Hlavní navigace

Co je to přehled o peněžních tocích a jak se sestavuje?

19. 7. 2021
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Některé účetní jednotky v rámci účetní závěrky sestavují navíc přehled o peněžních tocích. Jaké známe druhy a jaké informace nám poskytuje?

Účetní závěrka se skládá z účetních výkazů, a to z rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy. Některé účetní jednotky navíc musí sestavit například přehled o peněžních tocích nebo přehled o změnách ve vlastním kapitálu. Sestavením přehledu o peněžních tocích (příp. výkazu cash flow) se blíže zabývá český účetní standard č. 023, který stanovuje základní postupy při sestavování přehledu o peněžních tocích za účelem dosažení souladu při používání účetních metod.

Výkaz o peněžních tocích obecně

Výkaz o peněžních tocích poskytuje informace o tom, jaký stav peněžních prostředků měla účetní jednotka na začátku a na konci období a jaké změny k rozdílu počátečního a konečného stavu vedly. Pomáhá tedy zjistit informace o tom, jakými peněžními prostředky nebo ekvivalenty disponuje účetní jednotka k datu sestavení účetního výkazu. Není totiž vždy zcela jasné, pokud účetní jednotka generuje zisk, že je likvidní a může dostát svým závazkům. Výkaz cash flow je možné sestavit dvěma způsoby, a to přímou nebo nepřímou metodou.  

Přímá metoda sestavení výkazu

Zatímco nepřímá metoda při sestavení výkazu o peněžních tocích vychází z hospodářského výsledku, přímá metoda vychází ze sledování peněžních toků a jejich ekvivalentů v průběhu období. V praxi tato metoda nebývá příliš často využívána, protože sestavení výkazu přímou metodou je administrativně velmi náročné.

Nepřímá metoda

Nepřímá metoda sestavení výkazu o peněžních tocích je založena na úpravě hospodářského výsledku před zdaněním. V rámci úprav se hospodářský výsledek upravuje o účetní operace, které nebyly spojeny s příbytkem nebo úbytkem peněžních toků. 

Sestavení výkazu o peněžních tocích nepřímou metodou

Český účetní standard se zabývá pouze možným řešením sestavení přehledu nepřímou metodou. Konkrétní metody, koncepce a model, a to vč. obsahové náplně a dalších ukazatelů jsou v pravomoci účetní jednotky, při dodržení souvisejících právních předpisů. Výkaz sestavený nepřímou metodou se člení na provozní, investiční a finanční oblasti.

Při sestavení výkazu se vychází z počátečního stavu peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období. Následně dochází k úpravě hospodářského výsledku před zdaněním o operace související s běžnou provozní činností.

Nejprve dochází k úpravě o nepeněžní operace, jako jsou odpisy stálých aktiv, změny stavu opravných položek a rezerv, úpravy o výnosy z podílu na zisku a vyúčtování nákladových úroků. Po těchto úpravách se vypočítá čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu.

V dalším kroku se upravují nepeněžní složky pracovního kapitálu, jako jsou změny stavu pohledávek a závazků, účtů časového rozlišení a dohadných účtů, dále změny účtů zásob a krátkodobého finančního majetku. Zahrnutím těchto úprav získáme čistý peněžní tok před zdaněním.

V posledním kroku je výkaz upraven o vyplacené a přijaté úroky, úhrady daní z příjmů a doměrky daní za minulá období a přijaté podíly na zisku. Po zahrnutí všech těchto úprav získáme čistý peněžní tok z provozní činnosti

Abychom docílili kompletního výkazu cash flow, musí se zohlednit úpravy v investiční a finanční oblasti. Úpravy investiční oblasti zahrnují úpravy o příjmy a výdaje související s pořízením stálých aktiv a o zápůjčky a úvěry spřízněným osobám. 

V oblasti finanční činnosti se promítají dopady změn dlouhodobých závazků a dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty.

Možné řešení výkazu o peněžních tocích dle ČÚS 

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

CHtip2

Z. Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním
A.1. Úpravy o nepeněžní operace
A.1.1. Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv a dále umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu (+/-)
A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv
A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) – vyúčtování do výnosů „-“, vyúčtování do nákladů „+“
A.1.4. Výnosy z podílu na zisku (-)
A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou těch, které jsou součástí ocenění majetku, vyúčtované výnosové úroky (-)
A.1.6. Případné úpravy o další nepeněžní operace
A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu
A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a odhadných účtů aktivních
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a odhadných účtů pasivních
A.2.3. Změna stavu zásob (+/-)
A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním
A.3. Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění majetku (-)
A.4. Přijaté úroky (+)
A.5. Zaplacená daň z příjmů a za domečky daně minulých období (-)
A.6. zrušen
A.7. Přijaté podíly na zisku (+)
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti

Peněžní toky z investiční činnosti

B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv 
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv
B.3. Zápůjčky a úvěry od spřízněných osob
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

Peněžní toky z finanční činnosti

C.1. Dopady změn dlouhodobých závazků, popřípadě takových krátkodobých závazků, které spadají do finanční oblasti na peněžní prostředky a ekvivalenty
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, ážia, popřípadě fondů ze zisku včetně složených záloh na toto zvýšení (+)
C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)
C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)
C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+)
C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-)
C.2.6. Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři u komanditních společností (-)
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti
F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).