Hlavní navigace

Co budou muset obsahovat účetní knihy, pokud povedete jednoduché účetnictví

8. 9. 2015
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Od příštího roku se vrací jednoduché účetnictví. V připomínkovém řízení je nyní vyhláška, která stanovuje náležitosti účetních knih dotčených subjektů.

Od příštího roku se má vrátit jednoduché účetnictví. Ministerstvo financí nyní zveřejnilo návrh vyhlášky, která stanovuje obsahové vymezení účetních knih v jednoduchém účetnictví. Přečtěte si, co budou muset účetní knihy obsahovat.

Koho se jednoduché účetnictví bude týkat

Novela zákona o účetnictví, která má nabýt účinnosti na začátku příštího roku, navrací jednoduché účetnictví. Nebude ale pro každou malou účetní jednotku. Dotkne se pouze vyjmenovaných účetních jednotek, které budou muset navíc splnit určitá kriteria.

Navržené znění § 1f zákona o účetnictví:

(1) Účetní jednotka podle § 1 odst. 2 písm. a) a b) může vést jednoduché účetnictví, pokud

 • a) není plátcem daně z přidané hodnoty,
 • b) její celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč,
 • c) hodnota jejího majetku nepřesáhne 1 500 000 Kč a 
 • d) je současně
 • 1. spolkem a pobočným spolkem,
 • 2. odborovou organizací, pobočnou odborovou organizací, mezinárodní odborovou organizací a pobočnou mezinárodní odborovou organizací,
 • 3. organizací zaměstnavatelů, pobočnou organizací zaměstnavatelů, mezinárodní organizací zaměstnavatelů a pobočnou mezinárodní organizací zaměstnavatelů,
 • 4. církví a náboženskou společností nebo církevní institucí, která je právnickou osobou evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností, nebo
 • 5. honebním společenstvem.

Které účetní knihy budou muset subjekty vést

Ilustrační obrázek.
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek.

Nyní ministerstvo financí zveřejnilo návrh vyhlášky, která pro dotčené účetní jednotky stanovuje základní strukturu a obsah účetních knih, které budou mít za povinnost vést. Základem bude peněžní deník, v němž účetní jednotka uspořádá účetní zápisy v daném účetním období z hlediska časového (chronologicky) a jimiž prokazuje zaúčtování

 • příjmů a výdajů peněžních prostředků v hotovosti,
 • příjmů a výdajů peněžních prostředků na účtech zejména v bankách nebo u spořitelních a úvěrních družstev (dále jen „bankovní účet“),
 • průběžných položek vzájemných převodů peněžních prostředků v hotovosti a bankovními účty a převodů mezi bankovními účty,
 • kursových rozdílů peněžních prostředků zjištěných přepočtem zůstatků v hotovosti a na bankovních účtech vedených v cizí měně k rozvahovému dni nebo k jinému okamžiku, ke kterému se peněžní deník uzavírá.

knize pohledávek a závazků účetní jednotka eviduje pohledávky podle jednotlivých dlužníků a dluhy podle jednotlivých věřitelů. Pohledávky a dluhy v knize pohledávek a závazků uspořádá z hlediska časového (chronologicky). Kniha pohledávek a závazků obsahuje rovněž závazky včetně dluhů z pracovněprávních vztahů podle zákoníku práce. Kniha pohledávek a závazků obsahuje stavy neinkasovaných pohledávek a neuhrazených dluhů zjištěné při uzavírání této knihy k rozvahovému dni nebo k jinému okamžiku, ke kterému se sestavuje přehled o majetku a závazcích (konečné zůstatky), upřesňuje se ve vyhlášce.

Další účetní knihu tvoří Pomocná kniha ostatních složek majetku, ve které se má zejména evidovat

 • dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek,
 • finanční majetek,
 • zásoby,
 • ceniny.

přehledu o příjmech a výdajích jsou příjmy a výdaje uspořádány v členění na hlavní a hospodářskou činnost včetně součtových položek a jejich rozdíl je vykázán k rozvahovému dni běžného účetního období a k rozvahovému dni minulého účetního období nebo k jinému okamžiku, ke kterému se přehled o příjmech a výdajích sestavuje.

Stejně tak jsou v přehledu o majetku a závazcích uspořádány položky majetku a závazků včetně součtových položek a jejich rozdíl k rozvahovému dni běžného účetního období a k rozvahovému dni minulého účetního období nebo k jinému okamžiku, ke kterému se přehled o majetku a závazcích sestavuje. Jak přehled o majetku a závazcích, tak přehled o příjmech a výdajích se sestavuje v peněžních jednotkách české měny a jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).