Hlavní navigace

Čím vším můžete snížit daň z příjmů za rok 2012? Čtěte náš velký přehled

19. 2. 2013
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: isifa/Lidové noviny/
Daňovou povinnost si můžete snížit nezdanitelnými částkami a slevami na dani. Přinášíme přehled všech úlev, které můžete v daňovém přiznání za rok 2012 využít.

Daň z příjmů platí podnikatelé ze zisku, tedy z rozdílu mezi příjmy a výdaji. Jak základ daně, tak samotnou daň ale lze snížit, a to za pomoci nezdanitelných částek a slev na dani. Zatímco nezdanitelné částky slouží ke snížení základu daně, slevy na dani snižují vypočtenou daňovou povinnost. Čtěte přehled všech slev a nezdanitelných částek, které můžete uplatnit v daňovém přiznání za rok 2012.

Přehled slev na dani a zvýhodnění

V daňovém přiznání za rok 2012 mohou OSVČ dle § 35ba a § 35c zákona o daních z příjmů uplatnit tyto slevy a zvýhodnění:

 • Základní sleva na poplatníka
 • Sleva na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti
 • Sleva z titulu pobírání invalidního důchodu
 • Sleva držitele průkazu ZTP/P
 • Sleva pro studenta
 • Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

Základní sleva na poplatníka

Základní sleva na poplatníka se v roce 2012 vrátila zpátky na hodnotu z roku 2010, než vstoupila v platnost tzv. povodňová stokoruna. Za loňský rok mohou poplatníci uplatnit základní slevu 24 840 Kč. Na tuto slevu mají nárok všichni poplatníci v plné výši, přestože pracovali třeba pouze část roku. 

Sleva na manželku/manžela


Autor: isifa/Lidové noviny/

Máme přehled slev na dani a nezdanitelných částek.

Poplatníci mohou dále využít slevu na manželku (manžela) žijící s nimi ve společné domácnosti. Stejně jako v předchozích letech i pro rok 2012 činila tato sleva 24 840 Kč. Pokud byl sňatek uzavřen během roku, počítá se sleva jako 1/12 z částky 24 840 Kč za každý měsíc, ve kterém byla uplatněná osoba k 1. dni manželkou (manželem). Jestliže má poplatníkův protějšek průkaz ZTP/P, zvyšuje se částka na dvojnásobek.

Pro uplatnění této slevy ale existuje omezení. Aby poplatník slevu na manželku (manžela) mohl uplatnit, nesmí příjmy jeho protějšku přesáhnout hranici 68 000 korun za rok. Příjmy manželky (manžela) se nijak nedokládají, poplatník je pouze potvrdí čestným prohlášením.

Za příjem se berou hrubá mzda (ne superhrubá), hrubé příjmy z podnikání (ne tedy příjmy minus výdaje, ale pouze příjmy), příjmy z pronájmu, důchody ze sociálního zabezpečení (starobní, invalidní), nemocenské dávky, peněžitá podpora v mateřství a dávky v nezaměstnanosti. Do příjmů se naopak nepočítají rodičovský příspěvek, dávky státní sociální podpory, zvýšení důchodu pro bezmocnost, stipendium při soustavné přípravě na budoucí povolání, dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na péči, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření.

Sleva z titulu pobírání invalidního důchodu

Sleva z titulu pobírání invalidního důchodu na invaliditu prvního a druhého stupně činí za rok 2012 celkem 2520 Kč, na invaliditu třetího stupně pak 5040 Kč. V případě změny nároku (zvýšení na třetí stupeň nebo snížení z třetího stupně na druhý) rozhoduje oprávněnost k prvnímu dni měsíce, ve kterém byl vyplácen.

Kdo chce uplatnit tuto slevu, musí k daňovému přiznání doložit kopii výměru o přiznání důchodu a potvrzení o výplatě důchodu od ČSSZ, případně při souběhu invalidního a starobního důchodu uvedeným potvrzením správce daně. Podobně jako u slevy na manželku platí, že sleva se uplatňuje pouze ročně. Pokud byl invalidní důchod přiznán až během loňského roku, počítá se sleva ve výši jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky pro uplatnění slevy splněny. 

Sleva držitele průkazu ZTP/P

Sleva držitele průkazu ZTP/P činí za rok 2012 celkem 16 140 Kč. Opět se počítá jako 1/12 za každý měsíc, na jehož počátku byl poplatník držitelem průkazu ZTP/P. Poplatník musí k přiznání doložit průkaz ZPT/P nebo sKartu. 

Sleva na studenta

Na slevu na dani mají za rok 2012 nárok studenti. Ani zde se oproti předchozím rokům nic nezměnilo a studenti si mohou odečíst 4020 Kč, a to až do 26 let věku, případně 28 let věku u prezenční formy doktorského studia na vysoké škole. K přiznání pak musí připojit potvrzení o studiu. Pokud poplatník nesplňuje podmínky celý rok, uplatní 1/12 částky za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku podmínky splňuje. 

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

Poplatníci, kteří mají děti, mohou rovněž využít daňové zvýhodnění na dítě. Oproti roku 2011 se pro rok 2012 zvýšila částka, kterou lze uplatnit, na 13 404 korun. Zvýhodnění se opět uplatňuje jako 1/12 z této částky na každé dítě od měsíce, ve kterém se narodilo nebo byly splněny podmínky podle § 35c zákona o daních z příjmů. Daňové zvýhodnění může nabývat trojí podoby: slevy na dani, daňového bonusu nebo slevy na dani a daňového bonusu dohromady. Pro rok 2012 vzrostla maximální výše ročního daňového bonusu, od státu lze navíc dostat až 60 300 Kč. Zvýhodnění na dítě může uplatnit pouze jeden z poplatníků, kteří spolu žijí ve společné domácnosti. Podmínkou pro získání bonusu je dosáhnout ve zdaňovacím období příjmu alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, konkrétně jde o částku 48 000 korun.

