Hlavní navigace

Co všechno přináší daňový balíček? Nejen změny u DPH, paušální daně či windfall tax

16. 11. 2022
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Daňový balíček, který od roku 2023 přináší pro podnikatele řadu změn, schválili poslanci. Nabízíme velký přehled novinek, které balíček obsahuje.

Jedná se například o zvýšení hranice pro registraci k DPH a využití paušální daně OSVČ na 2 miliony korun či o zavedení tzv. windfall tax. Změny se dotknou i kontrolních hlášení.

Daňový balíček schválila vláda

Sněmovna schválila předminulý týden daňový balíček, který s účinností od 1. ledna 2023 přináší nejen pro podnikatele řadu změn. Ty se týkají jak DPH, tak daně z příjmů.

Zavedení nové daně

Dočasná mimořádná daň, tzv. windfall tax, by měla fungovat jako 60% daňová přirážka, která bude aplikovaná na nadměrný zisk stanovený jako rozdíl mezi základem daně v daném roce a průměrem základů daně za poslední 4 roky (jde o roky 2018 – 2021) navýšeným o 20 %.

Nová daň se bude dotýkat podniků v odvětvích, ve kterých dochází ke vzniku neočekávaných zisků, tedy výroby a obchodu s elektřinou a plynem, bankovnictví, těžby fosilních paliv a výroby a distribuce ropných a koksárenských produktů. V bankovním sektoru windfall tax dopadne na firmy s čistým úrokovým příjmem nad 6 mld. Kč za předcházející rok, což je dle definice České národní banky hranice oddělující velké a střední či malé banky. V oblasti výroby a distribuce energií se budou posuzovat celé holdingy. Pokud má daný holding z dotčené činnosti více než 2 mld. Kč ročně, bude se na společnosti tohoto holdingu s činností v daných oblastech aplikovat windfall tax.

Zvýší se hranice pro povinnou registraci k DPH

U DPH se zvýší roční limit pro povinnou registraci k dani z 1 milionu Kč na 2 miliony Kč. Stávající hranice 1 milionu korun vychází z částky vyjednané při našem vstupu do Evropské unie, Česko ji tak nemohlo samovolně zvýšit a muselo požádat o výjimku, které bylo nakonec vyhověno. Na evropské úrovni sice už došlo ke schválení nové směrnice o DPH, která umožní všem členským zemím rozhodnout o zvýšení limitu obratu pro vznik plátcovství DPH až na 85 000 eur, účinnosti ale nabude až 1. ledna 2025.

Tři pásma paušální daně OSVČ

Na 2 miliony korun se zvýší i hranice příjmů ze samostatné činnosti pro vstup do paušálního režimu daně. Kvůli širokému rozpětí příjmů paušalistů nebude měsíční paušální záloha pro všechny OSVČ ve stejné výši, jako je nyní, ale zavedou se 3 pásma odvozená od výše a charakteru příjmů poplatníka. 

Pro koho bude 1. pásmo (nyní) 5994 Kč

První pásmo se bude týkat OSVČ s příjmy do 1 milionu Kč, přičemž u těchto podnikatelů bude jedno, z jaké samostatné činnosti jejich příjmy plynou. Dále se do prvního pásma bude moci přihlásit poplatník s příjmy ze samostatné činnosti až do výše 1,5 mil. Kč, pokud alespoň 75 % těchto příjmů tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % nebo 60 % z příjmů.

První pásmo bude také pro poplatníky s příjmy ze samostatné činnosti až do výše 2 mil. Kč, pokud alespoň 75 % těchto příjmů tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů. V tomto pásmu bude paušální daň stanovená stejně jako v současnosti, tedy z minimální částky zdravotního pojistného, 1,15násobku minima sociálního pojistného a daně ve výši 100 korun. Pro rok 2022 jde o částku 5994 korun.

Pro koho bude druhé pásmo 16 000 Kč

Do druhého pásma se bude moci přihlásit poplatník, jehož příjmy ze samostatné činnosti nepřesáhly v předcházejícím zdaňovacím období 1,5 mil. Kč, a to bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti pocházejí. Druhé pásmo budou moct využít také poplatníci s příjmy do 2 mil. Kč, pokud měli 75 % příjmů, ke kterým lze uplatnit výdaje ve výši 80 % nebo 60 % příjmů. Paušální odvod bude v druhém pásmu činit 16 000 Kč měsíčně. Jde o pevnou částku, která se nebude měnit v závislosti na růstu minimálního pojistného.

Pro koho bude třetí pásmo 26 000 Kč

Do třetího pásma potom budou moci vstoupit všichni poplatníci, kteří splní podmínky vstupu do paušálního režimu, tedy jejichž příjmy ze samostatné činnosti nepřesáhly 2 mil. Kč. Tyto OSVČ pak budou muset platit 26 000 Kč měsíčně. Opět se jedná o pevnou částku, která se nebude měnit v závislosti na růstu minimálního pojistného.

Ačkoli se měsíční odvod zvýší až na 26 tisíc Kč, některé OSVČ na novém nastavení vydělají přes 100 tisíc Kč. Záviset bude na oboru podnikání a také výši příjmů. Paušální daň se například nově vyplatí i některým OSVČ s 80% paušálem. Nejvíce na novém nastavení vydělají bezdětné OSVČ s 60% paušálem s příjmy těsně pod úrovní 1,5 milionu Kč. Vyplývá to z výpočtů serveru Podnikatel.cz.

