Hlavní navigace

Čtěte velký souhrn, kdo a kdy musí #EET řešit a co všechno se s evidencí pojí

11. 2. 2016
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Podnikatelé by se měli začít připravovat na EET, příslušný návrh zákona totiž prošel sněmovnou. Přichystali jsme velký přehled, co, koho a kdy se u EET týká.

Poslanecká sněmovna dnes ve třetím čtení schválila návrh zákona o evidenci tržeb. Norma nyní poputuje do Senátu a poté k prezidentovi. Avšak způsob, jakým koalice zákon protlačila, odporoval podle opozice jednacímu řádu. Opoziční ODS a TOP 09 proto už avizovaly, že podají stížnost k ústavnímu soudu. Elektronická evidence tržeb (EET) však mezitím zřejmě již začne platit.

Čtěte také: Návrh zákona o elektronické evidenci tržeb byl odklepnut, nyní míří do Senátu

Koho se EET týká

Ilustrační obrázek
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Začněte se připravovat na EET.

EET budou muset vést všichni podnikatelé, kteří, zjednodušeně řešeno, přijímají tržby v hotovosti (ale též platební kartou a dalšími podobnými prostředky). EET naopak nemusí řešit ti podnikatelé, kteří dostávají peníze jen bankovním převodem. Řečí zákona se EET týká těch podnikatelů, kteří mají tzv. evidované tržby. Za evidovanou tržbu se považuje platba podnikateli, která je uskutečněna prostřednictvím:

 • hotovosti,
 • bezhotovostního převodu peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat,
 • šeku,
 • směnky,
 • jiných forem, které mají charakter obdobný formám podle písmen a) až d), nebo
 • započtení kauce nebo obdobné jistoty složené některým ze způsobů platby podle písmen a) až e).

V písmenu e) se rozumí platby obdobné výše uvedeným platbám, např. dárkové karty, žetony nahrazující měnu, bitcoiny nebo platby prostřednictvím speciálních kartiček, které jsou dostupné širšímu okruhu osob apod. Formální znak evidované tržby naplní rovněž poukázky na zboží nebo služby ve smyslu § 1939 a násl. občanského zákoníku. Mezi poukázky na zboží nebo služby patří také stravenka, kterou se rozumí poukázka opravňující poukazníka u poukázaného k odběru plnění ve formě potravin, vysvětluje ministerstvo v důvodové zprávě.

Aby byla tržba evidovanou tržbou, musí jít o platbu, která zakládá rozhodný příjem. Rozhodným příjmem se pak rozumí:

 • u poplatníka daně z příjmů fyzických osob příjem ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmu, který
  • není předmětem daně z příjmů,
  • je z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělý
  • podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
 • u poplatníka daně z příjmů právnických osob příjem, s výjimkou příjmu, který
  • není předmětem daně z příjmů,
  • je z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělý,
  • podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně,
  • podléhá dani ze samostatného základu daně

Důvodová zpráva se rovněž věnuje spropitnému a tomu, zda patří mezi evidované tržby. Podle tvůrců zákona záleží na tom, zda se spropitné rozděluje zaměstnancům. Pokud ano, evidovat se nemusí. Pokud by se spropitné nerozdělovalo, ale tvořilo by příjem provozovatele zařízení, jednalo by se o příjem ze samostatné činnosti jako každý jiný, a jako takový by se měl řádně evidovat a danit, uvádí důvodová zpráva.

Kterých tržeb se EET netýká

V zákoně se navíc vyjmenovaly některé druhy tržeb, na které se zákon nevztahuje. Jde o tržby:

 • uskutečněné do přidělení daňového identifikačního čísla a během 10 dní následujících po přidělení daňového identifikačního čísla,
 • státu,
 • územního samosprávného celku,
 • příspěvkové organizace,
 • banky, včetně zahraniční banky a ČNB
 • držitele poštovní licence
 • spořitelního a úvěrního družstva,
 • pojišťovny a zajišťovny,
 • investiční společnosti a investičního fondu,
 • obchodníka s cennými papíry,
 • centrálního depozitáře,
 • penzijní společnosti,
 • penzijního fondu,
 • Fondu pojištění vkladů,
 • z podnikání v energetických odvětvích na základě licence udělené podle energetického zákona,
 • z podnikání na základě povolení krajského úřadu podle zákona o vodovodech a kanalizacích,
 • z poštovních služeb a zboží a služeb poskytovaných v přímé souvislosti s nimi,
 • ze vztahu souvisejícího s pracovněprávním nebo obdobným vztahem,
 • ze stravování a ubytování žákům a studentům poskytovaného školou, vysokou školou nebo školským zařízením,
 • z jízdného nebo související platby hrazených v dopravních prostředcích při pravidelné hromadné přepravě osob,
 • z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků,
 • na palubě letadel,
 • z osobní železniční přepravy,
 • pocházející z prodeje zboží či služeb prostřednictvím prodejního automatu,
 • z provozování veřejných toalet.

