Hlavní navigace

Další změna, 500 Kč denně nakonec dostanou i společníci eseróček se zaměstnanci

5. 5. 2020
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Aktualizováno: Návrh schválila poslanecká sněmovna. (6. 5. 2020 23:19)
Podpora majitelů eseróček opět doznala změn. Jednou z nich je, že na příspěvek budou mít nárok i majitelé firem se zaměstnanci.

Stále nicméně platí, že firma nesmí mít více jak dva majitele (s výjimkou rodinných firem). Aby mohli podnikatelé na podporu dosáhnout, budou muset mít ovšem vyšší loňský obrat, než se původně plánovalo. Zatímco původně měly mít nárok na dotaci firmy s obratem minimálně 80 000 Kč za rok 2019, podle schváleného návrhu bude potřeba mít obrat aspoň 180 000 Kč. V neposlední řadě se změnil právní rámec podpory, kdy místo původně plánovaného nařízení vlády půjde o novelu zákona o kompenzačním bonusu. V poslanecké sněmovně, která návrh 6. 5. schválila, se možnost kompenzačního bonusu rozšířila ještě o OSVČ, které jsou zároveň pěstouny či dobrovolnými pečovateli.

Na podporu dosáhnou i větší rodinné firmy

Podpora majitelů malých eseróček se opět změnila, a to už poněkolikáté. Novou verzi již nicméně schválila vláda a v této podobě půjde návrh i do Sněmovny. Příspěvek nakonec bude řešen v rámci zákona o kompenzačním bonusu a nikoli nařízením vlády, jak bylo původně plánováno. Program tak nakonec nebude spravovat Státní fond rozvoje bydlení, ale bude spadat pod finanční úřady

Změnily se rovněž podmínky, které budou muset majitelé eseróček splnit, aby na příspěvek dosáhli, a také to, komu všemu bude příspěvek určen. Pomoc je namířena pro aktivní společníky v čele malých eseróček, nikoliv pro firmy jako takové, ani pro pasivní investory. Pokud je žadatel společníkem ve více společnostech, ve kterých naplní podmínky programu, vznikne mu nárok na podporu pouze jednou, komentovala ministryně financí Alena Schillerová.

Původně měly podporu dostat kromě OSVČ jen jednočlenná eseróčka. Pak se podpora rozšířila i na společníky dvojčlenných firem a jednatelé jednočlenných a dvoučlenných firem, pokud jsou jedinými jednateli ve společnosti. Nakonec na podporu budou moct dosáhnout i rodinné firmy s více majiteli, přičemž o podporu budou moct požádat všichni společníci. Členy jedné rodiny se pro účely podpory rozumí příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle zákona upravujícího registrované partnerství.

Kdo může o kompenzační bonus požádat

Žadatelem o dotaci může být fyzická osoba, která byla ke dni 12. března 2020 společníkem společnosti s ručením omezeným založené za účelem dosažení zisku, která má

 • nejvýše dva společníky, tito společníci jsou fyzickými osobami a jejich podíl není představován kmenovým listem, nebo
 • pouze společníky, kteří jsou členy jedné rodiny a jejich podíl není představován kmenovým listem.

Na podporu nemůže dosáhnout společník, který zároveň vykonává činnost, v jejímž důsledku je účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec, s výjimkou zaměstnání ve společnosti s ručením omezeným, které je společníkem. Na podporu též nemají nárok společníci firem, které byly mezi 12. březnem a 8. červnem v úpadku nebo v likvidaci nebo byly nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.

Zaměstnanci nevadí

Oproti původnímu návrhu též nevadí, pokud má firma zaměstnance. Firma navíc klidně na zaměstnance mohla brát podporu kvůli koronaviru, například z programu Antivirus. Jedinou výjimkou by bylo, kdyby společník firmy byl zároveň zaměstnancem a zároveň sám na sebe jako zaměstnance podporu poskytovanou zaměstnavatelům (například z programu Antivirus) čerpal. Nesmí také jít o stejného žadatele, který již bonus čerpá z titulu OSVČ. Kompenzační bonus pro výše uvedené společníky eseróček bude činit 500 Kč denně. Za období od 12. března do 8. června tak může jít o 44 500 Kč.

