Hlavní navigace

Co je zábor veřejného prostranství a k čemu podnikatelům slouží?

16. 3. 2018
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Ondřej Hošt, Internet Info, podle licence: Rights Managed
Co vše spadá pod pojem veřejné prostranství, k čemu si může podnikatel prostranství zabrat a kolik za to eventuálně zaplatí? Čtěte také, jak o něj žádat.

Pojem zábor veřejného prostranství znamená, že si podnikatel může za odpovídající poplatek pro sebe zabrat určitou část (plochu) veřejného prostoru neboli prostranství (např. ulice či náměstí) a využívat jej mj. ke svým podnikatelským aktivitám. 

O zábor je potřeba požádat v obci, ve které se veřejné prostranství, jenž chce podnikatel pro určitou předem stanovenou činnost využít, nachází a za užívání obci uhradit stanovený poplatek. Výše poplatku se v jednotlivých městech a obcích může lišit. Co vše spadá pod pojem veřejné prostranství, k čemu si může podnikatel prostranství zabrat a kolik za to eventuálně zaplatí, částečně upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění (dále jen „zákon o místních poplatcích“). Podrobnosti by pak měly být obsaženy v obecně závazných vyhláškách jednotlivých obcí.  

Pojem veřejného prostranství a způsoby jeho využití 

Smyslem veřejného prostranství je podle rozhodovací praxe českých soudu jeho obecné a zvláštní užívání. Obecné užívání je v podstatě bezplatné a jedná se o běžné využití např. chodníků, ulic, náměstí nebo veřejné zeleně dejme tomu chodci či automobily, za které nikdo žádné poplatky neplatí. Platí se však za tzv. zvláštní využití těchto veřejných prostor pro zákonem předem vymezené účely (vč. podnikatelských účelů). 

Co se skrývá pod pojmem veřejného prostranství, vymezuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ve svém § 34, podle něhož do zmíněného pojmu jsou veřejnými prostranstvími všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. 

Psali jsme: Obchodnice dostala pokutu za otevřené dveře. Může se jednat o policejní šikanu?

V ustanovení § 4 zákona o místních poplatcích se poplatek za užívání veřejného prostranství vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, čímž se rozumí následující činnosti: provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se žádný poplatek za užívání neplatí. Důvodem zpoplatnění je omezení užívání daných prostor veřejností ve prospěch subjektu, který zábor provádí – tedy například podnikatele, který část ulice nebo náměstí využívá k umístění svých reklamních ploch. 

Jak o zábor zažádat a kolik to může stát? 

O zábor veřejného prostranství může podnikatel požádat prostřednictvím ohlášení záboru veřejného prostranství, ve kterém musí uvést kromě svého jména a příjmení (popř. názvu firmy) také své IČO, místo podnikání (sídlo), čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb (včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí) užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností a údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti. Podle zákona o místních poplatcích činí výše poplatku za užívání veřejného prostranství až 10,– Kč za každý i započatý m² užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den. Za užívání veřejného prostranství k umístění prodejních nebo reklamních zařízení, lunaparků a jiných atrakcí však může obec obecně závaznou vyhláškou výši poplatku navýšit až na její desetinásobek, přičemž může rovněž stanovit poplatek týdenní, měsíční nebo roční paušální částkou. Obec tak může obecně závaznou vyhláškou stanovit i vyšší poplatek, než je uveden v zákoně, a výši poplatku do jisté míry regulovat. V obecně závazné vyhlášce by měla současně upravit i podrobnosti vybírání poplatků, vznik a zánik poplatkové povinnosti, lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti, jakož i splatnost a případné úlevy a osvobození od poplatků. 

Čtěte také: Pravidla pro restaurační předzahrádky jsou stále přísnější, vyznáte se v nich?

Zpoplatnění užívání veřejných prostranství se však nemusí týkat všech veřejných prostranství, ale jen některých – jinými slovy těch, které jsou určeny ke zvláštnímu užívání. Veřejná prostranství určená ke zvláštnímu užívání však musí být přesně vyjmenována a vymezena v obecně závazné vyhlášce vydané obcí tak, aby nemohlo dojít k případné záměně s jinými veřejnými prostranstvími, jejichž užívání zpoplatněno není a nedošlo tak k narušení právní jistoty občanů. Jelikož specifikace veřejných prostranství pro zvláštní užívání by měla být učiněna co nejpřesněji, většinou budou tato prostranství vymezena výpisem konkrétních parcel a pozemků, k nimž se vztahují.

školení účto - duben - archivace

Čtěte také: I na reklamní áčko je potřeba povolení. A nebude to zadarmo

Vždy se informujte, jestli za zábor skutečně musíte platit

Zábor veřejného prostranství může podnikatelům sloužit k mnohým účelům, a to od vystavování reklamních cedulí na ulici, za účelem přilákání zákazníků do obchodů a prodejen, až po pořádání sportovních či kulturních akcí (vč. koncertů, zábavných parků a podobných atrakcí) na obecních náměstích nebo provozování stánkového prodeje na náměstích a veřejných tržištích. Účelnost a využití záboru veřejných prostranství je tak vcelku široká, důležité však je si vždy důkladně zjistit, zda veřejné prostranství, na kterém chce podnikatel některou z těchto činností vykonávat a jehož zábor zamýšlí učinit, je veřejným prostranstvím určeným ke zvláštnímu užívání a musí tak za jeho využití být zaplacen příslušný poplatek. V opačném případě by totiž měl být zábor pro podnikatele zcela zdarma.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).