Hlavní navigace

Chcete prominout pokutu u kontrolních hlášení? Podejte žádost a zaplaťte 1000 Kč

12. 8. 2016
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Podnikatelé mohou žádat o prominutí pokuty, kterou dostali u kontrolního hlášení. Aby ale měli šanci uspět, musí zaplatit 1000 Kč a mít ospravedlnitelný důvod.

Sankční režim u kontrolních hlášení k DPH se zmírnil a finanční úřady nyní mohou pokuty zcela nebo částečně prominout. Generální finanční ředitelství (GFŘ) vydalo před pár dny metodický pokyn, jakým způsobem mají úředníci při odpouštění pokut postupovat. Přečtěte si, které okolnosti vám pomohou a které naopak uškodí.

Čtěte také: Sankce u kontrolních hlášení zmírnily, další změny už však nečekejte

Pokuty lze nově prominout

Ve Sbírce zákonů vyšel před pár týdny tzv. celní balíček, jehož součástí je i novela zákona o DPH, která zmírňuje pokuty u kontrolních hlášení. Původně nastavené sankce sice zůstaly v platnosti, nově je ale může finanční správa odpustit. Institut prominutí pokuty se týká pokut v pevné výši 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč. Nejnižší pokutu ve výši 1000 Kč sice odpustit nelze, do zákona se však u této sankce doplnil institut vyloučení vzniku pokuty. V případě pokuty ve výši 1000 Kč bude tolerováno jedno pochybení pro daný kalendářní rok. Správce daně toto zohlední automaticky bez nutnosti podávat žádost.

Co se týče jednotlivých pokut, ty se udělují následovně. Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vznikne povinnost uhradit pokutu ve výši

 • 1000 Kč, pokud jej dodatečně podá, aniž by k tomu byl vyzván,
 • 10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván,
 • 30 000 Kč, pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo
 • 50 000 Kč, pokud šlo o řádné hlášení a nepodá jej vůbec nebo ani v náhradní lhůtě.

Chcete pokutu odpustit? Zaplaťte 1000 Kč

Nyní GFŘ vydalo metodický pokyn, jak mají úřady při promíjení pokut postupovat. Pokud chce podnikatel pokutu odpustit, musí o to úřad požádat. Samotná žádost o prominutí pokuty podléhá správnímu poplatku ve výši 1000 Kč podle přílohy zákona o správních poplatcích.

Přímo v zákoně o DPH je navíc v § 101k uvedeno, že žádost o prominutí pokuty musí podnikatelé podat nejpozději do 3 měsíců ode dne právní moci platebního výměru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti uhradit tuto pokutu. V případě, kdy běh lhůty pro podání žádosti o prominutí pokuty započal před datem 29. července (nabytí účinnosti novely zákona) 2016, neskončí běh této lhůty dříve než 3 měsíce od 29. července.

Máte velký škraloup? Žádost je bez šancí

Aby plátci DPH vůbec měli šanci, že se úřad bude jejich žádostí zabývat, nesmí se jednat o podnikatele, který v posledních 3 letech závažným způsobem porušil daňové nebo účetní právní předpisy. Za závažné porušení daňových nebo účetních předpisů je považována situace, kdy osoba:

