Hlavní navigace

Část zaměstnanců získá nárok na home office. Komu ho budete muset poskytnout?

14. 9. 2022
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Zaměstnavatelé budou muset platit zaměstnancům na home office náklady, které jim vzniknou při výkonu práce doma. Část zaměstnanců navíc získá na home office nárok.

Zaměstnavatelé budou muset umožnit práci z domova těhotné zaměstnankyni, zaměstnanci pečujícímu o dítě mladší než 15 let nebo o osobu závislou na péči jiné osoby. Počítá s tím novela zákoníku práce, kterou poslalo do připomínkového řízení ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).

Zaměstnanci na home office budete muset platit náklady

Návrh novely zákoníku práce výslovně stanovuje, že zaměstnavatel bude povinen v souvislosti s prací na dálku (tzv. home office) hradit náklady, které vzniknou zaměstnanci při výkonu práce s tím, že zákon pro určitý okruh obvyklých nákladů (plyn, elektřina, pevná paliva, dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody z vodovodů a vodáren a odvádění odpadních vod, odvoz odpadních vod a čištění jímek a odvoz komunálního odpadu) stanoví formu úhrady paušální částkou, přičemž jiné, zejména nahodilé, náklady bude za účelem náhrady zaměstnanec zaměstnavateli prokazovat.

Výchozí hodnota paušální částky bude stanovena zákonem a poté následně upravována vyhláškou dle vývoje cen dotčených komodit a služeb. Paušální částka bude vycházet z údajů o spotřebě jedné dospělé osoby v průměrné domácnosti v ČR za 1 hodinu na základě údajů Českého statistického úřadu. Výchozí částka tak bude činit 2,80 Kč/hodinu. Paušální částka se poskytuje za započatou hodinu práce, nikoliv za hodinu „kalendářní“, proto se zlomky hodin odpracované doby (vzniklé zejména v případě uplatnění pružné pracovní doby a v důsledku některých překážek v práci) pro tento účel sečtou na konci období, za které se paušální částka poskytuje; paušální částka se tak poskytne za celkový počet ukončených hodin práce a jednu případnou započatou hodinu práce, doplňuje se v důvodové zprávě.

Náklady, které bude zaměstnavatel zaměstnanci hradit, budou daňově uznatelné.

Některým zaměstnancům budete muset home office poskytnout

Dále novela transponuje evropskou směrnici, kdy nově zaměstnavatelům vznikne povinnost umožnit pracovníkům s dětmi minimálně do 8 let věku a pečujícím osobám práci na dálku, tedy i z domova. Aktuálně platná úprava sice pružné uspořádání práce umožňuje, zaměstnavatelům však neukládá povinnost umožnit zaměstnancům pečujícím o děti a o osoby závislé na pomoci jiné osoby práci na dálku. Tato povinnost však bude v zákoně nově zakotvena, a to dokonce v “přísnější” verzi, než požaduje evropská směrnice.

Zaměstnavatelé budou muset umožnit práci z domova těhotné zaměstnankyni, zaměstnanci pečujícímu o dítě mladší než 15 let nebo o osobu závislou na péči jiné osoby, respektive bude nově zakotvena povinnost, aby zaměstnavatel případně písemně odůvodnil vážné provozní důvody, které mu brání, aby vyhověl žádosti zaměstnance.

Home office je stále běžnější. Na co se musí zaměstnavatelé připravit? Přečtěte si také:

Home office je stále běžnější. Na co se musí zaměstnavatelé připravit?

Home office jen na základě dohody

Další novinkou je, že home office bude možný jen na základě písemné dohody o práci na dálku. Tuto dohodu bude možné rozvázat buď dohodou, nebo výpovědí s 15denní výpovědní dobou. Ve zcela výjimečných případech se umožní zaměstnavateli písemně nařídit zaměstnanci práci na dálku, a to pouze tehdy, že tak stanoví opatření orgánu veřejné moci podle zákona na nezbytně nutnou dobu a jen v případě, že je místo, kde má být práce na dálku vykonávána, pro takovou práci způsobilé a nařízení práce z jiného místa je v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnancem, doplňuje se ve zprávě RIA.

V dohodě bude muset být uvedeno místo výkonu práce na dálku, případně více takovýchto míst (zaměstnanec může například pracovat pravidelně z domova a z chaty). Rovněž je možné, aby zaměstnanec v některé dny pracoval u zaměstnavatele a v jiné dny doma. V dohodě je třeba upravit i způsob, jakým bude probíhat komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, jakým způsobem bude práce zaměstnanci přidělována (telefonicky, e-mailem, doručením věcí) a jakým způsobem bude práce kontrolována. Způsob přidělování a kontroly práce bude do určité míry záviset na tom, zda pracovní dobu bude rozvrhovat zaměstnanci zaměstnavatel (§ 84 zákoníku práce) nebo zda si pracovní dobu bude zaměstnanec rozvrhovat sám, upřesňuje důvodová zpráva.

I na home office musíte zaměstnanci zajistit bezpečnost práce

Náležitostí dohody musí být i způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnavatelem, a to včetně průběžné kontroly místa výkonu práce za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce na místě výkonu práce.

Pokud budou platit nová pravidla, budete umožňovat ve firmě home-office?

Podle ministerstva je žádoucí, aby v dohodě byla sjednána také pravidla pro kontrolu místa výkonu práce za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce na individualizovaném místě výkonu práce (jak před započetím výkonu práce, tak pro možnost ad hoc kontrol, zda budou kontroly fyzické nebo bude poskytnuta např. fotodokumentace místa výkonu práce atd.).

Je rovněž vhodné, aby dohoda upravila dobu, ve které zaměstnanec nesmí pracovat, a závazek k čerpání stanovených bezpečnostních přestávek apod. Dále je nutné, aby se zaměstnavatel a zaměstnanec dohodli na možnosti vstupu zaměstnavatele nebo jím pověřené osoby na místo výkonu práce v obydlí za účelem objasnění příčiny a okolností vzniku pracovního úrazu. Při vstupu zaměstnavatele do obydlí se předpokládá účast zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, svědků a účast odborové organizace a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, doplňuje důvodová zpráva.

školení - konsolidační balíček

Jaké další povinnosti bude zaměstnavatel mít?

Zaměstnavatel bude mít též povinnost zajistit technické a programové vybavení potřebné pro výkon práce a zajištění ochrany údajů, které se zpracovávají dálkovým přenosem. Zaměstnanec pak bude muset chránit data a údaje. Protože v případě práce na dálku může mít zaměstnanec podle ministerstva pocit izolace, ukládá se zaměstnavateli, aby přijal opatření, která této izolaci zabrání. Příkladem takového opatření je možnost zaměstnance setkávat se v rámci výkonu práce na pracovišti, případně na jiném stanoveném místě, se svými kolegy, samozřejmě za předpokladu, že o to bude mít zaměstnanec zájem (požádá o toto setkání), píše v důvodové zprávě MPSV.

Navrhovaná účinnost změn je první den kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů. Reálně tak ke změnám může dojít nejdříve během příštího roku.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).