Hlavní navigace

Chcete si odečíst sponzorství z daní? Pozor na slovíčka ve smlouvě

30. 10. 2012
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Sponzorský dar je jako slovní spojení ve smlouvě problematické. A jak sponzorství účtovat? Vysvětlíme na konkrétních příkladech.

Český právní řád definuje sponzorování v zákoně o regulaci reklamy v § 1 odst.4. Sponzorováním se rozumí příspěvek poskytnutý s cílem podporovat výrobu nebo prodej zboží, poskytování služeb nebo jiné výkony sponzora. Sponzorem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která takový příspěvek k tomuto účelu poskytne.

Sponzorování stojí na hranici darů a reklamy. Lze ho charakterizovat jako právní vztah mezi tím, kdo sponzorský příspěvek poskytuje, tedy sponzorem a tím, kdo sponzorský příspěvek přijímá a je z toho titulu povinen uvádět jméno či logo sponzora na tiskovinách, oblečení, v záhlaví názvu svých akcí apod. Lze tedy říci, že poskytovatel – sponzor by se z daňových důvodů raději přiklonil na reklamní složku. Příjemce příspěvku, kterým bývá zpravidla nezisková organizace, by raději volil dary, protože by to bylo pro něj daňově výhodnější.


Autor: www.isifa.com

U sponzorství si dávejte pozor na formulaci.

Ve své podstatě má však sponzorování blíže k reklamě. Je zde poskytnuta protislužba, i když jen v minimální výši např. vystavení loga sponzora na viditelném místě. Je důležité proto správně formulovat jednotlivé body smlouvy a neuvádět problémové pojmy jako je např. „sponzorský dar“. Současně je též důležité zdokumentovat provedení přijatých služeb ze strany příjemce daru z důvodu prokázání daňových výdajů.

Příklad k účtování

Stavební s. r. o. se rozhodla podpořit hokejový klub v sídle své společnosti. Hokejový klub a Stavební s. r. o. uzavřely Smlouvu o sponzorování, která zavazovala smluvní strany následovně:

 • Stavební s. r. o. – sponzor poskytne klubu finanční částku ve výši 200 000 Kč na sezónu (září 2012 – květen 2013)
 • Hokejový klub uveřejní logo Stavební s.r.o. na seznam sponzorů a současně bude logo sponzora uvedeno na rubu vstupenky.

Jak vyplývá z údajů uvedených ve smlouvě, nejedná se o dar neboť smlouva má charakter reklamy a propagace (za poskytnuté finanční prostředky je požadována protislužba) představuje pro Stavební s.r.o. výdaj (náklad) daňově uznatelný. Pro Stavební s.r.o. je tento způsob výhodnější, jelikož v případě daru by musela splnit určité podmínky, aby mohla uplatnit daňové zvýhodnění poskytnutého daru.

Stavební s. r. o.

Poskytnutá finanční částka

 • podíl roku 2012: 518  321   74 074,08
 • podíl roku 2013: 381  321   92 592,59
 • DPH v případě, že klub je plátce DPH: 343  321  33 333,33

Z hlediska hokejového klubu je situace opačná, protože příjem za reklamu musí vždy zdanit daní z příjmů, jako nezisková organizace bude moci uplatnit odpočet dle § 20 odst 7 zákona o daních z příjmů. V případě poskytnutí daru by hokejový klub nemusel danit příjem dle zákona o dani z příjmů a zpravidla by dar byl osvobozen i od daně darovací.

Hokejový klub je plátcem DPH

Příjem z reklamy

 • podíl roku 2012: 311  602  74 074,08
 • podíl roku 2013: 311  384  92 592,59
 • DPH: 311  343  33 333,33 

Autosalon a. s. uzavřel sponzorskou smlouvu s Handyauto s. r. o. o poskytnutí finančních prostředků na koupi nového vozidla ve výši 250 000 Kč k odvozu dětí do školy. Ve smlouvě nejsou uvedeny podmínky, které by mělo plnit Handyauto s. r. o. V tomto případě se jedná o poskytnutí nepeněžního daru, neboť zde není uvedena protislužba, kterou by mělo Handyauto s. r. o. poskytnout vůči Autosalonu a. s.

školení účto leden 23 Kučerová

Autosalon
Poskytnutí finančního příspěvku: 543  221  250 000

Handyauto s. r. o. 
Přijetí poskytnutého příspěvku: 221  682  250 000

Shrnutí problematiky darů, reklamy a sponzorství

 • Nepeněžní plnění poskytnuté v souvislosti s odstraňováním následků živelných pohrom jsou u poskytovatele daňově uznatelná, v okamžiku poskytnutí bez splnění podmínek jako u ostatních darů.
 • U nepeněžních darů je nutno odvést DPH na výstupu.
 • Podmínkou pro uplatnění darů u fyzické osoby je úhrn darů min. 1000 Kč, resp. 1 % základu daně, maximálně může uplatnit snížení základu daně o 10 %.
 • Právnická osoba může snížit základ daně z příjmů až o 5 %, min. výše jednotlivého daru je 2000 Kč. V případě poskytnutí daru vysokým školám a veřejným výzkumným institucím může snížit odpočet o dalších 5 %. 
 • Reklamní a propagační předměty do částky 500 Kč jsou daňovým výdajem, jedná-li se o větší množství, je nutno časově rozlišit.
 • Reklama je daňovým výdajem (nákladem), je nutno ji prokázat, v případě delšího období je nutno účtovat o časovém rozlišení v případě vedení účetnictví. V případě vedení daňové evidence je výdajem v okamžiku úhrady.
 • V případě pořádání reklamních soutěží je nutno odvést srážkou daň, budou-li splněny podmínky pro její vyměření.
 • V případě sponzorství je nutno ve sponzorské smlouvě přesně definovat práva a povinnosti obou stran. Pokud je to možné raději uzavřít smlouvu o reklamě nebo poskytnutí daru.

Autor článku

Autorka je redaktorkou serveru Podnikatel.cz. Od roku 2004 je soudním znalcem v oboru ekonomika, účetní evidence. Současně působí jako odborný poradce serveru Podnikatel.cz
Nový dotaz do poradny

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).