Hlavní navigace

Blíží se termín přiznání daně z nemovitostí za rok 2010

7. 1. 2010
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Daň letos platí jak majitelé starších nemovitostí, tak i majitelé novostaveb. Kdo však má povinnost podat daňové přiznání sám a komu bude daň vyměřena finančním úřadem?

Zvyšují se sazby daně, končí osvobození nově vzniklých nemovitostí. Co vše se změní a na co je třeba si dát pozor? Čtěte více: Lhůta pro výpočet i odeslání daní je od listopadu kratší

Postavils? Tak plať.

Na nově dokončené stavby si majitelé nárok na osvobození již neuplatní. U dříve vzniklých nároků osvobození končí bez ohledu na to, zda z patnáctileté lhůty pro osvobození využili plných patnáct let, či stačili uplatnit jediný rok. Tito poplatníci ovšem daňově přiznání opětovně nepodávají. Z pouhého důvodu zániku nároku na osvobození nevzniká poplatníkům povinnost podat na rok 2010 daňové přiznání, dílčí daňové přiznání či dodatečné daňové přiznání. V těchto případech bude poplatníkům vyměřena daň z nemovitostí na rok 2010 již bez tohoto nároku, a to zpravidla hromadným předpisným seznamem, případně platebním výměrem. Finanční úřady zpravidla zasílají poplatníkům složenky na daň z nemovitostí, aby usnadnily její včasné zaplacení, sdělila pro server Podnikatel.cz Jitka Ježková, tisková mluvčí Finančního ředitelství v Plzni.

Osvobození novostaveb bylo zrušeno již v roce 2009. Pokud nárok vznikl do doby nabytí účinnosti nového zákona, osvobození se poskytovalo naposledy ve zdaňovacím období 2009. Z toho plyne, že novostavbám zkolaudovaným v roce 2008 a 2009 již nárok na osvobození nevznikl. Dříve zkolaudované stavby byly osvobozeny naposledy v roce 2009, pro rok 2010 nárok definitivně zaniká.

Co že je předpisný seznam?

Hromadný předpisný seznam se pro vyměření daně použije zpravidla v případech, kdy je v místě stejná daň vyměřována velkému okruhu daňových subjektů. Potvrdila Jitka Ježková z plzeňského Finančního ředitelství. Správce daně vyloží předpisný seznam s vyměřenou daní k veřejnému nahlédnutí po dobu třiceti dnů. Vyložení oznámí vyhláškou na úřední desce příslušné obce, v níž se předmětné nemovitosti nacházejí. Při nahlédnutí je poplatníkovi sdělena jeho daňová povinnost. I při doručení formou hromadného předpisného seznamu je nutno dbát neveřejnosti daňového řízení, správce daně i orgán obce jsou povinni zabezpečit, aby každý daňový subjekt mohl nahlédnout pouze do těch údajů, které se týkají jeho daňové povinnosti, dodává Ježková. Čtěte více: Změny v zákoně o DPH platné od ledna 2010

Změny se týkají i zateplení bytů

Od roku 2009 bylo zrušeno osvobození od daně u staveb, na kterých byly provedeny stavební úpravy spočívající ve snížení tepelné náročnosti (zateplení staveb). Osvobození se poskytovalo na dobu pěti let od roku následujícího po provedení změny spočívající ve snížení tepelné náročnosti stavby stavebními úpravami, na které bylo vydáno stavební povolení. Jestliže ale nárok na osvobození vznikl ještě před 1. lednem 2009, poskytne se toto osvobození podle původních podmínek po dobu 5 let, tedy nejpozději pro zdaňovací období 2012. V případě, že by bylo zateplení provedeno v předchozích obdobích a nárok dosud nebyl uplatněn, lze ještě požádat o dodatečné osvobození po dobu pěti let po provedení stavebních úprav. To by se prakticky mohlo týkat jen staveb zateplených do konce roku 2007. Čtěte více: S novým rokem přicházejí daňové změny

Patříte mezi poplatníky, kterým bylo zrušeno osvobození?

Daň z nemovitostí se jako jediná ze všech daní platí předem

Poplatníkem daně z nemovitostí je osoba vedená k 1. lednu daného zdaňovacího období jako vlastník na katastru nemovitostí. V některých případech může být poplatníkem také nájemce nebo uživatel pozemku. Daň z nemovitostí zahrnuje daň z pozemků vedených na katastru nemovitostí (s výjimkou pozemků zastavěných stavbami) a daň z nemovitých staveb. Nemovitými stavbami jsou jak rodinné domy, byty a jiné kolaudované nebytové prostory, které jsou spojené se zemí pevným základem, tak i nezkolaudované stavby, užívané na základě oznámení stavebnímu úřadu.