 • Je/byla nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona o DPH.
 • Byla alespoň jednou pravomocně uznána vinnou ze spáchání některého z trestných činů uvedených v § 53 odst. 2 písm. a) a c) daňového řádu.
 • Prováděla činnosti nebo se zapojila do obchodů, u kterých existuje důvodná obava, že z nich nebude uhrazena daň, a správce daně proto u tohoto subjektu vydal zajišťovací příkaz, který nebyl ve lhůtě uhrazen.
 • Porušila své zákonem stanovené povinnosti způsobem, který měl za následek vyměření kterékoli daně podle pomůcek nebo doměření daně podle pomůcek oproti poslední známé dani nebo stanovení daně jejím sjednáním (za závažnou se považuje částka „doměrku“ minimálně ve výši 50 000 Kč).
 • Závažně ztěžuje nebo ztěžovala, maří nebo mařila správu daní tím, že opakovaně včas nepodala daňové přiznání, hlášení nebo vyúčtování, a ke splnění této své ze zákona plynoucí povinnosti byla proto vyzvána správcem daně. Za naplnění opakovanosti se v tomto případě považuje, pokud tato situace nastala alespoň dvakrát v období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců před podáním žádosti o prominutí.
 • Porušila zákon o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, takovým způsobem, že jí byla pravomocně uložena pokuta podle tohoto zákona; rozhodným okamžikem pro posouzení splnění této podmínky je nabytí právní moci rozhodnutí.
 • Je osobou, jíž byla uložena pokuta (za spáchaný delikt dle daňových a/nebo dle účetních předpisů), jejíž horní hranice je zákonem stanovena na min. 250 000 Kč; rozhodným okamžikem pro posouzení splnění této podmínky je nabytí právní moci rozhodnutí.
 • Nevede nebo nevedla evidenci stanovenou právním předpisem nebo uloženou správcem daně; zejména se jedná o případy, kdy osoba porušila povinnost vést účetnictví, a to správně, úplně, průkazně, srozumitelně, přehledně a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů.
 • Jinak závažně ohrožuje nebo ohrožovala, porušuje nebo porušovala řádný výkon správy daní.

Pokud projdete výše zmíněným testem, pokuta vám sice může být odpuštěna až do výše 100 %, ale ani zdaleka nemáte jisté, že k tomu dojde. GFŘ totiž stanovilo dvě kritéria, na základě kterých úřad rozhodne, zda a v jaké výši vám pokutu promine.

Jde o ospravedlnitelný důvod prodlení (§ 101k odst. 2 zákona o DPH) a četnost porušování povinností při správě daní daňovým subjektem (§ 259c odst. 1 daňového řádu). Aby šlo pokutu odpustit, musí podnikatel naplnit první kritérium. Pokud dojde k jeho naplnění, posoudí správce daně naplnění druhého kritéria. Po posouzení tohoto kritéria pak zjistí, zda daňovému subjektu zbyla určitá částka k prominutí, a rozhodne o jejím prominutí. Pokud nezbyla žádná částka k prominutí, žádost daňového subjektu zamítne, upřesňuje se v metodickém pokynu.

Co je ospravedlnitelný důvod?

Celkem GFŘ stanovilo 10 ospravedlnitelných důvodů a k nim konkrétní procenta, kolik z pokuty lze odpustit.