Za vyživované dítě se bere nezletilé dítě, které žije s poplatníkem ve společné domácnosti, včetně měsíce, kdy dovrší 18 let. Zvýhodnění může poplatník využít i na zletilé dítě do 26 let věku, které nepobírá invalidní důchod třetího stupně, pokud se soustavně se připravuje na budoucí povolání. Poplatník prokáže nárok na slevu potvrzením, že druhý z manželů daňové zvýhodnění neuplatňuje. U zletilých dětí je pak třeba navíc dodat potvrzení školy o studiu.

Přehled nezdanitelných částek

Nezdanitelné částky upravuje § 15 zákona o daních z příjmů:

 • dary fyzických osob
 • úroky z hypotečního nebo obdobného úvěru
 • pojistné na penzijní připojištění
 • pojistné na soukromé životní pojištění
 • členské odborové příspěvky
 • příspěvek na úhradu dalšího vzdělávání

Dary fyzických osob

Poplatníci si mohou od základu daně odečíst dary, jejichž úhrnná hodnota dosáhla alespoň 1000 korun nebo 2 % ze základu daně. Stačí přitom splnit jednu ze dvou těchto podmínek. Maximálně lze odečíst dary v hodnotě 10 % ze základu daně.

Dar je daňově uznatelný, i když se nejedná přímo o peníze. Za dar se považují i movité a nemovité věci či poskytnuté služby. Věcný dar nebo služba však musí být oceněna. V případě, že hodnota daru není stanovena, určí se podle zákona o oceňování majetku. Jako dar lze poskytnout také bezpříspěvkové dárcovství krve a odběr složek krve provedený v jednom dni. Složkami krve se rozumí plazma, krevní destičky nebo kostní dřeň. Hodnota jednoho odběru se cení na 2000 Kč. 

Úroky z hypotečního nebo obdobného úvěru

Základ daně může poplatník dále snížit o úroky z hypotečního nebo obdobného úvěru na financování bytových potřeb, které upřesňuje § 15 odst. 3 zákona o daních z příjmů. Maximálně je možné odečíst úroky v úhrnu 300 000 Kč ročně poplatníky téže domácnosti. Pokud poplatník platil úroky pouze po část roku, může uplatnit maximální odečet ve výši 25 000 Kč za každý kalendářní měsíc. 

Pokud se jednalo o úvěr na koupi pozemku, musí poplatník do čtyř let od okamžiku uzavření úvěrové smlouvy zahájit na tomto pozemku výstavbu bytové potřeby. Pokud stavbu v termínu nezahájí, musí podat daňové přiznání a zdanit prospěch plynoucí z nesprávně uplatněných nezdanitelných částek jako ostatní příjem podle § 10 zákona o daních z příjmů v období, ve kterém k porušení podmínky došlo.

Penzijní připojištění se státním příspěvkem

Důchodová reforma sice odpočet příspěvků na penzijní připojištění pozměnila, v přiznání za rok 2012 ale stále platí staré podmínky. Za rok 2012 mohou poplatníci, kteří uzavřeli smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem, odečíst zaplacené pojistné na penzijním připojištění. Maximálně mohou odečíst 12 000 Kč. Základ daně se upraví o částku zaplaceného penzijního připojištění, která se sníží o 6000 Kč.

Už druhým rokem mohou poplatníci uplatnit i pojistné na základě smlouvy s institucí penzijního pojištění nebo jinak sjednané účasti poplatníka na penzijním pojištění u instituce penzijního pojištění. Poplatník ale dle § 15 odst. 5 b zákona o daních z příjmů musí splnit dvě podmínky. Výplata plnění z penzijního pojištění je možná až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let. Částka, kterou mohou takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní pojištění na zdaňovací období. Maximálně však znovu jde o 12 000 Kč ročně.

Soukromé životní pojištění

Podobně mohou poplatníci snížit základ daně o zaplacené příspěvky na soukromé životní pojištění. Stejně jako u penzijního připojištění platí maximální výše odpočtu 12 000 korun. Poplatníci navíc musí pro uplatnění nezdanitelné částky splnit tyto podmínky:

skoleni_29_6

 • plnění sjednáno po 60 měsících od uzavření smlouvy,
 • plnění nejdříve v roce, kdy poplatník dosáhne věku 60 let,
 • u pojistné smlouvy s pevně sjednanou částkou pro případ dožití s pojistnou dobou od 5 do 15 let má sjednanou pojistnou částku alespoň 40 000 Kč a u pojistné doby nad 15 let alespoň 70 000 Kč.

Odborové příspěvky

Základ daně lze dále snížit o zaplacené členské příspěvky odborové organizaci. Takto mohou poplatníci odečíst částku až do výše 1,5 % zdanitelných příjmů podle § 6 zákona o daních z příjmů, nejvýše však 3000 Kč za zdaňovací období. Nárok je třeba uplatnit potvrzením odborové organizace. 

Příspěvek na úhradu dalšího vzdělávání

Poslední možností, jak snížit základ daně, tvoří příspěvky na zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. Základ daně mohou poplatníci snížit o 10 000 Kč. Poplatníci se zdravotním postižením si mohou odečíst až 13 000 Kč a osoby s těžším zdravotním postižením dokonce až 15 000 Kč. Podmínkou pro uplatnění této nezdanitelné částky je, aby příspěvky za zkoušky neplatil zaměstnavatel ani nebyly uplatněny jako výdaj poplatníkem.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).