Hlavní navigace

Daně a odvody z fotovoltaiky za rok 2010

30. 3. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 546762
Od roku 2011 nejsou od daně osvobozeny příjmy ze solárních zařízení. Daňové přiznání a přehledy za rok 2010 však zamotaly hlavu nejednomu provozovateli. Vést daňovou evidenci nebo účto? A platit pojistné nebo neplatit?

Fotovoltaika byla a je jedním z mnoha diskutovaných témat. Osvobození od daně z příjmů počínaje letošním rokem končí. Otázky ale vyvolává zdanění za rok 2010 a povinnost vést podvojné účetnictví. Od této skutečnosti se totiž odvíjí další povinnosti vůči zdravotní pojišťovně. Čtěte více: Co čeká a nemine podnikatele v roce 2011?

Rokem 2011 osvobození od daně definitivně končí

Zrušilo se osvobození příjmů z provozu alternativních zdrojů energie podle § 4 odst. 1 písm. e zákona o daních z příjmů. Tedy včetně příjmů z provozu fotovoltaických elektráren. Uvedené osvobození mohou poplatníci využít naposledy za zdaňovací období 2010 s tím, že změna zákona se vztahuje i na poplatníky, kteří uvedli fotovoltaické elektrárny do provozu do konce loňského roku. Nově budou veškeré příjmy z provozu fotovoltaiky na straně fyzických osob příjmem podle § 7 odst. 1 písm. c. Platí to bohužel i v případě, kdy poplatník vyrobenou energii spotřebuje pouze pro osobní potřebu. Jedná se o příjem z jiného podnikání podle zvláštních předpisů. Tím předpisem je energetický zákon. Čtěte více: Novinky v daních právnických osob

Konec osvobození se vztahuje na ekologická zařízení, fotovoltaické elektrárny, malé vodní elektrárny do výkonu 1 MW, větrné elektrárny, tepelná čerpadla, zařízení na výrobu a energetické využití bioplynu a dřevoplynu, zařízení na výrobu elektřiny nebo tepla z biomasy, zařízení na výrobu degradovatelných látek a zařízení na využití geotermální energie.

Podvojné účto nebo daňová evidence?

Jiný problém představuje samotné vedení účetnictví. Provozování fotovoltaické elektrárny vyžaduje licenci podle energetického zákona. Z pohledu zákona o účetnictví byl držitel takové licence do konce roku 2009 účetní jednotkou. Každá účetní jednotka musí dle § 4 odst. 6 vést účetnictví ode dne zahájení činnosti až do dne ukončení činnosti. Ukončit vedení účetnictví je možné nejdříve po uplynutí 5 po sobě jdoucích účetních období, ve kterých vedla účetnictví. Čtěte také: Solární elektrárny a DPH, za jakou sazbu se fakturuje?

Jak pro Server Podnikatel.cz potvrdila Jana Vítková, daňová poradkyně ze společnosti MIVO: V souladu s novelou energetického zákona, držitel licence, který zahájil provoz fotovoltaické elektrárny počínaje rokem 2010, již není povinen být účetní jednotkou.

Znamená to, že poplatníci, kteří již do konce roku 2009 účtovat začali, musí vést účetnictví nejméně po dobu 5 let. Odlišná situace je u poplatníků, kteří zahájili provoz až v roce 2010. Ti účetnictví povinně vést nemusí.

Fotovoltaika a zdravotní pojištění v roce 2010

V roce 2010 je tedy fotovoltaika naposledy osvobozena od daně z příjmů. Odvody na zdravotní pojištění se budou odvíjet od skutečnosti, zda poplatník vede účetnictví nebo daňovou evidenci. Čtěte také: Zdravotní pojištění a OSVČ vedlejší v roce 2011

Pokud provozovatel vede evidenci příjmů a výdajů (daňovou evidenci), je povinen se přihlásit jako OSVČ u své zdravotní pojišťovny a pojistné na zdravotní pojištění po podání daňového přiznání a Přehledu o příjmech a výdajích doplatit podle skutečně dosaženého vyměřovacího základu. V případě, že by se jednalo o hlavní zdroj příjmu (nemá jiné podnikání, zaměstnání, není v důchodu apod.), je povinen hradit také měsíční zálohy na pojistné v minimální výši, upřesnila Růžena Schmidková, vedoucí odboru výběru pojistného České průmyslové zdravotní pojišťovny.

Zcela jiný bude postup u osob, které vedou účetnictví. Podle zákona o pojistném na zdravotní pojištění se pro účely stanovení vyměřovacího základu vychází ze základu daně z příjmu. Vzhledem k tomu, že se do základu daně nepočítají příjmy, které jsou od daně osvobozeny, tzn. například i příjmy z provozu solárních zařízení, nebude OSVČ, která vede účetnictví, zahrnovat tyto příjmy do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na zdravotní pojištění, dodal Jiří Rod, tiskový mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Osvobození, neosvobození, sociálka chce odvody vždy

Vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné na důchodové pojištění je částka, kterou si sama určí, ne však méně než 50 % daňového základu. Daňovým základem je základ daně stanovený podle § 7 zákona o daních z příjmů po úpravě podle § 5 a 23 zákona o daních z příjmů, a to i v případě, kdy příjmy osoby samostatně výdělečně činné jsou osvobozeny od daně z příjmů. Čtěte také: Přehled pro sociálku je možné zaslat i datovou schránkou

Content 22 tip novy

Zákon o pojistném od roku 2009 nerozlišuje, zda OSVČ vede účetnictví nebo daňovou evidenci. Jak nám již dříve potvrdili z ČSSZ, skutečnost, že příjmy osvobozené od daně z příjmů jsou příjmy, lze dovodit i z poslední věty ustanovení § 5b zákona o pojistném na sociální zabezpečení. Pro účely důchodového pojištění musí stanovit daňový základ i OSVČ, které nejsou povinny podávat daňové přiznání, a tudíž ani nemají podle zákona o daních z příjmů stanoven daňový základ. Čtěte více: Přehledy jsou povinné, i když nepodáte daňové přiznání

Daňovým základem je příjem ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů na jeho dosažení, zajištění a udržení. Příjmy z provozu solárních zařízení jsou příjmy podle § 7 zákona o daních z příjmů, a jsou to tedy příjmy, které vstupují do daňového základu pro účely zákona o pojistném, a tím i do vyměřovacího základu OSVČ.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).