Hlavní navigace

Bude možné poslat zaměstnanci výpověď e-mailem?

8. 8. 2023
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Novela zákoníku upravuje a zjednodušuje doručování zaměstnancům. Rozšíří se možnosti online doručování.

Po účinnosti novely zákoníku práce se budou důležité písemnosti doručované zaměstnavatelem dělit na ty, které je nezbytné doručit do vlastních rukou zaměstnance, a na ty, které je možné doručovat zjednodušeně.

Elektronické doručování zaměstnancům

Zákoník práce sice ani v současné době nezakazuje elektronické doručování, avšak díky poměrně striktní legislativní úpravě je v praxi téměř nereálné. Jestliže hodlá zaměstnavatel doručovat prostřednictvím e-mailu nebo vlastního vnitřního komunikačního systému, musí mít předchozí písemný souhlas zaměstnance s tímto způsobem doručování. Zde zaměstnanec sdělí e-mailovou adresu pro účely takové komunikace. Zaměstnavatel odešle písemnost podepsanou zaručeným elektronickým podpisem.

Aby se jednalo o doručenou písemnost, musí zaměstnanec převzetí písemnosti do tří dnů potvrdit, a navíc s uznávaným elektronickým podpisem. Je zřejmé, že tento způsob není a nemůže být v praxi při doručování využíván.

Elektronické doručování po novele zákoníku práce

Po účinnosti novely zákoníku práce bude moci zaměstnavatel písemnost doručovanou do vlastních rukou doručit elektronicky výlučně tehdy, jestliže zaměstnanec k tomuto způsobu doručování udělil souhlas v samostatném písemném prohlášení. Zde také uvede elektronickou adresu pro doručování, která není v dispozici zaměstnavatele. Před udělením souhlasu zaměstnavatel písemně zaměstnance informuje o podmínkách doručování písemnosti prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací včetně zákonné lhůty. Zaměstnanec může svůj souhlas s doručováním písemně odvolat.

Písemnost doručovaná prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací bude zaměstnavatel nadále podepisovat uznávaným elektronickým podpisem. Avšak zaměstnanec to potvrdí zaměstnavateli datovou zprávou (postačí obyčejná datová zpráva, ne zaručený elektronický podpis). Jestliže zaměstnanec převzetí písemnosti nepotvrdí ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího dodání, považuje se za doručenou posledním dnem této lhůty. Doručení bude neúčinné, jestliže se zaměstnavateli písemnost vrátí jako nedoručitelná.

Zjednodušené doručování po novele zákoníku práce

Zákoník práce zjednodušuje doručování v nově navrženém ustanovení § 21. Musí se ale jednat o elektronické uzavírání dvoustranných právních jednání (dohod). Půjde o uzavření pracovních smluv, dohod, dohod o změně (tzv. dodatků), dohod o ukončení atd. V ostatních případech se nadále doručuje do vlastních rukou. Například výpověď je jednostranné právní jednání. Pro její doručení zjednodušený způsob zaměstnavatel nevyužije.

Úprava je reakcí na nedávný judikát. Reflektuje rovněž vývoj digitalizace. Pokud jsou pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti nebo jejich změny anebo dohoda podle § 49 a § 77 odst. 5 písm. a) zákoníku práce uzavřeny prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, je zaměstnavatel (po novele zákoníku práce) povinen zaslat jejich vyhotovení na elektronickou adresu zaměstnance, která není v dispozici zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro tyto účely zaměstnavateli písemně sdělil (soukromý e-mail, cloudové úložiště, elektronická adresa v rámci komunikační aplikace).

účto říjen 23 - tip do článku

Podmínkou k tomuto způsobu doručování je předchozí souhlas v samostatném písemném prohlášení. Zde postačí prostý elektronický podpis. Následně může být písemnost podepsána (opět prostý elektronický podpis) a doručena zaměstnanci.

Možnost odstoupení a počítání lhůt

Zaměstnanec bude mít právo od pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti nebo jejich změny, které jsou uzavřeny prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, odstoupit od okamžiku jejich uzavření, nejpozději však ve lhůtě 7 dnů ode dne dodání jejich vyhotovení na elektronickou adresu zaměstnance. Odstoupení musí být písemné, jinak se k němu nepřihlíží. Odstoupení je možné, jen dokud nebylo ze strany zaměstnance započato s plněním.

Obdobně jako v jiných případech doručování využije se pro 7denní lhůtu pro odstoupení obecné pravidlo pro lhůty dle § 605 občanského zákoníku. Lhůta nebo doba určená podle dnů počíná dnem, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující.

Čeká se na novelu zákoníku práce. Senát chce změny, dotknou se i dohodářů Přečtěte si také:

Čeká se na novelu zákoníku práce. Senát chce změny, dotknou se i dohodářů

Pravidla zjednodušeného doručování

  • Musí se jednat o dvoustranná právní jednání (dohody). Jednostranná jednání se budou nadále doručovat do vlastních rukou.
  • Zaměstnanec předem projeví souhlas s tímto způsobem doručování a uvede adresu pro doručování (mimo dispozici zaměstnavatele, tj. ne pracovní e-mail). Souhlas může být i elektronický – předchozí e-mail. Zaměstnavatel musí mít k dispozici pro případné prokázání souhlasu zaměstnance (soudní spor atd.).
  • Není nezbytný uznávaný elektronický podpis (platí pro obě strany). Postačí prostý elektronický podpis.
  • Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci zaslat vyhotovení dohody na jeho elektronickou adresu (zaměstnanec se může se zněním dohody seznámit, může si uložit, vytisknout atd.).
  • Zaměstnanec rovněž může ve lhůtě 7 dnů ode dne dodání vyhotovení písemnosti (dohody) na elektronickou adresu písemně odstoupit (nebylo-li již započato s plněním, např. nezačal pracovat v rámci uzavřeného dodatku k pracovní smlouvě – nový druh práce atd.).

Jak dopadne poslední jednání o novele zákoníku práce?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).