Hlavní navigace

Co musíte splnit, abyste mohli školení BOZP a PO provádět e-learningem?

16. 11. 2020
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
V důsledku Covid-19 vzrostl zájem o vzdělávání formou e-learningu. Týká se to i provádění školení bezpečnosti práce (BOZP) a požární ochrany (PO) zaměstnanců.

Rozhodne-li se zaměstnavatel provádět tato školení formou e-learningu, nesmí přitom zapomenout na zajištění zákonných požadavků na jejich provádění.

Školení BOZP neslouží k výuce

Podíváme-li se na školení PO a tzv. školení BOZP (právní předpisy jej neznají, požadují celou řadu školení a seznámení zaměstnanců, která lze pod tento pojem zahrnout – viz dále) z pohledu využití e-learningu, narazíme hned zpočátku na problémy.

E-learning je prostředek pro výuku. Školení PO a tzv. školení BOZP neslouží k výuce, ale k poskytnutí informací o požadavcích na zajištění BOZP a PO u konkrétního zaměstnavatele určité skupině zaměstnanců (nejedná se o výuku bezpečného chování zaměstnance při výkonu práce, ale o instruktáž o požadavcích právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, příp. dalších požadavků zaměstnavatele).

Nejedná se tedy o výuku a navíc obsah nemůže být obecný, ale musí být konkrétní pro určitou skupinu zaměstnanců u jednotlivého zaměstnavatele, např. pro zaměstnance v administrativě, v dopravě, ve skladu, a to u firmy XY (u firmy AZ obsah bude jiný). Navíc, školení nově nastupujícího zaměstnance musí být provedena před zahájením výkonu práce, tzn. první den nástupu do zaměstnání. Zaměstnavatel je povinen zaměstnancům zajistit kromě školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP a seznámení  s pokyny k zajištění BOZP, které vydal, též seznámení s riziky při práci, které vyhledal, a jím přijatými opatřeními, která se týkají jimi vykonávané práce, jakož i s výsledky kategorizace prací.

Dále je povinen podle požadavků stanovených vyhláškou č. 50/1978 Sb., seznámit nebo poučit zaměstnance, kteří nemají odborné elektrotechnické vzdělání. V případě, že při práci přichází v úvahu expozice rizikovým faktorům poškozujícím plod v těle matky, je povinen zaměstnankyně o tom informovat, a to před zahájením výkonu této práce atd. To vše lze zahrnout do tzv. školení BOZP.

Provedení e-learningového projektu

Také školení prováděné formou e-learningu musí být realizováno podle statutárním orgánem schválené osnovy, resp. v PO podle tematického plánu a časového rozvrhu. Nelze tedy bez jakéhokoliv zapracování do systému zajištění BOZP, resp. PO, ve firmě nebo společnosti automaticky začít využívat někým dodaný e-learningový projekt. Způsob provádění školení formou dálkového přístupu zaměstnance do e-learningového projektu obecného školení dodavatelské firmy je pro splnění zákonných požadavků zcela nedostatečný.

Tematický plán a časový rozvrh školení musí být nejméně jedenkrát ročně kontrolován a o provedení této kontroly musí být písemný doklad. Tato povinnost neplatí pro firmy nebo společnosti, které provozují pouze činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí.

Výukový text tzv. školení BOZP a školení PO prováděných formou e-learningu by měl mít vhodnou vyprávěcí formu. Neměl by být souhrnem citací právních předpisů, ani „komiksem“, kdy většinu výukového textu tvoří obrázky. Má odpovídat konkrétním podmínkám u zaměstnavatele, ne být obecným seznámením s požadavky především právních předpisů. Svým obsahem musí odpovídat rozsahu, jenž je stanoven v osnově, resp. tematickém plánu a časovém rozvrhu (pro oblast PO). Kromě výukový text doplňujících obrázků, případně grafů, je vhodné, aby především obsahoval hypertextové odkazy na celou řadu doplňujících informací, včetně na obsahy interních předpisů zaměstnavatele. Též je vhodné, obsahuje-li i videa a animace. Optimální je, jsou-li součástí fotografie, příp. videa z konkrétních míst pracovišť zaměstnavatele znázorňující nebezpečí nebo chyby při dodržování BOZP (v tomto případě musí být dbáno na dodržení souladu s GDPR).

Součástí e-learningového projektu by mělo být přezkoušení získaných znalostí testem. Je vhodné, je-li vytvořen „koš“ zkušebních otázek, z kterých počítač sestavuje pokaždé jiné znění testu pro jednotlivého zkoušeného zaměstnance. Ten by neměl obsahovat více než třicet, resp. čtyřicet otázek (u vedoucích zaměstnanců).

Také by měl být stanoven přiměřený přípustný limit chybných odpovědí. Je-li při testu počet chybných odpovědí nadlimitní, nesmí být programem vydáno osvědčení o úspěšném absolvování a zkoušený musí po návratu do výukového textu test absolvovat znovu (počítač vygeneruje test s jinými otázkami).

Pouhé použití e-learningu k splnění zákonných povinností zaměstnavatele z důvodu nemožnosti obsáhnout celou šíři informací, které mají být zaměstnancům poskytnuty, nikdy nestačí. Školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP je možné jím pokrýt téměř v plném rozsahu (většinou ani zde nelze e-learningem plně nahradit, např. většinou problematiku poskytování OOPP a MČDP, kdy není možné vycházet pouze z právních předpisů, ale především z dokumentace zaměstnavatele). Avšak na tzv. školení BOZP, tedy na školení se širším obsahem, je nezbytná kombinovaná výuka (blended learning), tzn. e-learning a přednáška.

