Hlavní navigace

Co je to elektronický platební rozkaz a k čemu může posloužit?

5. 12. 2022
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Elektronický platební rozkaz představuje zkrácené soudní řízení, které může být efektivním řešením, jak získat od dlužníků rychle zpět své peníze.

Využívá se především ve sporech o „nižší“ peněžité částky (maximálně do výše jednoho milionu korun) a jedná se o mnohem rychlejší způsob, jak se domoci svých práv, pokud nechcete jít cestou zdlouhavého soudního řízení. Při splnění zákonných podmínek se totiž dá očekávat vydání elektronického platebního rozkazu v řádu týdnů.

Co je třeba splnit k vydání elektronického platebního rozkazu?

Návrh na vydání elektronického platebního rozkazu je zvláštním druhem žaloby a vydává se pouze při splnění specifických zákonných podmínek. Jedná se o zkrácené řízení, které probíhá bez nařizování soudního jednání, přičemž soud rozhoduje pouze na základě předložených listinných důkazů. Soudy vydávají elektronické platební rozkazy zpravidla v řádu několika týdnů a tak se jedná o poměrně rychlou cestu k domožení se svých práv. Pro vydání elektronického platebního rozkazu je však nezbytné, aby bylo v žalobě uplatněno právo, kterým se nárokuje zaplacení peněžité částky. Žalobce nadto musí disponovat dostatkem listinných důkazů, ze kterých jeho právo na zaplacení vyplývá. Například podepsanou kupní smlouvu na prodej zboží, dodací list potvrzující předání zboží a fakturu po splatnosti. Současně je vhodné, aby žalobce před podáním návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu nejdříve zaslal žalovanému předžalobní výzvu na adresu jeho bydliště nebo sídla, jinak mu v soudním řízení nemusí být přiznána náhrada nákladů soudního řízení.

Návrh na vydání elektronického platebního rozkazu lze podat pouze na předepsaném elektronickém formuláři, který je volně ke stažení na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR. Návrh musí obsahovat veškeré náležitosti potřebné k identifikaci žalobce a žalovaného, vylíčení a zdůvodnění rozhodných skutečností, musí být k němu připojeny veškeré potřebné listinné důkazy a musí být žalobcem podepsán uznávaným elektronickým podpisem. Některé části formuláře, jako je například žalobní petit, se ve formuláři vyplňují automaticky, což usnadňuje přípravu žaloby. Po odeslání návrhu příslušnému soudu, který je třeba v úvodní části formuláře zvolit, žalobce automaticky obdrží potvrzující e-mail s platebními údaji k zaplacení soudního poplatku. Soudní poplatek přitom činí 400 Kč do žalované částky 10 000 Kč, dále 800 Kč při žalované částce vyšší než 10 000 Kč, avšak nepřevyšující částku 20 000 Kč a při částce převyšující částku 20 000 Kč představuje 4 % z celkové žalované částky.

Jsou-li dle soudu splněny veškeré formální náležitosti a zaslané podklady jsou dostačující, soud může vydat elektronický platební rozkaz, ve kterém žalovanému uloží, aby do 15 dnů od jeho doručení zaplatil pohledávku žalobci společně se soudními výlohami nebo aby ve stejné lhůtě podal k soudu odpor. Podle zákona je nutné, aby se žalovaný mohl s elektronickým platebním rozkazem vždy skutečně seznámit, proto je považován za doručený vždy jen za předpokladu, že se jej podaří doručit do vlastních rukou žalovaného. Doručení fikcí je tedy zásadně vyloučeno. Jestliže není proti elektronickému platebnímu rozkazu podán odpor a marně uplyne lhůta k podání odporu, stane se z elektronického platebního rozkazu pravomocný exekuční titul. Pokud však žalovaný podá proti vydanému elektronickému platebnímu rozkazu včas odpor nebo se jej žalovanému nepodaří doručit do vlastních rukou, elektronický platební rozkaz se tím zruší a následně soud zpravidla nařídí jednání ve věci samé, čímž se celé soudní řízení výrazně prodluží.

Rozdíl mezi zajištěním a utvrzením dluhu v podnikatelských vztazích Přečtěte si také:

Rozdíl mezi zajištěním a utvrzením dluhu v podnikatelských vztazích

Výhody a nevýhody elektronického platebního rozkazu

Vzhledem k tomu, že soudy elektronické platební rozkazy vydávají zpravidlav řádu týdnů, jedná se o vcelku rychlou cestu k „exekučnímu titulu“, zejména dojde-li k doručení elektronického platebního rozkazu do vlastních rukou a nepodá-li žalovaný odpor. Jednou z nevýhod tohoto procesního institutu, a to především pro žalobce, je zákonná podmínka doručení elektronického platebního rozkazu žalovanému do vlastních rukou. Jakékoliv náhradní doručení je vyloučeno. Pokud si tedy žalovaný běžně nepřebírá poštu, což u dlužníků nebývá nic výjimečného, v důsledku čehož k doručení elektronického platebního rozkazu do vlastních rukou nedojde, vydaný elektronický platební rozkaz soud automaticky zruší a žalobce tím ztrácí výhodu rychlého postupu vůči dlužníkovi. 

Další nevýhodu elektronického platebního rozkazu představuje skutečnost, že žalovaná částka jistiny dluhu (bez příslušenství) nesmí převyšovat 1 000 000 Kč. Pokud je žalovaná částka vyšší, není možné elektronický platební rozkaz využít.

Nespornými výhodami elektronického platebního rozkazu je naopak rychlost rozkazního řízení (ve srovnání s klasickým civilním soudním řízením), jednoduchost přípravy žalobního návrhu prostřednictvím standardizovaného formuláře a v neposlední řadě i soudní poplatek, který je v rozkazním řízení nižší než v klasickém civilním soudním řízení.

účto únor klímová

Evropský platební rozkaz

Obdobou českého elektronického platebního rozkazu je evropský platební rozkaz, který se vztahuje na přeshraniční peněžní nároky. Návrh na vydání evropského platebního rozkazu se rovněž podává na standardizovaném formuláři, dostupném online ve všech jazycích Evropské unie. Soud návrh přezkoumá a jsou-li splněny veškeré požadavky, do 30 dnů vydá evropský platební rozkaz, který musí být následně doručen žalovanému. Žalovaný má 30 dnů na případné podání odporu. Jestliže je odpor podán, věc může být dle preferencí žadatele buď předána běžným občanskoprávním soudům, aby byla vyřešena podle vnitrostátních právních předpisů daného členského státu, nebo vyřešena v souladu s evropským řízením o drobných nárocích, popřípadě zrušena. Pokud žalovaný odpor nepodá, stane se evropský platební rozkaz automaticky vykonatelným. Kopie evropského platebního rozkazu pak musí být zaslána donucovacím orgánům členského státu, ve kterém je nutné evropský platební rozkaz vykonat. K výkonu pak dochází v souladu s vnitrostátními pravidly a postupy členského státu, v němž je evropský platební rozkaz vykonáván.

Elektronický platební rozkaz představuje výhodnou alternativu ke standardní žalobě na plnění za předpokladu, kdy žalobce žaluje na peněžité plnění do částky jednoho milionu korun. Pokud žalovaná částka nepřesáhne uvedený limit jednoho milionu korun, určitě se vyplatí institut elektronického platebního rozkazu k vymožení dluhu využít, jelikož se jedná nejen o rychlejší, ale i o levnější alternativu ke standardní žalobě. Žaloby na vyšší částky nicméně musí být žalovány formou běžného platebního rozkazu (resp. žaloby na plnění).

Autor článku

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).