Nemusí jít ale o konečný výčet. Zákon připouští, aby vláda nařízením stanovila tržby, které z důvodu hospodárnosti nebo plynulého průběhu evidence tržeb budou z evidování tržeb vyloučeny.

Jaké jsou změny u zjednodušeného režimu

Stejně tak může vláda umožnit některé tržby evidovat ve zjednodušeném režimu evidence tržeb. Pokud to v nařízení vláda nestanoví, budou moci další podnikatelé evidovat tržby ve zjednodušeném režimu jen na základě povolení. Podnikatelé budou mít ve zjednodušeném režimu oproti standardnímu dvě úlevy. Nebudou muset správci daně zasílat údaje o evidované tržbě v okamžiku uskutečnění tržby, nýbrž bude stačit údaje poslat datovou zprávou do pěti dnů od uskutečnění tržby. Zadruhé pak podnikatelé nebudou muset uvádět na účtence fiskální identifikační kód účtenky.

Prvních podnikatelů se EET dotkne na konci roku 2016

Kdo patří mezi podnikatele, který inkasuje některé z výše uvedených evidovaných tržeb, měl by počítat s tím, že se ho EET dotkne. Kdy se tomu tak stane, záleží na druhu činnosti, který daný podnikatel provozuje. Náběh EET bude totiž postupný. V první vlně se bude týkat podnikatelů, kteří poskytují ubytovací a stravovací služby. S největší pravděpodobností již od listopadu, záleží ovšem, jak rychle projde návrh Senátem, jak rychle ho podepíše prezident a kdy vyjde ve Sbírce zákonů. Další podnikatelé se budou každopádně přidávat postupně.

Pravděpodobný harmonogram zapojení do EET
Kdy Kdo
1. listopadu 2016 (8 měsíců po vyhlášení zákona) Ubytovací a stravovací služby
1. února 2017 (11 měsíců po vyhlášení zákona) Maloobchod a velkoobchod
1. února 2018 (23 měsíců po vyhlášení zákona) Ostatní činnosti vyjma těch v poslední fázi, například svobodná povolání, doprava, zemědělství;
1. května 2018 (26 měsíců po vyhlášení zákona) Vybraná řemesla a výrobní činnosti.

Čtěte více: Máme harmonogram, koho a odkdy se dotkne #EET. Prvních lidí asi už od listopadu

Podnikatel bude muset požádat o autentizační údaje

Co se týče samotného procesu fungování EET, bude vypadat následovně. Nejprve budou muset podnikatelé, kteří budou tržby evidovat, požádat o autentizační údaje, a to ještě před přijetím první evidované tržby. Autentizační údaje slouží k přístupu na společné technické zařízení správce daně umožňující poplatníkovi správu certifikátu pro evidenci tržeb a údajů pro správu evidence tržeb.

Žádost může podnikatel podat pouze

 • prostřednictvím společného technického zařízení správce daně datovou zprávou s ověřenou identitou této osoby způsobem, kterým se lze přihlásit do její datové schránky, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, nebo
 • ústně do protokolu, a to u kteréhokoliv věcně příslušného správce daně.

Na základě autentizačních údajů umožní správce daně prostřednictvím společného technického zařízení podnikateli získat 1 nebo více certifikátů pro evidenci tržeb, které slouží k autentizaci datových zpráv. Ještě před získáním certifikátu musí podnikatel správci daně oznámit údaje o provozovnách, prostřednictvím kterých provádí činnosti, z nichž plynou evidované tržby, nebo v nichž přijímá evidované tržby. Údaji o provozovnách se rozumí také údaje o internetových stránkách, na kterých jsou nabízeny zboží nebo služby.

Při uskutečnění evidované tržby pak podnikatel zašle správci daně do systému datovou zprávu, ve které budou uvedené následující údaje:

 • daňové identifikační číslo poplatníka,
 • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
 • označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
 • pořadové číslo účtenky,
 • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
 • celková částka tržby,
 • bezpečnostní kód poplatníka,
 • podpisový kód poplatníka,
 • údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

Údajem o evidované tržbě zasílaným datovou zprávou je také

 • celková částka plateb určených k následnému čerpání,
 • celková částka plateb, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním platby,
 • daňové identifikační číslo poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje,
 • základ daně z přidané hodnoty a daň podle sazeb daně z přidané hodnoty,
 • celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro cestovní službu,
 • celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro prodej použitého zboží.

Způsob tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka stanoví ministerstvo financí vyhláškou.