Daňové přiznání podává poplatník nejpozději 31. ledna daného zdaňovacího období. Jestliže jste například v červnu 2009 zakoupili pozemek pro stavbu rodinného domu, podáváte daňové přiznání k dani z nemovitostí nejpozději k 31. lednu 2010. Daň za rok 2009 uhradil prodejce, jako původní vlastník, protože pozemek vlastnil k 1. lednu 2009.

Kdy a jak platit daň z nemovitostí

Daň z nemovitostí je dle zákona o dani z nemovitostí splatná nejpozději 31. května. Pokud výsledná daň překročí částku 5 000 korun, může se platit ve dvou splátkách, a to první část do 31. května a druhá část do 30. listopadu. Jestliže naopak výsledná daň nepřekročí částku 30 korun, nepředepisuje se. Výjimkou jsou spoluvlastnické podíly na pozemcích. Za ty se daň předepisuje vždy, a to v minimální výši 50 Kč, i kdyby výsledná daň byla nižší. Při placení daní nesmíme zapomenout, že dnem platby již není den, kdy odešleme platbu z našeho účtu, ale den, kdy tuto částku obdrží správce daně. Platíme proto minimálně o den dříve. Čtěte více: Od ledna 2010 se zkracuje lhůta pro odvod pojistného

Daňové přiznání se podává jen jednou

Daňové přiznání se nepodává každý rok. Podává se jen v případě změn rozhodných pro vyměření daně. Jde například nákup nové nemovitosti nebo pozemku, změny výměry pozemků, výstavby nadloží a podlaží apod. Poplatníci by neměli zapomínat na podání daňového přiznání ani v případě prodeje nemovitostí. Všechny tyto změny oznámí poplatník ve svém daňovém přiznání k 31. lednu daného roku. Ovšem změny v identifikačních údajích poplatníka (jméno, bydliště atd.) se musí nahlásit finančnímu úřadu nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy nastaly. V případě, že daňové přiznání za rok 2010 nepodáváte, finanční úřad nepředpokládá žádnou změnu a zašle platební výměr dle stavu k minulému období. Samozřejmě letos již přepočtený novými sazbami.

Pokud daňové přiznání v roce 2010 podáváte, se zvýšenými daňovými sazbami a místními koeficienty se musíte „poprat“ sami. Pomocníkem při vyplnění daňového přiznání jsou online formuláře. Ty může vlastník elektronického podpisu dokonce vyplnit na webových stránkách Ministerstva financí ČR a rovnou odeslat. Ostatní musí vytištěný a podepsaný formulář předložit finančnímu úřadu. Čtěte více: Co se pro podnikatele v roce 2010 mění a co ne?

Spolu s formulářem k daňovému přiznání obdržíte na finančním úřadě, případně si stáhnete z webu i podrobné pokyny k vyplnění. Po vyplnění veškerých identifikačních údajů a výčtu vlastněných nemovitostí, případně změn, je nutné zjistit daňové sazby a místní koeficient pro výpočet výsledné daně. Sazby daně z pozemků a staveb se v roce 2010 zvyšují na dvojnásobek. Výjimkou jsou pouze zemědělské pozemky, u kterých zůstává daň ve stejné výši jako v roce 2009 a stavby užívané k podnikatelské činnosti, kdy rovněž zůstává zachována jednotná sazba 10 Kč za m2. O kolik si kvůli vyšším daním sáhneme hlouběji do kapsy? 

Horší to zřejmě bude s místními koeficienty. Jejich výše je v jednotlivých obcích různá, podle toho jaký koeficient pro rok 2010 se obce rozhodli nebo nerozhodli vyhlásit. Místní koeficienty jsou k dispozici na finančním úřadě (odbor majetkových daní), případně na obci (internetové stránky obce, úřední deska).

školení účto leden 23 Kučerová

Daň z nemovitostí se týká i podnikatelů

Jestliže je nemovitost používána pro podnikání, je zaplacená daň z nemovitostí v souladu s § 24 zákona o daních z příjmů daňově uznatelným výdajem. Pokud je nemovitost používána pro podnikání pouze zčásti, lze jako daňový výdaj (náklad) uplatnit poměrnou část zaplacené daně z nemovitostí odpovídající využívání nemovitosti pro podnikání. Obdobně se postupuje i u příjmů z pronájmu. Čtěte více: Daníme příjmy z pronájmu nemovitostí za rok 2009

Účtování daně z nemovitostí:

Předpis daně: 532/345,
úhrada daně: 345/221

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).