Hlavní navigace

Budou od dubna povinné zdravotní prohlídky u dohod?

27. 2. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.SXC.hu
Čtěte, jak to bude od dubna 2013 se vstupními lékařskými prohlídkami u dohod a co dalšího novela zákona o specifických zdravotních službách přináší.

Dlouho očekávaná novela zákona o specifických zdravotních službách je tu. Po 1. dubnu 2013 už nemusí všichni dohodáři povinně na vstupní lékařské prohlídky. Novela však přináší úlevu i zaměstnavatelům – zdravotnickým zařízením. Čtěte, co vše se od dubna změní.

Aktuální situace lékařských prohlídek u dohod

Novela zákona o specifických zdravotních službách přinesla od 1. dubna 2012 povinné vstupní lékařské prohlídky. Podle paragrafu 59 se totiž osoba ucházející se o zaměstnání, která se před vznikem pracovněprávního nebo obdobného vztahu nepodrobí vstupní lékařské prohlídce, považuje za zdravotně nezpůsobilou. S takovou osobou nelze uzavřít pracovněprávní vztah.

Potíž spočívá v pojmu obdobný vztah, kterým jsou myšleny i dohody konané mimo pracovní poměr. Do 31. března 2013 mohou zaměstnavatelé využít přechodné ustanovení § 98 zákona o specifických zdravotních službách, na základě kterého lze prozatím postupovat podle původních právních předpisů, které tyto prohlídky nevyžadovaly. V případě, že by se nepodařilo zákon novelizovat, museli by po tomto datu na vstupní lékařské prohlídky všichni dohodáři. Prohlídka by tak neminula ani krátkodobé brigády sjednané kupříkladu na roznos letáků či jen několikahodinovou výpomoc.

Ilustrační obrázek
Autor: www.SXC.hu

Dlouho očekávaná novela je tu. Na vstupní prohlídky povinně všichni dohodáři nemusí.  

Ve hře byly dvě poslanecké novely zákona, z nichž první (číslo sněmovního tisku 752) v § 59 zákona o specifických zdravotních službách  nahradila slova “pracovněprávního nebo obdobného vztahu” slovy “pracovního poměru”. Druhá novela s číslem sněmovního tisku 807 byla obsáhlejší a řešila jak problematiku poskytování pracovnělékařské péče zaměstnaným lékařem, tak vstupní lékařské prohlídky u dohod.

Nakonec byla poslaneckou sněmovnou schválena první novela zákona s číslem sněmovního tisku 752, která byla aktuálně podepsána prezidentem a čeká na vyhlášení ve Sbírce listin. Avšak pozměňovacími návrhy došlo v podstatě ke sloučení obou novel. Změna se tak týká poskytování pracovnělékařských služeb zaměstnaným lékařem i podrobnější úpravy povinnosti vstupních lékařských prohlídek.

 

Novela zákona o specifických zdravotních službách

S účinností od 1. dubna 2013 se mění:

1. Poskytování pracovnělékařských služeb zaměstnancem

Podle současného znění zákona o specifických zdravotních službách mohou být pracovnělékařské služby poskytovány pouze na základě smluvního vztahu mezi zaměstnavatelem a poskytovatelem těchto služeb. Ovšem řada zaměstnavatelů (zdravotnických zařízení) dosud tyto služby poskytuje prostřednictvím svých zaměstnanců (lékařů), a to by již od dubna 2013 nebylo možné. Poskytování služeb podle nových podmínek by prakticky znamenalo jejich propouštění, uzavírání nových smluv s externími poskytovateli, a tím i zvýšení nákladů pro zaměstnavatele. Nově budou moci zdravotnická zařízení zajišťovat pracovnělékařské služby rovněž svými zaměstnanci – lékaři v oboru pracovnělékařské péče nebo v oboru všeobecného lékařství.

2. Zdravotní prohlídky u dohod

Podle novelizovaného paragrafu 59 odst. 1 b zajistí zaměstnavatel vstupní lékařskou prohlídku vždy před uzavřením:

  1. pracovního poměru,
  2. dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, má-li být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy. Zaměstnavatel může vstupní lékařskou prohlídku vyžadovat též, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která není prací rizikovou a která má být vykonávána na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti,
  3. vztahu obdobnému vztahu pracovněprávnímu.

Jestliže se uchazeč dle výše uvedených podmínek nepodrobí vstupní lékařské prohlídce, bude považován za osobu zdravotně nezpůsobilou k výkonu práce. U vstupních prohlídek bylo zachováno pravidlo, kdy může budoucí zaměstnanec zařazený do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví absolvovat prohlídku u svého obvodního lékaře (pokud nestanoví zvláštní právní předpis jinak). Ostatní, tj. zaměstnanci zařazení v druhé až čtvrté rizikové kategorii, musí využít služeb poskytovatele pracovnělékařské péče zaměstnavatele.

Co je riziková práce?

Nová úprava paragrafu 59 přesně vymezuje, ve kterých případech je vždy nutné provést vstupní lékařskou prohlídku u osob ucházejících se o zaměstnání. Jestliže se jedná o dohody konané mimo pracovní poměr, pak je povinná při výkonu rizikových prací nebo pokud ji pro sjednaný druh práce vyžaduje jiný právní předpis (například lékařská prohlídka řidičů z povolání). Zaměstnavatel však může prohlídku s ohledem na § 103 odst. 1 písm. a zákoníku práce vyžadovat i v ostatních případech, protože nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti.

Rizikovou prací, kterou se pro účely zákona o ochraně veřejného zdraví rozumí práce, při níž je nebezpečí vzniku nemoci z povolání nebo jiné nemoci související s prací, je práce zařazená do kategorie třetí a čtvrté a dále práce zařazená do kategorie druhé, o níž takto rozhodne příslušný orgán ochrany veřejného zdraví nebo tak stanoví zvláštní právní předpis. Podrobněji § 39 zákona o ochraně veřejného zdraví.

školení říjen - GDPR

3. Vztah obdobný pracovněprávnímu

V § 59 odst. 1 písm. b zákona o specifických zdravotních službách v bodě 3 stále zůstává pojem vztah obdobný vztahu pracovněprávnímu. V pracovním právu je tento pojem často užíván. Aby mohl být daný vztah definován jako vztah obdobný pracovnímu poměru, musí být splněny tyto základní podmínky: musí se jednat o nepřetržitou činnost vykonávanou dle pokynů zaměstnavatele, na jeho náklady a v jeho prospěch. Ovšem zdaleka se nejedná jen o služební poměr. Pojmem „obdobný vztah“ je míněn např. pracovní vztah mezi členem družstva a družstvem, práce společníka společnosti s ručením omezeným nebo komanditisty komanditní společnosti, nebo práce dlouhodobě uvolněného člena obecního zastupitelstva, případně jiné práce za odměnu, potvrdila pro server Podnikatel.cz Viktorie Plívová, mluvčí ministerstva zdravotnictví. Z toho tedy plyne, že vstupní lékařské prohlídky by se měly od 1. dubna 2013 týkat i společníků, komandistů, předsedů představenstva apod.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).