Hlavní navigace

Čtěte opět komplexní kalendář daně z příjmů a pojistného pro OSVČ v roce 2018

4. 1. 2018
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Server Podnikatel.cz připravil pro OSVČ kalendář daně z příjmů a sociálního a zdravotního pojištění pro rok 2018.

Přečtěte si, dokdy a jak musíte letos podat přiznání a přehledy, dokdy případně daně a pojistné doplatit, abyste se vyhnuli sankcím.

Přiznání se podává do 3. dubna

Základní lhůty pro podání daňového přiznání zůstávají i letos stejné. Termínem pro OSVČ, které nevyužívají služeb daňového poradce, je 1. duben. Vzhledem k tomu, že letos tento den připadá na neděli a pondělí je navíc Velikonoční pondělí, mohou OSVČ podávat přiznání až do úterý 3. dubna. Jelikož i 1. červenec připadá na neděli, mohou podnikatelé s daňovým poradcem podávat přiznání až do pondělí 2. července. Do 3. dubna však musí příslušnému finančnímu úřadu tuto skutečnost doložit. Stále také platí, že za den podání se bere den, kdy OSVČ odevzdá přiznání na finančním úřadě, poště či ho odešle prostřednictvím daňového portálu nebo datové schránky.

Místo automatické pokuty přijde varování

Už několik let platí povinnost pro podnikatele, kteří mají zpřístupněnou datovou schránku, podávat vybraná podání (včetně přiznání) výhradně elektronicky. Až do loňského roku navíc v případě, kdy toto podnikatel nesplnil, platila automatická pokuta ve výši 2000 Kč. Finanční správa nicméně v létě 2017 upravila seznam podání, na něž se hledí jako na podání bez vady, jsou-li učiněna jinak než elektronicky, ačkoli měla být podána elektronicky. U těchto podání platí, že pokud je nedodržení elektronické formy jedinou vadou, považují se za bez vady, avšak za nedodržení povinné elektronické formy dostanou poplatníci automatickou pokutu ve výši 2000 Kč.

U podání, která na seznamu nejsou uvedena, obdrží nově poplatník nejprve od správce daně výzvu, aby je podal elektronicky. Teprve v případě, že svou chybu nenapraví, hrozí mu pokuta za nepodání přiznání. Výzvu úřady ale rozesílají dotčeným poplatníkům jen u přiznání k dani z příjmů fyzických osob a přiznání k dani z nemovitých věcí. U ostatních podání i nadále platí, že úřady udělí automaticky pokutu 2000 Kč bez výzvy.

Pokuty nabíhají až se zpožděním

I nadále rovněž platí, že v případě zpoždění podání přiznání se podnikatel nemusí hned bát, že dostane pokutu. Podle daňového řádu totiž začíná nabíhat penále až od 6. dne a činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, maximálně ale 5 % stanovené daně (s tím, že tato částka nesmí být vyšší než 300 000 Kč). V případě, že výše pokuty nepřekročí 200 korun, správce daně penále nepředepíše.


Odevzdat do Bez rizika sankcí lze odevzdat ještě
OSVČ bez daňového poradce 3. dubna 10. dubna
OSVČ s daňovým poradcem 2. července 11. července

Doplatek daně

Jestliže OSVČ vyjde v přiznání na daních nedoplatek daně z příjmů, musí jej uhradit ve stejném termínu, ve kterém je třeba podat přiznání. V roce 2018 jde tedy o 3. duben (případně o 2. červenec, pokud jde o podnikatele s daňovým poradcem). Také s doplatkem se lze o několik dní opozdit, protože úroky z prodlení začínají nabíhat až pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti. Nejpozději v pondělí 9. dubna (úterý 10. července) by tak měl mít finanční úřad doplatek daně na svém účtu.

Kdo nezaplatí daň ani do pěti dnů, začne mu nabíhat úrok z prodlení. Jeho výše odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. V současné době tak činí 14,50 %. Úrok z prodlení se nepředepíše a podnikatel ho nemusí zaplatit, pokud souhrnná výše úroku nepřesáhne u jednoho druhu daně u jednoho správce daně za jedno zdaňovací období nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní částku 200 Kč.


