, na profinancování výroby pro export – tzv. předexportní úvěr. Předexportní úvěr umožňuje výrobci přístup k finančním zdrojům jak ve fázi započetí výroby, tak i v jejím průběhu. Většina exportérů nejsou pouze obchodníci, ale i výrobci a díky této formě financování získávají efektivní cestu výroby svého zboží.

Bankovní záruky

Slouží k zajištění závazku dlužníka vůči věřiteli. ČEB ručí za to, že uspokojí beneficienta do výše uvedené v záruční listině v případě, že příkazce nesplnil podmínky smlouvy o exportu.

 • Big bond (záruka za nabídku) — prodávající musí uzavřít smlouvu o exportu v případě, že prodávající uspěl v tendrovém řízení.
 • Advance payment quarantee (záruka za vrácení dotace) — závazek prodávajícího vrátit akontaci, pokud nedodá zboží včas nebo jen částečně.
 • Performance bond (záruka za dobré provedení smlouvy o exportu) — závazek prodávajícího řádně splnit podmínky smlouvy o exportu.

Mezi poslední produkt finanční podpory exportu českou exportní bankou patří doprovodné finanční služby, mezi které patří:

 • Dokumentární platby,
 • Platební styk a zúčtování,
 • Financování místních nákladů v zemi sídla dovozce,
 • Termínové vklady.

Dokumentární platby představují způsob, jak lze zabezpečit, aby si exportér prostřednictvím dokumentů ponechal kontrolu nad zbožím až do jeho zaplacení. Jedná se de facto o placení proti zboží, a to proti dispozičním dokumentům, které toto zboží představují, anebo proti uvolnění zboží ve prospěch importéra.

Termínové vklady – jedná se o vkladový účet se zvýhodněným režimem, kdy úroková sazba vkladu je stanovována individuálně.

Produkty krátkodobého financování

Jsou úvěry, které mají splatnost do dvou let a jsou vhodné pro financování dodávek spotřebního zboží a strojírenského zboží, které nemá charakter investičních celků. Banka se soustředí především na financování dodávek dlouhodobějšího charakteru např. na základě ročních rámcových smluv o exportu.

Patří sem:

 1. Předexportní úvěr,
 2. Předexportní úvěr v kombinaci s exportním úvěrem,
 3. Exportní dodavatelský úvěr,
 4. Refinanční předexportní úvěr,

Produkty střednědobého a dlouhodobého financování – úvěry, které mají splatnost do 2 – 10 let. Jsou vhodné pro financování investičního charakteru.

Tip na titulku - EBF- tematicke bloky

 • Předexportní úvěr
 • Exportní dodavatelský úvěr
 • Exportní odběratelský úvěr
 • Úvěr na investice v zahraničí refinanční předexportní úvěr,
 • Refinanční exportní úvěr

Jednou z dalších služeb pro své zákazníky, které ČEB zvažuje je i forfaiting.

Poskytnuté úvěry dle země exportu

Ceb_posledni

Z grafu je jasně patrno, že ČEB je ideální institucí pro teritoria, která jsou z určitého pohledu problematická, a ne každá finanční instituce chce na sebe brát rizika té které země. Česká republika, která vždy patřila mezi země s vysokým podílem vývozu (exportu), se stejně jako ostatní vyspělé státy neobejde bez takových institucí jako je ČEB, protože právě ty přispívají nejen k růstu domácích firem, ale i České republiky jako celku.

Anketa

Pojišťuje se Vaše firma proti exportním rizikům?

Autor článku

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).