Co bude muset obsahovat účtenka

Následně by měl přijít fiskální identifikační kód a podnikatel vytiskne účtenku. Na ní musí být uvedeno:

 • fiskální identifikační kód,
 • své daňové identifikační číslo,
 • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
 • označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
 • pořadové číslo účtenky,
 • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
 • celkovou částku tržby,
 • bezpečnostní kód poplatníka,
 • údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

Nemá-li poplatník povinnost uvádět na účtence fiskální identifikační kód, je povinen na účtence uvádět svůj podpisový kód.

Doba odezvy, tedy časový úsek mezi pokusem o odeslání údajů o evidované tržbě z pokladního zařízení a přijetím fiskálního identifikačního kódu, musí být podnikatelem nastavena tak, aby se jejím stanovením nemařil průběh evidence tržeb vzhledem k druhu a kvalitě připojení k veřejné datové síti. Zároveň mezní dobu odezvy musí podnikatel nastavit na více než 2 vteřiny. Pokud dojde k překročení nastavení mezní doby, podnikatel je povinen údaje o evidované tržbě zaslat datovou zprávou správci daně bezodkladně po pominutí příčiny, která vedla k překročení mezní doby odezvy, nejpozději však do 48 hodin od uskutečnění evidované tržby. Zároveň pak podnikatel není povinen na účtence uvádět fiskální identifikační kód.

Podnikatelé musí vyvěsit cedule

Podnikatelé též budou muset ve svých provozovnách, všude tam, kde budou uskutečňovat tržby, mít informační oznámení, které je dostatečně viditelné a čitelné, pokud to nevylučuje povaha věci. Informační oznámení musí podnikatel umístit i na internetové stránky, na kterých jsou nabízeny zboží nebo služby.

Obsahem informačního oznámení je

 • text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu,
 • text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby ve zjednodušeném režimu.

Pokuty mohou dosáhnout až 500 tisíc korun

Se zavedením EET se samozřejmě pojí i sankce za neplnění povinností. Zákon navíc výslovně obsahuje možnost, že úřady mohou v rámci prověřování plnění povinností provádět kontrolní nákup. Pokud to nebude odporovat povaze předmětu kontrolního nákupu nebo není-li způsobena podnikateli majetková újma, lze od smlouvy, která byla uzavřena kontrolním nákupem, odstoupit.

Podnikatelé, jak právnické, tak fyzické osoby, se mohou prohřešit nesplněním těchto povinností a dostat za ně následující pokuty:

 • zaslat datovou zprávou údaje o evidované tržbě správci daně, (až 500 tisíc Kč)
 • vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne, (až 500 tisíc Kč)
 • umístit informační oznámení, (až 50 tisíc Kč)
 • zacházet s autentizačními údaji nebo certifikátem pro evidenci tržeb tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. (až 50 tisíc Kč)

Pokud kontrola zjistí zvlášť závažné porušení povinnosti zasílat údaje o evidované tržbě nebo vydávat účtenky, nařídí okamžité

 • uzavření provozovny nebo
 • pozastavení výkonu činnosti, při které dochází k evidenci tržeb.

Proti rozhodnutí se navíc nejde odvolat. Nicméně kontrolní orgán by měl příslušné rozhodnutí o uzavření nebo pozastavení činnosti zrušit bez zbytečného odkladu poté, co poplatník prokáže, že pominul důvod, pro který bylo toto opatření nařízeno.

Zákon rovněž obsahuje ustanovení, které umožňuje zavést účtenkovou loterii. Zda a kdy bude skutečně zavedena, ale není jisté.

Systém pro EET je na volbě podnikatelů

To, jaké zařízení podnikatel pro EET zvolí, je čistě na něm. Může si pořídit propracovaný pokladní systém, nebo se může spokojit s tabletem, malou tiskárnou a nějakou aplikací, která EET umožní. Základem je nicméně připojení k internetu.

CHP22 temata2

Klesne DPH u restaurací a zavede se nová sleva na dani

Ve spojení s EET prošla i doplňková norma, která mění několik dalších věcí. Předně snižuje pro restaurační služby DPH z 21 na 15 % (s výjimkou alkoholických nápojů).

Dále se též zavádí nová sleva na dani na evidenci tržeb. Její výše činí 5 000 Kč, přičemž maximálně dosáhnout částky ve výši kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka. Slevu na evidenci tržeb lze uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém podnikatel poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat. Sleva se uplatní v pořadí za ostatními slevami uvedenými v § 35ba (základní sleva na poplatníka, sleva na manžela, základní či rozšířená sleva na invaliditu, sleva na držitele průkazu ZTP, sleva na studenta, sleva za umístění dítěte), avšak před daňovým zvýhodněním na vyživované dítě.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).