Zaplatit do Bez sankcí lze zaplatit ještě
OSVČ bez daňového poradce 3. dubna 9. dubna
OSVČ s daňovým poradcem 2. července 10. července

Přehledy se odevzdávají do 2. května

Také u přehledů zůstalo vše při starém. Jak přehled pro ČSSZ, tak pro zdravotní pojišťovnu je nutné odevzdat nejpozději do jednoho měsíce od doby, kdy měli podnikatelé podat daňové přiznání. OSVČ bez daňového poradce musí přehledy odevzdat nejpozději první pracovní den v květnu. Vzhledem k tomu, že 1. května je svátek, mají OSVČ čas do středy 2. května. Pokud OSVČ použijí služeb daňového poradce, musí přehledy podat do středy 1. srpna. Do konce dubna ale musí tuto skutečnost doložit místní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně.


ČSSZ odevzdat do Zdravotní pojišťovně odevzdat do
OSVČ bez daňového poradce 2. května 2. května
OSVČ s daňovým poradcem 1. srpna 1. srpna

Pozor rovněž na to, že přehledy mají za povinnost podat i OSVČ, které nemusí odevzdat daňové přiznání. Přehled pro ČSSZ musí odevzdat do úterý 31. července, a přehled pro zdravotní pojišťovnu dokonce již do pondělí 9. dubna.

OSVČ, která je poplatníkem daně z příjmů stanovené paušální částkou, uvádí na přehledu též tento údaj a je povinna příslušné OSSZ předložit nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl přehled podán, protokol o platbě daně z příjmů paušální částkou.

Na rozdíl od daně z příjmů nenabíhají podnikatelům v případě zpoždění ihned sankce. ČSSZ i zdravotní pojišťovny podnikatele nejprve upozorní, že přehled nepodali. Pokud by ale podnikatel výzvy ignoroval a přehled nepodal, může dostat pokutu až v řádu desetitisíců korun. Zdravotní pojišťovna může udělit pokutu až do výše 50 000 korun a ČSSZ až 20 000 korun (při opětovném nesplnění povinnosti až 100 000 korun).

Pojistné se doplácí do 8 dnů od podání přehledů

Nic se nezměnilo ani u doplatku pojistného. Stále platí, že musí být uhrazeny do 8 dnů od reálného odevzdání přehledů. Jestliže podá OSVČ přehled v poslední možný den, tedy 2. května, musí pojistné zaplatit do 10. května. Pokud si ale pospíší a podá přehled například už 1. února, musí pojistné uhradit do 9. února.

Za den platby se považuje den, kdy má ČSSZ nebo zdravotní pojišťovna peníze na účtu. Kdo zaplatí pozdě, může obdržet penále. Výše sankce činí 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh na pojistném trvá. V případě, že příslušná správa sociálního zabezpečení povolila placení dlužného pojistného ve splátkách, činí penále z takového dluhu 0,025 % z dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh trvá. Penále nabíhá ode dne následujícího po dni splatnosti pojistného do dne úhrady dluhu včetně tohoto dne. Pokuta se ale nepředepíše, pokud částka za jeden kalendářní rok nepřesáhne v úhrnu 100 korun.


ČSSZ zaplatit do Zdravotní pojišťovně zaplatit do
OSVČ bez daňového poradce 8 dní od podání přehledu 8 dní od podání přehledu
OSVČ s daňovým poradcem 8 dní od podání přehledu 8 dní od podání přehledu

Nezapomeňte změnit zálohy

U pojistného by navíc podnikatelé neměli zapomínat, že musí ještě změnit výši záloh pro rok 2018. Situace je však u obou pojištění jiná. U sociálního pojištění platí, že se nové zálohy musí prvně zaplatit za měsíc, ve kterém OSVČ podá přehled o příjmech a výdajích. Pokud tak OSVČ například podá přehled v poslední možný den na začátku května, musí nové zálohy zaplatit za květen (tedy v červnové platbě do 20. června).

U zdravotního pojištění ovšem platí, že OSVČ, které v roce 2017 platily zálohy nižší než 2024 Kč (nové minimální zálohy), musí změnit výši záloh již za leden 2018. Splatnost lednových záloh na zdravotní pojištění je do 8. února. Pokud pak podnikateli vyjde v přehledu vyšší záloha, musí její výši ještě jednou změnit. Zálohy stanovené dle příjmů a výdajů z minulého roku se platí poprvé za kalendářní měsíc, ve kterém byl nebo měl být podán zdravotní pojišťovně přehled o příjmech a výdajích.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).