Hlavní navigace

Daňový bonus na děti u zaměstnanců je omezen ročním stropem

4. 6. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 244974
Daňové zvýhodnění na děti uplatňují zaměstnanci v podepsaném Prohlášení poplatníka. Výpočet daňového zvýhodnění obvykle provede při zúčtování měsíčních mezd automaticky software. Posouzení oprávněnosti nároku však zůstává na zaměstnavateli.

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem v domácnosti se odčítá od měsíční daňové zálohy snížené o slevu na dani podle § 35 ba zákona o daních z příjmů.

Pokud tedy zaměstnanec podepíše Prohlášení, sníží zaměstnavatel měsíční vypočtenou zálohu na daň nejprve o prokázanou částku slevy na dani a následně o částku měsíčního daňového zvýhodnění. Je-li však vypočtená záloha nižší než částka měsíčního daňového zvýhodnění, vyplatí zaměstnavatel vzniklý daňový bonus, tzv. zápornou daň.

Daňový bonus lze vyplatit zaměstnanci, jehož měsíční příjem ze závislé činnosti dosáhne výše poloviny minimální mzdy, tj. alespoň 4000 Kč. Měsíční vypočtený daňový bonus se vyplácí od 50 Kč avšak maximálně do 4350 Kč měsíčně. Maximální částka bonusu není omezena počtem dětí, ale stanovenou roční částkou 52 200 Kč.

Daňové zvýhodnění na dítě zaměstnanec uplatňuje:

 • formou slevy na dani, nebo
 • formou daňového bonusu, nebo
 • kombinací obou forem (v případě částečné slevy na dani a doplaceného bonusu).

Lhůty prokázání nároku u zaměstnavatele:

 • do 30 dnů od narození dítěte,
 • do 30 dnů od nástupu do zaměstnání,
 • do konce kalendářního měsíce při osvojení nebo převzetí dítěte do péče nebo soustavné přípravě dítěte na budoucí povolání.

Výše měsíčního daňového zvýhodnění v roce 2008:

 • 890 Kč na každé vyživované dítě žijící se zaměstnance ve společné domácnosti,
 • 1780 Kč, jedná-li se o dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P.
Příjem zaměstnance s jedním vyživovaným dítětem
Příjem zaměstnance s jedním vyživovaným dítětem 18 000 8 000 12 000
Základ daně (včetně odvodů, zaokrouhleno na stovky Kč nahoru) 24 300 10 800 16 200
Vypočtená daň 3 645 1 620 2 430
Sleva na dani podle § 35 ba  –2 070  –2 070  –2 070
Záloha na daň před daňovým zvýhodněním 1 575 0 360
Sleva na dani  –890 0 360
Záloha na daň 685 0 0
Měsíční daňový bonus 0 890 530
Forma uplatnění daňového zvýhodnění Sleva Bonus Kombinace

Podle zákona se považuje za vyživované dítě:

 • dítě vlastní, osvojené nebo v péči, která nahrazuje péči rodičů,
 • dítě druhého z manželů,
 • vnuk (vnučka), pokud její (jeho) rodiče nemají příjmy, z nichž lze daňové zvýhodnění uplatnit,
 • nezletilé dítě do dovršení 18 let,
 • zletilé dítě do dovršení věku 26 let, které se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem.

Podnikatel.cz doporučuje Daně z příjmů 2008

Daně z příjmů 2008

Kromě zásadní novely zákona o daních z příjmů z podzimu 2007, která zasahuje téměř do všech částí zákona, obsahuje toto číslo i další změny pro rok 2008 přijaté v souvislosti s novelou insolvenčního zákona a zákoníku práce, a to jak v zákoně o daních z příjmů, tak i v zákoně o rezervách. Více o knížce.

Vyživované dítě však musí žít s poplatníkem ve společné domácnosti. Rodič i dítě spolu trvale žijí i v případě dočasného pobytu dítěte mimo domov z důvodu studia nebo pobytu ve zdravotním ústavu. Podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění splní i dítě (připravující se soustavně na budoucí povolání) po uzavření manželství, pokud žije ve společné domácnosti a jeho (její) manželka (manžel) nemá dostatečné příjmy k uplatnění daňového zvýhodnění.

Uplatnění daňového zvýhodnění více poplatníky (obvykle manželé) ve společné domácnosti

V tomtéž kalendářním měsíci může uplatnit daňové zvýhodnění na jedno dítě pouze jeden z poplatníků. Při více dětech může každý z poplatníků uplatnit zvýhodnění na jiné dítě nebo jeden poplatník na všechny děti. Jsou-li oba manželé v pracovním poměru, musí zaměstnanec předložit potvrzení o neuplatnění daňového zvýhodnění od zaměstnavatele druhého manžela. Z potvrzení musí být zřejmé, o které dítě se jedná a kdy bylo zvýhodnění naposled poskytnuto.

Nedostatečný příjem zaměstnance nebo pracovní neschopnost

Pokud je zaměstnanec v pracovní neschopnosti, nebo jeho příjem nedosáhne alespoň poloviny minimální měsíční mzdy, bude měsíční daňová záloha zaměstnance nulová. V tomto případě nelze vyplatit ani daňový bonus. Celkovou výši daňového zvýhodnění zaměstnavatel vypořádá, požádá-li zaměstnanec o roční zúčtování. V opačném případě podává sám zaměstnanec daňové přiznání s uplatněním nárokované výše.

Ukončení soustavné přípravy na budoucí povolání a zletilost dítěte

Příklady:

1. Syn zaměstnance ukončil v květnu vysokou školu. V měsíci červnu pracoval pouze brigádně na dohodu o pracovní činnosti s pracovním úvazkem 15 hod týdně. Od července je veden na úřadu práce jako nezaměstnaný. Může si zaměstnanec uplatnit daňové zvýhodnění na syna za měsíc červen?

Po dobu školních prázdnin bezprostředně navazujících na skončení studia na střední škole nebo v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, v němž dítě ukončilo vysokoškolské studium, má zaměstnanec nárok na daňové zvýhodnění. To ovšem pouze v případě, že dítě nevykonávalo samostatnou výdělečnou činnost a nevznikl nárok na hmotné zabezpečení uchazeče o zaměstnání po celý kalendářní měsíc. V uvedeném případě tedy není podstatné, zda dítě pracuje pouze na částečný úvazek, ale zda pracovní poměr netrval od 1.6. do 30. 6. Pokud tomu tak bylo, nemá zaměstnanec od měsíce června na daňové zvýhodnění nárok a je povinen změnu zaznamenat nejpozději do 30.6. ve svém Prohlášení k dani.

Tip do článku - EBF spíkři 1

2. Nezletilá dcera zaměstnance se po ukončení studia provdala. Má zaměstnanec nárok na daňové zvýhodnění do dovršení 18 let dcery?

Na dítě, které ukončí soustavnou přípravu, bude poskytováno daňové zvýhodnění do dovršení 18 let (včetně měsíce dovršení) bez ohledu na jeho příjem. Případným sňatkem však dcera nabyla zletilosti, a proto od měsíce následujícího po sňatku již nenáleží zaměstnanci daňové zvýhodnění.

Anketa

Podnikáte a máte zaměstnance?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).