Hlavní navigace

Čtěte přehledný návod na správné účtování směnky

7. 8. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Víte, jak se rozlišují a správně účtují směnky? Čtěte další část oblíbené letní školy účetnictví.

V další části letní školy účetnictví se dozvíte vše o směnkách, jejich rozlišení, užití i účtování, včetně názorných příkladů. 

Co je směnka? 

Směnka je krátkodobý cenný papír obsahující písemný závazek (sepsaný v zákonem stanovené podobě) zaplatit určitou částku peněz na určitém místě v určité době určité osobě. Směnky a operace s nimi jsou upraveny zákonem č. 191/1950 Sb., zákonem směnečným a šekovým.

Čtěte také: Návod na porovnání nákladů a využití kalkulací ve výrobním procesu

Zákon rozlišuje směnky na:

  • vlastní - je nejjednodušším typem směnky, mezi dvěma subjekty. Jednak výstavce, jakožto směnečný dlužník (povinný) ze směnky a remitent jako věřitel (oprávněný) ze směnky. Směnka vlastní je slib výstavce směnky, že zaplatí směnečnou sumu remitentovi.
  • cizí – předpokládá tři subjekty, výstavce, remitenta a směnečníka. Směnka cizí je příkaz výstavce směnky směnečníkovi, aby zaplatil remitentovi. Směnečník je povinen za směnku zaplatit až teprve, když tento příkaz akceptuje.

Účtování o směnkách vychází ze zákona o účetnictví, vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví a Českých účetních standardů. Český účetní standard č. 8 Operace s cennými papíry a podíly uvádí postup účtování směnek. Rozlišuje směnky jako:

  • cenné papíry – účtováno v účtových skupinách 06 – Dlouhodobý finanční majetek nebo 25 Krátkodobé cenné papíry a krátkodobý finanční majetek;
  • směnky jako platební prostředky – pořizovací cenou je hodnota pohledávky, která se zvyšuje o úrokový výnos. U dlužníka se o těchto směnkách účtuje na příslušných účtech účtových skupin 32 – Závazky a 47 – Dlouhodobé závazky. Na straně věřitele je účtováno na příslušných účtech účtové skupiny 31 – Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé).
  • směnky jako zajišťovací prostředky - účtuje se na podrozvahových účtech.

Čtěte také: Jak v účetnictví na rozvahu a co lze z ní vyčíst? Naučíme vás to

Zjednodušený popis užívání směnek:

  1. Dodavatel zašle zboží zákazníkovi, který dodavateli zašle zpět směnku. Odběratel slíbí zaplatit 100 000 Kč do 3 měsíců.
  2. Dodavatel má více jistoty, že odběratel dluh zaplatí. Pro zvýšení jistoty může dodavatel trvat na tom, aby směnka byla akceptovaná. Směnka je akceptovaná tehdy, zaručí-li se třetí strana (zpravidla banka), že směnku zaplatí, neučiní-li tak zákazník sám. Za akceptování směnky (směnečné ručení) zaplatí zákazník poplatek.
  3. Dodavatel může počkat 3 měsíce a pak vybrat 100 000 Kč od zákazníka nebo od akceptační banky, pokud zákazník nezaplatí. Může však použít směnku k okamžitému získání peněz tím, že ji prodá, tedy eskontuje směnku v eskontní bance. Eskont směnky je prodej směnky třetí straně za méně než nominální hodnotu. Dodavatel může prodat směnku bance za 98 000 Kč (diskont = 2 000 Kč).
  4. V případě eskontu směnky eskontní banka v den splatnosti směnky předloží směnku zákazníkovi k úhradě; pokud tak neučiní, zaplatí akceptační banka. Eskontní banka vydělala 2000 Kč „úroku“ na 3měsíční půjčce ve výši 98 000 Kč. Půjčila 98 000 Kč a bylo jí vráceno po 3 měsících 100 000 Kč. Vydělala 2,04 % úroku na tříměsíční půjčce, čemuž odpovídá roční úroková sazba 8,16 %.

