Hlavní navigace

Čtěte náš “last minute” souhrn, jak na daň z nemovitostí v roce 2013

29. 1. 2013
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: www.sxc.hu
Za několik dní vyprší termín pro podání přiznání k dani z nemovitostí. Přinášíme přehled, kdo musí přiznání podat a kterému finančnímu úřadu se nově odevzdává.

Na podání daňového přiznání k dani z nemovitostí v řádném termínu zbývají poslední tři dny. Kdo má za povinnost přiznání odevzdat, může se navíc beztrestně ještě o pět dní opozdit. Placení daně pak v současnosti ještě řešit nemusíte. Přinášíme přehled, koho se přiznání letos týká, jakými způsoby ho lze vyplnit a podat a jaké změny nastaly oproti loňsku.

Na podání přiznání bez pokut máte čas do 7. února

Daňové přiznání k dani z nemovitostí se dle zákona o dani z nemovitostí musí podat do konce ledna. Daňový řád ale pamatuje i na opozdilce, kterým dává pět dní navíc, aniž by se museli obávat sankcí ze strany finančního úřadu. Pokud přiznání odevzdáte osobně na úřadě nebo elektronickou cestou (přes systém Daňového portálu nebo datovou schránku), můžete tak učinit bez pokuty ještě 7. února. Jestliže posíláte přiznání poštou a nestihnete oficiální termín 31. ledna, musí mít berňák přiznání 7. února už k dispozici. Je třeba přiznání tedy poslat s předstihem. Za den podání se považuje den, kdy pošta přiznání od vás převzala, jen tehdy, pokud se tak stalo v řádném termínu. 

Ilustrační obrázek.
Autor: www.sxc.hu

Čtěte, jak na daň z nemovitostí v roce 2013.

Kdo přiznání musí ze zákona podat a nezvládne to do 7. února, hrozí mu pokuta. Ta činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně (maximálně 300 tisíc korun). Pokuta se ale nepředepíše, pokud nepřekročí 200 Kč.

Možností, jakým způsobem přiznání vyplnit, existuje několik. Nejméně pohodlná a také nejsložitější varianta je vzít papírové přiznání a ručně ho vyplnit. Pokud můžete, rozhodně zvolte elektronickou variantu. Server Podnikatel.cz například nabízí chytrý interaktivní formulář, který vám vyplňování usnadní a pomůže vám s výpočty. Následně pak formulář můžete poslat skrze svoji datovou schránku nebo vytisknout a podat buď osobně, nebo poštou.

Další možností, jak vyplnit přiznání elektronicky, je využít Daňový portál. Systém vám při vyplňování “napovídá” a sám provádí výpočty a kontrolu. Velkou výhodu portálu tvoří skutečnost, že systém za vás doplní i příslušné koeficienty daně z nemovitostí (najdete je jinak na stránkách Finanční správy ČR). Stejně jako v případě daně z příjmů ale musíte přiznání, podané přes Daňový portál, opatřit elektronickým podpisem. Jestliže to neuděláte, musíte do 5 dnů od takového podání dodat na příslušný finanční úřad vlastnoručně podepsaný tzv. e-tiskopis, který systém vygeneruje po odeslání datové zprávy.

Jak na daň z nemovitých věcí?

Přečtěte si daňový speciál, který poradí jak na daň z nemovitých věcí krok za krokem.

 

Kdo podává přiznání

Přiznání k dani z nemovitostí se na rozdíl od jiných daní nepodává každý rok. Přiznání podávají totiž jen poplatníci, kteří v předchozím roce získali nějakou nemovitost (pozemek, stavbu apod.). Přiznání podávají také občané, u kterých nastaly nějaké změny, které jsou rozhodné pro vyměření daně. Jedná se například o situace, kdy poplatník nabyl (nebo pozbyl) nové nemovitosti, provedl nástavbu na domu nebo se změnila rozloha pozemku. Přiznání se naopak nemusí podávat tehdy, pokud obec změnila koeficienty, ze kterých se daň počítá. 