Hranice příjmů pro podání přiznání se zvýší

Zvýší se také minimální roční výše zdanitelných příjmů pro vznik povinnosti podat daňové přiznání, a to na 50 000 Kč. V návaznosti na zvýšení částky minimální výše zdanitelných příjmů pro vznik povinnosti podat daňové přiznání z 15 000 Kč na 50 000 Kč dojde stejným způsobem ke zvýšení této částky upravené v rámci podmínek pro vstup poplatníka do paušálního režimu podle ustanovení § 2a odst. 2 písm. d) bod 5 a pro paušální daň podle ustanovení § 7a odst. 1 písm. b) bod 5 zákona o daních z příjmů. Nově tedy OSVČ v paušálním režimu budou moct mít kromě příjmů ze samostatné činnosti i ostatní příjmy, včetně příjmů z nájmu či z kapitálového majetku, do 50 000 Kč a nebudou muset nic řešit.

Zaměstnanci za určitých podmínek mohou, ale nemusí u svého zaměstnavatele učinit daňové prohlášení. Pokud si budou žádat o roční zúčtování daní, svým podpisem v žádosti čestně prohlašují, že nemají povinnost podat daňové přiznání. Například z důvodu podnikání, pronájmu a jiné výdělečné činnosti, kdy jejich roční příjmy převyšují limit 6000 Kč. Myslí se tím hrubé příjmy, ne dosažený zisk. A také tento limit se zvýší, a to na 20 000 Kč.

Mimořádné odpisy se prodlouží

Dále dojde k prodloužení mimořádných odpisů na majetek zařazený v první a druhé odpisové skupině pořízený v letech 2022 a 2023. Způsob stanovení mimořádných odpisů bude stejný, jako je v současné době u tohoto hmotného majetku pořízeného od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021. Nadále tedy bude možné majetek zařazený v první odpisové skupině odepsat bez přerušení za 12 měsíců, namísto standardních 3 let, a majetek zařazený ve druhé odpisové skupině bez přerušení za 24 měsíců, namísto standardních 5 let.

Mimořádné odpisy se stanoví za kalendářní měsíce, a to tak, že majetek zařazený v první odpisové skupině se odepíše rovnoměrně do 100 % vstupní ceny a majetek zařazený ve druhé odpisové skupině se odepíše v prvních 12 měsících do výše 60 % vstupní ceny a v následujících 12 měsících do 40 % vstupní ceny.

Psali jsme: Mimořádné zrychlené odpisy půjde použít i v roce 2022 a 2023

OSVČ klesnou pokuty u kontrolních hlášení

V rámci DPH se změní také sankční režim u kontrolních hlášení. OSVČ a společnostem s ručením omezeným s jedním společníkem – fyzickou osobou se sníží pokuty za prohřešky u kontrolních hlášení na polovinu. Rovněž se bude nově odpouštět automaticky i jedna pokuta ve výši 10 000 Kč.

Aby se poloviční výše pokuty aplikovala v případě společnosti s ručením omezeným, musí být splněny následující podmínky

  • forma s. r. o.
  • jediný společník
  • skutečnost, že společník je fyzická osoba.

Splnění těchto podmínek se bude zkoumat vždy k 1. dni kalendářního čtvrtletí, ve kterém vznikla povinnost uhradit pokutu, nebo ke dni vzniku společnosti, pokud by tato společnost vznikla po 1. dni tohoto kalendářního čtvrtletí.

Upraví se i lhůta pro reakci plátce na výzvu správce daně v případě, že má správce daně pochybnosti o správnosti nebo úplnosti údajů uvedených v kontrolním hlášení, a doručovanou prostřednictvím datových schránek. Aktuálně platí, že podnikatel musí zareagovat do 5 dnů od oznámení výzvy. Nově lhůta 5 pracovních dnů zůstane jen pro jiné způsoby doručování než do datové schránky. Pro doručení do datové schránky se lhůta prodlouží na 17 dnů ode dne dodání výzvy.

Změny u povinných přiznání u vlastníků datových schránek

Od roku 2023 se rozšíří počet osob, kterým bude ze zákona zřízena datová schránka. Nově půjde o veškeré podnikající fyzické osoby zapsané do zákonem stanovené evidence nebo rejstříku a veškeré právnické osoby zapsané v registru osob. Vzhledem k tomu, že se původně datová schránka měla zřizovat i občanům, kteří poprvé použijí prostředek pro elektronickou identifikaci vydaný v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace, obsahuje pro ně daňový balíček úlevu, podle které by nemusely nepodnikající fyzické osoby podávat přiznání elektronicky. Nakonec by se ale nepodnikajícím fyzickým osobám datové schránky ani zřizovat neměly.

Osvobození od daně z příjmů z bezúplatného převodu

V neposlední řadě se zpětně osvobodí zejména bytová družstva od daně z příjmů z bezúplatného převodu spoluvlastnického podílu na bytových domech z majetku obce. Jak upřesnilo ministerstvo financí, jedná se o bytové domy, které byly postaveny v letech 1995–2007 za pomoci dotací ze Státního fondu rozvoje bydlení nebo z programu podporujícího výstavbu nájemních bytů a technické infrastruktury a u nichž se obec zavázala bezúplatně nebo za 1 Kč a zpravidla po uplynutí 20 let převést svůj podíl na bytovém domě většinou na bytové družstvo.

Jak chystané změny pro podnikatele v roce 2023 hodnotíte?