Směnky obecně nenesou žádný úrok. Pokud se však eskontují, potom diskont, který vzniká, můžeme označit jako úrok z půjčky za směnku. Z diskontu lze odvodit příslušnou implikovanou úrokovou sazbu půjčky.

Čtěte také: Naučíme vás, jak v účetnictví na závěrkové a podrozvahové účty

Směnka se vystavuje na směnečnou částku obsahující i směnečný úrok, kterým je rozdíl mezi původní cenou pohledávky či závazků a směnečnou pohledávkou či závazkem. Směnku lze postoupit indosatářům (nabyvatelům) nebo bance k eskontu. To znamená, že bude poskytnut eskontní úvěr na výši směnečné hodnoty, z níž si banka sráží úrok, který je finančním nákladem účetní jednotky.

I. Účtování směnky jako cenného papíru (CP) 

MD DAL

1. Nákup CP se splatností 1 roku v nominální hodnotě 103 000 Kč

256 221 (211) 100 000

2. Úhrada směnky v okamžiku splatnosti v nominální hodnotě 103 000 Kč     

221 (211) 256 100 000
666 3 000

II. Účtování směnky jako platebního prostředku – pohled dodavatele zboží a služeb – směnky k inkasu

MD DAL
1. Vystavená faktura 311 602 (604) 100 000
343 20 000
2. Vystavení směnky – úhrada faktury 312 311 120 000
-úrok 312 662 3 000
3. Odběratel uhradí směnku 221 (211) 312 123 000
4. Předložení směnky k eskontu bance, dodavatel nečekal na úhradu odběratele  313 312 123 000
5. Banka poskytne dodavateli eskontní úvěr  221 232 120 000
6. Diskont banky (úrok z eskontního úvěru)  562 232 3 000
7. Banka  232 313 123 000

V případě, že odběratel neuhradí směnku eskontní bance, směnka je vrácena dodavateli, který uhradí eskontní úvěr a vrácenou směnku bude účtovat na účet ve prospěch účtu 312 a na vrub účtu 313.

Pohled odběratele zboží a služeb – směnky k úhradě, v závislosti na době splatnosti směnky bude směnečný závazek účtován buď na účtu 322 Směnky k úhradě (splatnost do 1 roku), nebo 478 – Dlouhodobé směnky k úhradě (splatnosti nad 1 rok).

Text MD DAL
1. Přijatá faktura za zboží 131 321 100 000
343 20 000
2. Vydání směnky – úhrada faktury 321 322 120 000
– úrok 562 322 3 000
3. Úhrada směnky ve lhůtě splatnosti
322
221 (211) 123 000

Dodavatel může přijatou směnkou uhradit své závazky. Převede směnku rubopisem na indosatáře. Stává se indosantem a zůstane mu ručitelský závazek z převedené (indosované) směnky. Směnka se tak stane běžným obchodovatelným dlužným cenným papírem. 

školení účto leden 23 Kučerová

Dodavatel bude účtovat následujícím způsobem v případě:

Prodeje směnky MD DAL
1. Převod směnky do dlužných CP s úmyslem směnku prodat nebo jí uhradit závazek  253 312 123 000
2. Předání směnky při jejím prodeji indosatáři  562 253 123 000
3. Prodej směnky – příjem na BÚ 221 661 121 000
4. Přímá úhrada závazku směnkou 321 312 123 000

Na závěr upozornění na důslednost dlužníka. V okamžiku úhrady směnky, pokud není remitentem (věřitelem) směnka vrácena, musí dlužník trvat na jejím vrácení. Neučiní-li tak, může se vystavit nebezpečí, že věřitel směnku prodá a dlužník neprokáže-li, že směnku uhradil, ji musí uhradit znovu. Tento způsob je v současné době uplatňován u soudu na nedůsledných dlužnících.

Autor článku

Autorka je redaktorkou serveru Podnikatel.cz. Od roku 2004 je soudním znalcem v oboru ekonomika, účetní evidence. Současně působí jako odborný poradce serveru Podnikatel.cz
Nový dotaz do poradny

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).