Ospravedlnitelný důvod Procentuální ohodnocení
Jedná se o daňový subjekt nebo jeho zástupce, u kterého nastalý nepříznivý zdravotní stav zabránil plnit jeho povinnost podat kontrolní hlášení ve lhůtě pro jeho podání dle § 101e zákona o DPH nebo § 101f zákona o DPH, pokud takový zdravotní stav vznikl akutně a ne dříve než 10 pracovních dnů před posledním dnem této lhůty pro podání kontrolního hlášení a v den lhůty pro podání kontrolního hlášení dle § 101e zákona nebo § 101f zákona takový nepříznivý zdravotní stav trval (nutno doložit prokazatelným způsobem). Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pokuty stanovené dle § 101h odst. 1 písm. b) zákona. 100 %
Daňový subjekt podal ve lhůtě přihlášku k registraci dle § 94 zákona o DPH, avšak související registrační řízení trvalo i v den, ve kterém nastal poslední den lhůty pro podání kontrolního hlášení dle § 101e zákona, jež nebylo ve lhůtě podáno, avšak bylo tak učiněno nejpozději do 3 pracovních dnů po nabytí právní moci rozhodnutí o registraci. Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pokuty stanovené dle § 101h odst. 1 písm. b) zákona. 90 %
Daňový subjekt nebo jeho zástupce byl stižen hromadnou či individuální živelní pohromou, která vznikla v den, případně v některém z 5 bezprostředně předcházejících kalendářních dnů, v němž nastal poslední den lhůty pro podání kontrolního hlášení dle § 101e zákona o DPH a § 101f zákona (nutno doložit prokazatelným způsobem). Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pokuty stanovené dle § 101h odst. 1 písm. b) zákona. 100 %
Jedná se o daňový subjekt nebo jeho zástupce, u kterého nastalý nepříznivý zdravotní stav zabránil plnit jeho povinnost stanovenou ve výzvě dle § 101g odst. 2 a 3 zákona o DPH, pokud takový zdravotní stav vznikl akutně a ne dříve než 15 pracovních dnů předposledním dnem lhůty pro podání následného kontrolního hlášení dle § 101g odst. 2 a 3 zákona a současně trval v den oznámení výzvy a po celou dobu lhůty pro podání předmětného následného kontrolního hlášení (nutno doložit prokazatelným způsobem). Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pokuty stanovené dle § 101h odst. 1 písm. c) zákona, pokud je předmětné následné kontrolní hlášení podáno nejpozději 5. pracovní den po uplynutí lhůty pro jeho podání. 100 %
Jedná se o daňový subjekt nebo jeho zástupce, jehož postihnul nepříznivý zdravotní stav trvající alespoň část lhůty dle § 101g odst. 3 zákona o DPH (nutno doložit prokazatelným způsobem) a současně nesplnil svou povinnost vyplývající z výzvy dle § 101g odst. 2 a 3 zákona ve lhůtě, avšak učinil tak nejpozději do 3 pracovních dnů po uplynutí této lhůty. Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pokuty stanovené dle § 101h odst. 1 písm. c) zákona. 70 %
Daňový subjekt nebo jeho zástupce byl stižen hromadnou či individuální živelní pohromou, která nastala v kterýkoliv den v období, které započalo běžet 5 kalendářních dnů přede dnem oznámení výzvy dle § 101g odst. 2 zákona o DPH a skončilo posledním dnem lhůty pro podání následného kontrolního hlášení dle § 101g odst. 3 zákona (nutno doložit prokazatelným způsobem). Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pokuty stanovené dle § 101h odst. 1 písm. c) zákona, pokud je předmětné následné kontrolní hlášení podáno nejpozději 5. pracovní den po uplynutí lhůty pro jeho podání. 100 %
Jedná se o daňový subjekt nebo jeho zástupce, u kterého nastalý nepříznivý zdravotní stav zabránil plnit jeho povinnost podat kontrolní hlášení ve lhůtě pro jeho podání dle § 101e zákona o DPH nebo § 101f zákona, pokud tento zdravotní stav vznikl akutně a ne dříve než 10 pracovních dnů před posledním dnem lhůty pro podání kontrolního hlášení dle § 101e zákona nebo § 101f zákona a tento zdravotní stav nepřetržitě trval i v poslední den náhradní lhůty pro podání kontrolního hlášení vzniklé oznámením výzvy dle § 101g odst. 1 zákona (nutno doložit prokazatelným způsobem). Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pokuty stanovené dle § 101h odst. 1 písm. d) zákona, pokud je předmětné kontrolní hlášení podáno nejpozději 5. pracovní den po uplynutí náhradní lhůty. 100 %
Jedná se o daňový subjekt nebo jeho zástupce, jehož postihnul nepříznivý zdravotní stav trvající alespoň část náhradní lhůty dle § 101g odst. 1 zákona o DPH (nutno doložit prokazatelným způsobem) a současně nesplnil svou povinnost vyplývající z výzvy dle § 101g odst. 1 zákona včas, avšak učinil tak nejpozději do 3 pracovních dnů po uplynutí náhradní lhůty. Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pokuty stanovené dle § 101h odst. 1 písm. d) zákona. 50 %
Daňový subjekt nebo jeho zástupce byl stižen hromadnou či individuální živelní pohromou, která vznikla v den, případně v některém z 5 bezprostředně předcházejících kalendářních dnů, v němž nastal poslední den náhradní lhůty pro podání kontrolního hlášení dle § 101g odst. 1 zákona o DPH (nutno doložit prokazatelným způsobem). Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pokuty stanovené dle § 101h odst. 1 písm. d) zákona, pokud je předmětné kontrolní hlášení podáno nejpozději 5. pracovní den po uplynutí náhradní lhůty dle § 101g odst. 1 zákona. 50 %
V poslední den lhůty nebo náhradní lhůty pro splnění povinnosti související s kontrolním hlášením nebyl zcela nebo část dne funkční daňový portál Finanční správy ČR související s podáním kontrolního hlášení, přičemž se nejednalo o zveřejněnou plánovanou odstávku daňového portálu, a Finanční správa ČR nefunkčnost vzniklou na její straně oznámila na svých internetových stránkách. Předmětné podání bylo účinně podáno bezodkladně po zprovoznění daňového portálu, nejpozději však následující pracovní den. Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pokuty za nepodání kontrolního hlášení (tj. § 101h odst. 1 písm. b) až d) zákona o DPH). 100 %

