Hlavní navigace

Co jsou to kapitálové fondy a jak se o nich účtuje?

16. 9. 2022
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
V rámci vlastního kapitálu může účetní jednotka tvořit tzv. kapitálové fondy. Kdy se o jejich tvorbě účtuje a na co si dát případně pozor?

Kapitálové fondy a fondy tvořené zisku tvoří vlastní kapitál účetní jednotky. V rámci rozvahy jsou pak tyto fondy rozděleny do několika skupin, a to na ážio, ostatní kapitálové fondy, oceňovací rozdíly, rozdíly z přeměn společností a rozdíly z ocenění při přeměnách. Fondy tvořené ze zisku se pak základně dělí na rezervní fondy a ostatní fondy.

Vlastní kapitál

Pasiva účetní jednotky se dělí na vlastní a cizí kapitál. Zatímco cizí kapitál představuje dluhové financování a obsahuje závazky společnosti, vlastní kapitál znázorňuje samofinancování společnosti – tj. financování z vlastních zdrojů. Vlastní kapitál je potom tvořen ze základního kapitálu, kapitálových fondů, fondů tvořených ze zisku a výsledku hospodaření.

Vlastní kapitál potom účetní jednotka získává nejen v rámci své činnosti, ale může být navyšován také například vklady od společníků.

Ostatní kapitálové fondy

V účetnictví je pro zaúčtování ostatních kapitálových fondů používán účet 413 – ostatní kapitálové fondy. Nejčastější účetní operace, které se na tomto účtu zachycují, jsou příplatky společníků nad rámec základního kapitálu. Příplatky mimo základní kapitál se do společnosti vkládají pro účely vytvoření vyššího vlastního kapitálu.

Dříve se účet ostatních kapitálových fondů používal pro zaúčtování přijatých darů a dotací, proto mohou zůstatky těchto účtů obsahovat i tyto účetní operace. V návaznosti na novelu zákona o účetnictví se však změnil způsob účtování těchto účetních operací.

Pokud by účetní jednotka v rámci inventarizace zjistila, že eviduje přebytky majetku, který není odpisovaný, zaúčtují se tyto inventarizační rozdíly na účet ostatních kapitálových fondů. Musí se však jednat o neodpisovaný majetek, například pozemky. Pokud by účetní jednotka vykazovala ztráty, může pro její úhradu použít zůstatek účtu ostatních kapitálových fondů.

Příplatek společníků mimo základní kapitál

Společníci mají možnost vložit do společnosti příplatek mimo základní kapitál. Zákonná úprava je upravena v zákoně o obchodních korporacích, kde není omezena výše poskytnutého příspěvku. Výše poskytnutého příplatku je tak na uvážení společníka. Příplatek mimo základní kapitál však musí být schválen jednatelem společnosti a poskytnutí příplatku musí být ujednáno ve smlouvě. Zároveň platí, že příplatek mimo základní kapitál je dobrovolný, ale povinnost příplatku může stanovit společenská smlouva.

Pokud dojde k poskytnutí příplatku společníka mimo vlastní kapitál, dochází ke zvýšení hodnoty podílu tohoto společníka. Pozor však na to, že vrácení příplatku může podléhat srážkové dani. 

Příplatek společníků mimo základní kapitál je tak využíván v případě, kdy má společnost nedostatečný vlastní kapitál – například v návaznosti na zadlužení společnosti, příp. pro účely testu nízké kapitalizace. Hlavní výhodou této formy vložení peněz do společnosti je ta, že není zapotřebí jakkoli měnit zakladatelské dokumenty.

Účetně se zachytí přijetí příplatku na účtu ostatních kapitálových fondů, a to souvztažně s účtem bankovních účtů nebo pokladny, v návaznosti na tom, jakou formou byl příplatek poskytnut. Pokud by se z účtů kapitálových fondů například hradila ztráta minulých období, provede se souvztažný zápis na účtu kapitálových fondů a účtu neuhrazené ztráty minulých let.

Fondy tvořené ze zisku

Mimo ostatní kapitálové fondy jsou v účetnictví také zastoupeny fondy tvořené ze zisku, které obsahují rezervní fond, statutární fondy a ostatní fondy. Součástí účtové skupiny 42 jsou však ale také hospodářské výsledky minulých let – a to nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta, příp. jiný výsledek hospodaření.

Účetní jednotka může mimo rezervní fond, který může být zákonný nebo dobrovolný, tvořit ostatní fondy. Tvorba ostatních fondů je na vůli účetní jednotky a tyto fondy jsou tvořeny pro předem stanovený účet. Fondy tak mohou být tvořeny například pro účely rezerv, na úhradu sociálních účelů, příp. pro potřeby zvýšení základního kapitálu.

CHP22 temata2

Účty výsledků hospodaření minulých let

Účet nerozdělených zisků minulých let je považován také za fond, který nemá předem vymezený účel. Jeho budoucí použití tak není předem známé. Opakem k tomuto účtu je nakumulovaná neuhrazená ztráta minulých let. V rámci vykazování se však tyto účty vykazují společně na jednom řádku rozvahy jako výsledek hospodaření minulých let.

Účty výsledku hospodaření však obsahují ještě jeden účet, a to jiný výsledek hospodaření. Prostřednictvím účtu jiného výsledku hospodaření se tak upravuje účtování nákladů a výnosů minulých období, opravy a změny účetních metod, příp. část odložené daně.

Co jste se v článku dozvěděli?

Co jsou to pasiva?
Pasiva společnosti představují tzv. zdroje krytí aktiv. Dělí se potom na cizí zdroje a vlastní zdroje.
Co je tvořeno vlastními zdroji financování?
Vlastní kapitál společnost získává v rámci své ekonomické činnosti, příp. jej navyšují společníci. Vlastní kapitál je pak tvořen ze základního kapitálu, kapitálových fondů, fondů tvořených ze zisku a výsledku hospodaření.
Kdy se účtuje o příplatku mimo základní kapitál?
O příplatku mimo základní kapitál se účtuje v případě, kdy chtějí společníci navýšit vlastní kapitál, bez vlivu na základní kapitál. Příplatek musí být smluvně ujednaný a schválený jednatelem. Může být dobrovolný i povinný.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).