Na přednášce se zaměstnanci seznámí s konkrétními požadavky na zajištění BOZP a PO, které souvisejí s jejich výkonem práce a s jejich pracovištěm (například konkrétními riziky a opatřeními, kategorií práce, které se týkají jimi vykonávané práce). Také zde mohou vznést dotazy, což je velmi důležitá součást školení. Nutný rozsah přednášky je závislý na úrovni digitalizace řízení firmy, resp. společnosti. Avšak nikdy, pokud mají být splněny zákonné požadavky, nelze přednášku zcela zrušit.

Pořízením e-learningového projektu to nekončí

Při koupi e-learningového projektu tzv. školení BOZP nebo školení PO je nutné počítat s tím, že tímto práce nekončí, ale naopak začíná. Projekt je nutné v maximální možné míře upravit na konkrétní podmínky firmy nebo společnosti, příp. provedení těchto úprav zajistit u dodavatele projektu. Dále je nutné definovat obsah v osnově, resp. tematickém plánu a časovém rozvrhu školení. Ty musí být podepsány jejich zpracovatelem, jenž musí mít právními předpisy požadovanou kvalifikaci, a statutárním orgánem schváleny.

U tzv. školení BOZP je nutné zohlednit, které všechny povinnosti zaměstnavatele jeho použitím jsou splněny a na základě toho zajistit splnění zbývajících povinností z oblasti poskytovat informace zaměstnancům (pokud tuto informaci není možné získat v elektronické podobě pomocí hypertextového odkazu ve výukovém textu e-learningu).

Tvorba e-learningových projektů tzv. školení BOZP a školení PO je nikdy nekončící činnost, neboť výukové texty a zkušební testy je nutné neustále průběžně aktualizovat. Zvláště při pořízení e-learningových projektů od dodavatelské firmy je nutné řešit, jakým způsobem, v jakých lhůtách a kdo bude provádět aktualizace výukových textů a zkušebních testů.

Shrnutí

Školení PO a tzv. školení BOZP je možné provádět formou e-learningu, ale je nutné mít na zřeteli (tzn., že je nutné dodržet), že:

WT100 temata2

  • tato školení, tzn. i tyto e-learningové projekty, neslouží k obecné výuce dodržování požadavků na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, ale k poskytování informací o konkrétních požadavcích na zajištění BOZP a PO u konkrétního zaměstnavatele,
  • e-learningové projekty nemohou nikdy obsáhnout celou šíři informací, které je zaměstnavatel zaměstnancům v BOZP a PO povinen poskytovat, tedy nikdy nemohou plně nahradit prezenční formu školení (zaměstnavatel musí řešit poskytnutí zbývajících informací),
  • zajištění BOZP a PO je nedílnou součástí řízení společnosti, firmy nebo instituce, a že úroveň řízení BOZP a PO musí odpovídat úrovni řízení u zaměstnavatele (míra využití digitalizace při zajištění BOZP a PO má být v rovnováze s mírou digitalizace řízení ve společnosti, firmě nebo instituci),
  • zaměstnavatel musí mít nejen možnost, ale musí i provádět, případně zadávat provedení, úpravy výukových textů podle svých potřeb (obsah školení musí odpovídat potřebám zaměstnavatele, nikoliv nějakým obecným představám zpracovatele projektu; to se samozřejmě týká i nastavení počtu chybných odpovědí v testu, kdy je ještě považován za úspěšně absolvovaný),
  • provádění školení formou e-learningu musí splňovat všechny další požadavky stanovené platnými právními předpisy (zaměstnavatel musí mít zpracovány osnovy, resp. tematické plány a rozvrhy školení, které musí být jím schváleny [u tematických plánů musí být doklad o minimálně každoroční kontrole] a obsah e-learningových projektů jim musí odpovídat, na dokladu o absolvování školení požární ochrany musí být podpis školitele, tedy zpracovatele výukového textu se stanovenou příslušnou odbornou způsobilostí [také na něm nebo jiném dokladu musí být podpis osoby, jež provedla část školení, která byla provedena formou přednášky]).

Pokud se vám podaří všechny tyto podmínky dodržet, máte vhodné e-learningové projekty pro provádění školení požární ochrany a tzv. školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V opačném případě se jedná pouze o více či méně nedokonalý nástroj pro provádění uvedených školení a je nutné tomu přizpůsobit poskytování zbylých informací zaměstnancům jiným způsobem (nejběžněji přednáškou), jakož i osnovy a tematické plány a především doklady o absolvování jednotlivých školení.

Nelze tedy jednoznačně zavrhovat provádění školení PO a tzv. školení BOZP pomocí e-learningu, neboť má bezesporu své výhody a do budoucna bude pro poskytnutí určité části informací nutností. Je však nutné si uvědomit, že jeho realizace není jednoduchá. V žádném případě se nejedná o pouhé zakoupení e-learningového projektu, natož zajištění dálkového přístupu do něj. Jedná se o nástroj pro zajištění školení spíše ve velkých společnostech, než v malých firmách a mikrofirmách, kde jeho použití vzhledem k nutnosti kombinované výuky a splnění dalších povinností je málo efektivní a zaměstnavateli spíše přináší nárůst objemu práce se školeními spojené než jejich úsporu.

Anketa

Plánujete letos zimní dovolenou na horách?

Autor článku

Autor vystudoval BOZP a později dosáhl kvalifikace „Manažer BOZP“. Má šestadvacetiletou nepřetržitou praxi v zajišťování BOZP a PO. Též se zabývá publikační a lektorskou činností.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).