Podmínka minimálního obratu

Podobně jako u OSVČ budou mít na příspěvek na základě žádosti nárok jen ti společníci, jejichž eseróčka v kalendářním měsíci, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, nemohla zcela nebo zčásti vykonávat činnost nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření, a to zejména z důvodu

 • nutnosti uzavření či omezení provozu provozovny subjektu kompenzačního bonusu nebo provozovny společnosti s ručením omezeným,
 • karantény subjektu kompenzačního bonusu nebo jeho zaměstnance,
 • péče o dítě v případě subjektu kompenzačního bonusu nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě v případě jeho zaměstnance,
 • omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu nebo společnosti s ručením omezeným nebo
 • omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu nebo společnosti s ručením omezeným.

Aby však majitelé mohli dotaci získat, musí splnit i další podmínky. Konkrétně jde o výši obratu firmy. Nárok na dotaci budou mít jen ti společníci, jejichž firmy měly za rok 2019 obrat aspoň 180 000 Kč, nebo ti, kteří předpokládají, že obrat jejich firmy za první dosud neskončené zdaňovací období daně z příjmů právnických osob, po jehož celou délku tato společnost vykonává činnost, překročí částku 180 000 Kč. Původně se přitom počítalo s hranicí 80 tisíc Kč.

Společnost musí být také daňovým rezidentem ČR, Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

V případě, že je fyzická osoba společníkem více společností s ručením omezeným, posuzuje se splnění podmínek ve vztahu ke každé společnosti s ručením omezeným samostatně. Stejně tak platí, že i když někdo vlastní více firem, o příspěvek může požádat jen jednou.

Jak o příspěvek požádat?

Stejně jako OSVČ bude majitelům firem stačit podat žádost, kde kromě obecných náležitostí uvedou i číslo účtu a čestné prohlášení, že splňují podmínky.

Žádost bude moct být podána jedním z těchto způsobů:

 • osobně na podatelně finančního úřadu,
 • podáním poštovní zásilky na poště,
 • prostřednictvím datové schránky,
 • prostřednictvím technického zařízení správce daně (EPO) za předpokladu, že daňový subjekt má elektronický podpis,
 • pomocí elektronické kopie dokumentu opatřeného vlastnoručním podpisem, zaslaného na e-mailovou adresu zveřejněnou správcem.

Žádost na finanční úřad lze podat nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období.

Vyplacení bonusu lidem v exekuci

Novela zákona také upravuje vyloučení kompenzačního bonusu z výkonu rozhodnutí nebo exekuce. Bankám bude nově umožněno, aby mohly finanční prostředky vyplatit na základě pokynu svého klienta bez ohledu na to, že je vůči němu veden výkon rozhodnutí nebo exekuce.

V parlamentu by neměl být problém

Na přípravě návrhu se kromě ministerstev podílely i profesní komory a podnikatelské asociace. Jde o to, že cílovou skupinou jsou fakticky podnikatelé, kteří namísto jako OSVČ podnikají jako malé s. r. o. Myslím, že se pro obě dvě skupiny podařilo nastavit srovnatelné podmínky. Doufám, že tato druhá část Pětadvacítky pro společníky bude fungovat stejně rychle a spolehlivě jako její první část pro OSVČ, uvedl serveru Podnikatel.cz Tomáš Hajdušek, vedoucí Sekce správy daní a poplatků Komory daňových poradců ČR (KDP ČR), která návrh pomáhala připravit. Nyní je třeba, aby bylo rozšíření Pětadvacítky rychle schváleno v parlamentu. Proto je dobře, že se ještě před jednáním vlády podařilo uskutečnit společnou videokonferenci se zástupci všech parlamentních politických stran. To se poprvé stalo, že i zástupci opozice byli s tím návrhem seznámeni dříve než všichni členové vlády, uzavřel Hajdušek.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).