Hlavní navigace

Co vše lze zahrnout do pořizovací ceny majetku?

2. 8. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Pokud jako podnikatel nebo firma nakupujete majetek, zařazuje se takový majetek do účetnictví v pořizovacích cenách. Co vše se do pořizovací ceny majetku zahrnuje a co naopak ne?

V rámci podnikání je běžné, že podnikatelé a firmy nakupují různý majetek sloužící k jejich ekonomické činnosti. 

Majetek se potom dělí na oběžný a dlouhodobý, a to v závislosti na tom, jak dlouho jej chce účetní jednotka držet. 

Dlouhodobý majetek je charakteristický tím, že jeho životnost bývá delší než jeden rok a splňuje určitou hranici jeho ocenění. Většina mikro účetních jednotek měla hranici stanovenou na 40 tis. Kč, protože interní směrnice účetních jednotek kopírovaly zákon o daních z příjmů, ve kterém je obsažena úprava dlouhodobého majetku, konkrétně potom hranice pro jeho zařazení. 

Do roku 2020 byla hranice dlouhodobého majetku 40 tis. Kč, od roku 2021 se hranice zvýšila na 80 tis. Kč. Stanovení hranice pro účely účtování je však pouze na účetní jednotce. Pokud účetní jednotka pořídí majetek, který sice bude používán déle než jeden rok, ale jeho pořizovací cena bude nižší než stanovená hodnota, může být tento majetek zaúčtován do nákladů v okamžiku pořízení.

Co je součástí pořizovací ceny

Způsoby oceňování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, příp. jeho technické zhodnocení, upravuje vyhláška k zákonu o účetnictví. Mimo cenu pořízení, tj. hodnota, za kterou byl majetek pořízen, se do ocenění zahrnují i další výdaje, které souvisí s pořízením majetku. 

Do pořizovací ceny se pak zahrnují výdaje, které souvisí s přípravou a zabezpečením pořizovaného majetku. Jedná se například o odměny za poradenské služby, odměny za zprostředkování (provize), správní poplatky, předprojektové přípravné práce a další. Zde je nepochybně jasné, že se tyto výdaje týkají pořízení majetku. Pokud by se majetek nepořizoval, takové výdaje by s největší pravděpodobností nevznikly.

Nejčastěji se v běžné praxi setkáváme s tím, že v souvislosti s nákupem majetku platíme clo, dopravu nebo montáž pořizovaného majetku.

Součástí pořizovací ceny však jsou také průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce, a to vč. variantních řešení, zařízení staveniště, odstranění porostu nebo terénní úpravy. Pokud by se například účetní jednotka rozhodla pro výstavbu nové haly a nechala si v rámci přípravné fáze zpracovat tři varianty možné realizace, budou tyto výdaje součástí pořizovací ceny nové haly, pokud k realizaci dojde.

Pokud účetní jednotka pořizuje nový majetek, například v rámci výstavby, je součástí pořizovací ceny také odstranění stávajících staveb nebo jejich částí. Do pořizovací ceny se také zahrnují náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady majetkové újmy a další.

Trochu jiná situace nastává v případě, kdy účetní jednotka financuje pořizovaný majetek formou úvěru. Pakliže účetní jednotka účtuje o úroku z úvěru, který souvisí s pořízením majetku, může se rozhodnout, zda výdaje spojené s platbou úroku zahrne do pořizovací ceny. Pokud se tedy účetní jednotka rozhodne, mohou být úroky z úvěru součástí pořizovací ceny. Pokud však účetní jednotka stanoví ve svých směrnicích, že úroky součástí pořizovací ceny nejsou, účtují se rovnou do nákladů.

Méně běžné náklady související s pořízením majetku jsou například výdaje za licence a patenty, úhrady podílů na nákladech dodavatelů distribučních soustav – tj. teplo, voda, plyn, elektřina. 

Pokud zařazení majetku vyžaduje jeho odzkoušení před uvedením do provozu, jsou náklady na tyto zkoušky zahrnuty do pořizovací ceny majetku. Pokud je v rámci pořízení majetku tento proces zastaven, jsou součástí pořizovací ceny výdaje spojené se zabezpečovacími, konzervačními a udržovacími pracemi. Pokud by však bylo pořizování majetku zastaveno trvale, odepíše se tento pořizovaný majetek do nákladů.

Co není nikdy součástí pořizovací ceny

Vyhláška k zákonu o účetnictví uvádí výčet toho, co se zahrnuje do ocenění majetku, a zároveň taxativně vymezuje, co se do pořizovací ceny nezahrnuje. Do pořizovací ceny se pak nikdy nezahrne: 

 • výdaje spojené s opravou a udržováním majetku
 • "náklady nájemce nebo pachtýře na uvedení najatého nebo propachtovaného majetku do předcházejícího stavu,
 • kursové rozdíly,
 • smluvní pokuty a úroky z prodlení, popřípadě jiné sankce ze smluvních vztahů,
 • nájemné za stavební pozemek, na kterém probíhá výstavba,
 • náklady na zaškolení pracovníků,
 • náklady na vybavení pořizovaného dlouhodobého majetku zásobami,
 • náklady na biologickou rekultivaci,
 • náklady spojené s přípravou a zabezpečením dlouhodobého majetku vzniklé po uvedení pořizovaného dlouhodobého majetku do užívání,
 • v případě pozemku vykazovaného v položce „B.II.1.1. Pozemky“ náklady spojené s pořízením dlouhodobého hmotného majetku podle odstavce 1 vykazovaného v položkách „B.II.1.2. Stavby“, „B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů“ a „B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek“ podle § 7 odst. 6 písm. a)."

Za opravu je potom považováno odstranění účinků fyzického opotřebení nebo poškození takovým způsobem, aby majetek byl uveden do předchozího stavu nebo do stavu provozuschopného. Provozuschopným stavem se rozumí provedení „opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení“. Za údržbu se považuje pravidelná činnost, která zpomaluje fyzické opotřebení majetku. Oprava a údržba je vždy nákladem účetní jednotky.

Součástí pořizovací ceny také není zaškolení pracovníků, protože zvyšuje kvalifikaci jednotlivých pracovníků a nijak nezvyšuje hodnotu pořizovaného majetku. Pokud by účetní jednotka čerpala dotaci na pořízení dlouhodobého majetku, musela by o poskytnutou dotaci snížit pořizovací cenu majetku. 

Příklad

Společnost ABC s.r.o. zakoupila výrobní stroj za 1 500 000 Kč. V rámci pořízení obdržela faktury za tyto výdaje: doprava stroje (10 000 Kč), montáž a nastavení stroje (50 000 Kč), zaškolení pracovníků pro obsluhu strojů (100 000 Kč), clo (15 000 Kč). Na pořizovaný stroj společnost dostala dotaci ve výši 575 000 Kč. 

DPH - školení - listopad

Složení pořizovací ceny:

 • Hodnota pořizovaného majetku – 1 500 000 Kč
 • Doprava stroje – 10 000 Kč
 • Montáž a nastavení stroje – 50 000 Kč
 • Clo – 15 000 Kč

Pořizovací cena stroje činí 1 575 000 Kč. Náklady související se zaškolením pracovníků jsou zaúčtovány jako náklad na příslušný nákladový účet. Pořizovací cena majetku se však musí snížit o 575 000 Kč z titulu poskytnuté dotace. Výrobní stroj bude zařazen do majetku v hodnotě 1 000 000 Kč a pro tuto cenu vytvoří příslušný odpisový plán.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).