Hlavní navigace

Chcete svému dítěti zachránit život lékem z ciziny ze svého? Musíte zaplatit DPH

21. 4. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Přibývá případů, kdy u dovozu léků ze zahraničí stát nemilosrdně požaduje po rodičích nemocných dětí DPH, ačkoliv lék není hrazen ze zdravotního pojištění.

Navýšení částky o DPH znamená výrazné prodloužení doby nutné pro získání peněz na nákup léku, jehož včasné nasazení u pacienta může doslova zachránit život. Stát, potažmo ministerstvo financí, má v důsledku neudělení výjimky pro osvobození od DPH přímou vinu na zhoršení zdraví či úmrtí jedinců.

Dovoz léčivých přípravků

Ministerstvo zdravotnictví obdrželo prosbu o prominutí DPH v případě dovozu léku Zolgensma z USA rodiči malého chlapce, který trpí chorobou zvanou spinální muskulární atrofie. Včasné zahájení léčby je naprosto zásadní pro možnost aplikace léků, protože od věku dvou let již výrobce léku negarantuje úspěšnost léčby. Zároveň byla za účelem výběru sumy cca 50 mil. uspořádána veřejná sbírka. Rodiče malého chlapce hrají o čas.

Ministerstvo zdravotnictví ve své odpovědi na výzvu k udělení výjimky přetlumočilo názor ministerstva financí, které odpuštění DPH vylučuje. Svůj názor zdůvodnilo tím, že DPH u dovozu léku nelze osvobodit, protože tento postup by znamenal porušení zákona o DPH, který vychází ze směrnice Evropské unie a tato směrnice je pro členské státy závazná. 

Ve svém zamítavém zdůvodnění ministerstvo financí vysvětluje, že osvobozen by mohl být dovoz léku, pokud by byla léčebná látka lidského původu a dále pak, pokud by distributor z USA dodal lék bezúplatně. Dle ministerstva financí nejsou splněny ani podmínky pro prominutí daně dle daňového řádu.

Zákon o dani z přidané hodnoty ani směrnice Rady č. 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty skutečně neobsahují ustanovení k možnosti osvobodit od DPH dovoz léčivého přípravku. Dle § 71 zákona je přiznáno osvobození pouze v případě, kdy léčivá látka obsažená v léku je lidského původu a dále pak, kdy zboží určené k charitativním účelům je pořízeno bezplatně. V úvahu přichází tedy jen dovoz zboží přes humanitární společnost. Mezinárodní společnost, která je založena za účelem humanitární pomoci včetně dodávek léků a je legislativně uznávaná v ČR, může léky přivézt a zde je poskytnout potřebným. V podstatě by to znamenalo, že výtěžek sbírky bude příjmem této humanitární organizace, která lék nakoupí a následně dodá nemocnému chlapci, což je v praxi stěží aplikovatelné.

Také se zdůvodněním neudělení výjimky má ministerstvo financí pravdu. Dle § 259 daňového řádu může orgán veřejné moci prominout na žádost daňového subjektu daň, avšak pouze v tom případě, pokud k tomu má ze zákona pravomoc. Dle § 260 daňového řádu je však jedinou osobou kompetentní k prominutí daně ministr financí, a to buď z důvodů nesrovnalostí vyplývajících z daňových zákonů, anebo v případě mimořádných, zejména živelných událostí.

Dovoz léčiv a zdravotních potřeb v době současné pandemie

Směrnice Rady 2009/132/132/ES osvobozuje dovoz zboží ve prospěch obětí katastrof, a to na žádost jednoho nebo více členských států. Evropská unie vyhodnotila státy zasažené pandemií SARS-COV-2 jako státy zasažené katastrofou. Proto všechny státy EU mohou po dobu trvání pandemie využít osvobození od DPH u dovozu zdravotního materiálu, léčiv a ochranných pomůcek. Finanční správa zveřejnila „Podmínky pro osvobození od cla a DPH při dovozu zboží ze třetí země v souvislosti s pandemií způsobenou SARS-CoV-2“ .

Osvobození se však týká pouze dvou skupin dovozců: 

  1. státu, tj. ministerstev, krajů i obcí a jejich příspěvkových organizací, pokud dále budou ochranné pomůcky bezplatně distribuovat mezi potřebné,
  2. zdravotnických zařízení (tzv. záchranných jednotek), pokud potřebné zboží použijí pro svoji činnost.

Podnikatelské subjekty a soukromé osoby, pokud potřebné zdravotní potřeby dovezou, musí DPH z dovozu uhradit.

Zde však je třeba dodat, že ministerstvo financí umožňuje plný nárok na odpočet daně v případě, kdy plátce nakoupí v tuzemsku či ve 3. zemi zboží související s pandemií (obličejové štíty, ochranné oděvy, teploměry, testovací potřeby a další zdravotnické potřeby). Plátce, který nakoupí zboží a následně toto zboží daruje potřebným organizacím či fyzickým osobám, nemusí odvádět DPH z tohoto bezplatně poskytnutého zboží. Stejně tak plátce, který takové zboží doveze například z Číny či USA, ve svém daňovém přiznání standardně odvede DPH, zároveň mu však bude zachován nárok na odpočet daně ve stejné výši. To znamená, že plátce, který doveze např. ochranné pomůcky a následně je daruje potřebným, pořizuje zboží bez DPH.

Nespravedlivý přístup ministerstva financí i EU pro malého chlapce

Je třeba ocenit, že Evropská unie povolila v době pandemie dovoz nezatížený DPH státním a neziskovým organizacím. Učinila to tak, že pandemii označila za katastrofu. A pro katastrofy jsou i v legislativě EU výjimky.

chytré podnikání - tip témata

Je jistě třeba ocenit, že ministerstvo financí našlo způsob, jak udělit výjimku pro DPH u podnikatelů, kteří se rozhodli dovézt tolik potřebné, zdraví zachraňující zboží. Děkujeme podnikatelům za jejich nezištnou pomoc.

A co na to malý chlapec s těžkou nemocí, který čeká na drahý lék nehrazený ze zdravotního pojištění, navíc nesmyslně zatížený DPH při dovozu? Jeho zdravotní stav je bohužel katastrofou jen pro něho a jeho rodiče. Ne pro EU či ministerstvo financí. Prodraží-li se lék o DPH, je možné, že už se nestihne včas vybrat dostatek peněz na jeho dovoz. Dětí, které může přímo ohrozit na životě evropská legislativa, naše poslušnost k jejím směrnicím či neochota změnit kompetence k individuálním výjimkám, je více.

Autor článku

Autorka je daňovou poradkyní. Vystudovala obory Mezinárodní teritoriální studia a Evropská studia a veřejná správa na MUP. Pravidelně publikuje v odborných časopisech, zaměřuje se na daňové právo.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).