Přiznání se též nepodává, pokud byl návrh na změnu vlastnictví podán na katastr nemovitostí až letos v lednu. Pokud se tak stalo, přiznání musíte odevzdat až za rok 2014. Jiná situace však nastává v případě, že návrh na zápis do katastru nemovitostí byl podán už v roce 2012. Přiznání pak musíte podat nejpozději do konce třetího měsíce od konce měsíce, kdy k zápisu došlo. Jestliže například dojde k zápisu do katastru nemovitostí 1. března, přiznání musíte podat do 30. června.

Poplatníkem daně z pozemků je

  • vlastník pozemku. U pozemků ve vlastnictví České republiky je poplatníkem daně organizační složka státu nebo státní organizace zřízená podle zvláštních právních předpisů, případně právnická osoba, které se právo užívání změnilo na výpůjčku podle zvláštního právního předpisu,
  • nájemce pozemků – u pronajatých pozemků, které jsou v katastru nemovitostí evidovány zjednodušeným způsobem a u pronajatých pozemků spravovaných Pozemkovým fondem ČR nebo Správou státních hmotných rezerv, nebo u pozemků převedených na základě rozhodnutí o privatizaci na Ministerstvo financí,
  • uživatel pozemků – není-li vlastník pozemku znám, nebo jde-li o pozemky, jejichž hranice v terénu reálně vznikly po předání pozemků jako náhradních za původní pozemky sloučené.

Poplatníkem daně ze staveb je:

  • vlastník stavby, bytu nebo samostatného nebytového prostoru,
  • jde-li o stavbu, byt nebo samostatný nebytový prostor ve vlastnictví České republiky, je poplatníkem daně organizační složka státu nebo státní organizace zřízená podle zvláštních právních předpisů, nebo právnická osoba, které se právo trvalého užívání
    změnilo na výpůjčku podle zvláštního právního předpisu,
  • nájemce v případě, že se jedná o pronajaté stavby a samostatné nebytové prostory, s výjimkou staveb obytných domů a bytů, spravované Pozemkovým fondem České republiky, Správou státních hmotných rezerv nebo převedené na základě rozhodnutí o privatizaci na Ministerstvo financí. Nejsou-li uvedené stavby a samostatné nebytové prostory pronajaty nebo jedná-li se o obytné domy či byty, jsou poplatníky daně tyto subjekty.

Komu přiznání podat?

Kdo bude letos podávat daňové přiznání, neměl by zapomenout, že na začátku roku došlo k reorganizaci finančních úřadů. Nově vzniklo 14 finančních úřadů, které mají na místě dřívějších berňáků územní pracoviště. Všechny nemovitosti téhož poplatníka, které se nacházejí na území jednoho kraje nebo hlavního města Prahy jsou vždy soustředěny do jednoho daňového spisu poplatníka uloženého na jednom územním pracovišti příslušného finančního úřadu. Nově se tak podává pouze jediné daňové přiznání za všechny nemovitosti nacházející se v kraji nebo v hlavním městě Praze na územní pracoviště, kde je uložen spis poplatníka.

Umístění spisu stávajícího poplatníka daně na územním pracovišti se řídí dle následujících kritérií: 

A. Pokud má poplatník místo pobytu / sídlo v příslušném kraji – spravujícím je územní pracoviště v místě původního finančního úřadu, v jehož obvodu územní působnosti se nacházelo místo pobytu / sídlo poplatníka v roce 2012. Došlo-li v průběhu roku 2012 ke změně místa pobytu / sídla poplatníka, bude změna zohledněna, pokud byla správci daně známa před zahájením stěhování daňových spisů.

B. Nemá-li poplatník místo pobytu / sídlo v příslušném kraji a má zde nemovitosti, které spadaly do obvodu územní působnosti jediného původního finančního úřadu – spravujícím je územní pracoviště v místě tohoto původního úřadu.

C. Nemá-li poplatník – právnická osoba sídlo v příslušném kraji a má zde nemovitosti v obvodu územní působnosti několika původních finančních úřadů – spravujícím je určené územní pracoviště v sídle finančního úřadu. 