Za živelní pohromu se považuje nezaviněný požár a výbuch, blesk, vichřice s rychlostí větru nad 75 km/h, povodeň, záplava, krupobití, sesouvání půdy, sesuny půdy a skalní zřícení, pokud k nim nedošlo v souvislosti s průmyslovým nebo stavebním provozem, sesouvání nebo zřícení lavin a zemětřesení dosahující alespoň 4. stupně mezinárodní stupnice udávající makroseismické účinky zemětřesení.

Zatímco ospravedlnitelné důvody stanoví procentuální základ, kolik může úřad podnikatelům na pokutě odpustit, druhé kritérium – četnost porušování povinností při správě daní výši procent prominutí snižuje. U všech stanovených porušování povinností jde o snížení o 50 procentních bodů.

Jde o těchto 7 porušení povinností:

 1. Ke dni vydání rozhodnutí o žádosti eviduje správce daně u daňového subjektu vykonatelný nedoplatek z jiného daňového řízení.
 2. V posledních 3 letech byla daňovému subjektu alespoň dvakrát pravomocně stanovena kterákoli daň podle pomůcek dle § 98 daňového řádu bez součinnosti daňového subjektu, a to bez ohledu na částku takto stanovené daně. Pro účely splnění této podmínky je rozhodné datum nabytí právní moci rozhodnutí.
 3. V posledních 3 letech byla daňovému subjektu alespoň dvakrát pravomocně uložena pořádková pokuta dle § 247 daňového řádu. Pro účely splnění této podmínky je rozhodné datum nabytí právní moci rozhodnutí.
 4. V posledních 3 letech byla daňovému subjektu alespoň dvakrát pravomocně uložena pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy dle § 247a daňového řádu. Pro účely splnění této podmínky je rozhodné datum nabytí právní moci rozhodnutí.
 5. V posledních 3 letech byla daňovému subjektu alespoň dvakrát pravomocně uložena pokuta za opožděné tvrzení daně dle § 250 daňového řádu. Pro účely splnění této podmínky je rozhodné datum nabytí právní moci rozhodnutí.
 6. V posledním roce byla daňovému subjektu alespoň dvakrát pravomocně uložena pokuta za nepodání kontrolního hlášení. Pro účely splnění této podmínky je rozhodné datum nabytí právní moci rozhodnutí.
 7. V posledních 3 letech byla daňovému subjektu alespoň dvakrát pravomocně uložena pokuta dle § 101h odst. 2 zákona o DPH. Pro účely splnění této podmínky je rozhodné datum nabytí právní moci rozhodnutí.

Příklad

3 dny před koncem lhůty pro podání kontrolního hlášení byl podnikatel akutně na týden hospitalizován v nemocnici (tj. nejednalo se o plánovanou operaci či pobyt v lázních). Kontrolní hlášení tedy nepodal v termínu, avšak poté, co k tomu byl vyzván finančním úřadem, hlášení podal v náhradní lhůtě. Dostal tak pokutu 10 tisíc korun.

Podnikatel však podal žádost o prominutí, zaplatil poplatek 1000 Kč a doložil, že byl hospitalizován v nemocnici. V rámci řízení o prominutí pokuty ale správce daně zjistil, že podnikatel v posledních 3 letech dostal čtyřikrát pokutu za opožděné tvrzení daně dle § 250 daňového řádu. Za naplnění ospravedlnitelného důvodu přísluší daňovému subjektu ohodnocení 100 %, za četné porušování povinností při správě daní je však nutné odečíst 50 procentních bodů. Daňovému subjektu bude prominuto 50 % z celkové výše pokuty za nepodání kontrolního hlášení. Zaplatí tedy pokutu 5000 korun.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).