Nemá-li poplatník – fyzická osoba místo pobytu v příslušném kraji a má zde nemovitosti v obvodu územní působnosti několika původních finančních úřadů, vychází se z územní příslušnosti nemovitostí k původním finančním úřadům a spravující ÚzP je určeno takto: 

I. je-li poplatníkem pouze daně z pozemků – spravujícím je Určené územní pracoviště v sídle finanční úřadu,

II. má-li poplatník v kraji nemovitosti v obvodu územní působnosti více původních úřadů v kraji, z toho stavby má v obvodu územní působnosti pouze jediného původního úřadu – spravujícím je územní pracoviště určené dle obvodu územní působnosti původního finančního úřadu spravujícího stavby,

III. má-li poplatník různé druhy staveb v obvodu územní působnosti více původních úřadů – spravujícím je pracoviště dle příslušnosti k původnímu finančnímu úřadu podle druhu stavby a následujících priorit: 

1. H – obytný dům

Má-li jeden či více obytných domů v obvodu územní působnosti pouze jediného původního finančního úřadu – spravujícím je územní pracoviště v místě tohoto původního úřadu. Má-li více obytných domů v obvodu územní působnosti více původních finančních úřadů – spravujícím je Určené územní pracoviště v sídle finančního úřadu.

2. R – byt

Nemá-li poplatník žádný obytný dům a má jeden či více bytů v obvodu územní působnosti pouze jediného původního finančního úřadu – spravujícím je územní pracoviště v místě tohoto původního finančního úřadu. Nemá-li poplatník žádný obytný dům a má více bytů v obvodu územní působnosti více původních finančních úřadů – spravujícím je Určené územní pracoviště v sídle finančního úřadu.

3. J – stavba pro rodinnou rekreaci

Nemá-li poplatník žádný obytný dům ani byt a má jednu či více staveb pro rodinnou rekreaci v obvodu územní působnosti pouze jediného původního finančního úřadu – spravujícím je územní pracoviště v místě tohoto původního finančního úřadu. Nemá-li žádný obytný dům ani byt a má více staveb pro rodinnou rekreaci v obvodu územní působnosti více původních finančních úřadů – spravujícím je Určené územní pracoviště v sídle finančního úřadu.

4. Spisy ostatních poplatníků fyzických osob

– spravujícím je Určené územní pracoviště v sídle finančního úřadu. Určené územní pracoviště v sídle finančního úřadu je územní pracoviště v sídle kraje, určené pro správu daně z nemovitostí ve vybraných případech, tj. pro zjednodušení správy daně u právnických osob s nemovitostmi v obvodu územní působnosti více původních finančních úřadů v příslušném kraji, nebo v případech, v nichž by podrobnější algoritmus nastavení spravujícího územního pracoviště byl pro fyzické osoby neúměrně komplikovaný.

CHP21_temata tip

Daň se platí až na konci května

Zatímco termín pro případné podání přiznání už klepe na dveře, na zaplacení daně z nemovitostí máte ještě hodně času. Pokud daň nepřesáhne limit 5000 korun, je splatná najednou, a to nejpozději do pátku 31. května 2013. V případě, že daň činí více než 5000 korun, můžete ji rozdělit do dvou stejně velkých splátek. Pro většinu poplatníků poté platí termíny splátek 31. května a 30. listopadu 2013. Zemědělcům a podnikatelům živícím se chovem ryb se posouvají termíny na 31. srpna a 30. listopadu 2013. Zhruba v polovině května by finanční úřady měly rozeslat složenky s uvedenou výší daně a vyúčtováním případných přeplatků a nedoplatků.

Daň můžete zaplatit pomocí této složenky, ale samozřejmě také převodem na účet nebo v hotovosti na pokladně. V případě složenky jde o klasickou složenku typu A, za kterou zaplatíte dle platného tarifu České pošty. V den splatnosti musí mít příslušný berňák platbu na svém účtu, zaplaťte proto daň s dostatečným předstihem. Opět platí pětidenní doba hájení, úroky z prodlení ale začínají nabíhat už pátý pracovní den po vypršení termínu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).