Hlavní navigace

Kdy vedu daňovou evidenci a kdy už musím vést účetnictví?

27. 8. 2010
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 329515
Daňovou evidenci vedou fyzické osoby, na které se nevztahuje zákon o účetnictví. Zápisem do obchodního rejstříku nebo překročením obratu se stanou účetní jednotkou. Určení data zahájení vedení účetnictví není tak jednoduché, jak by se na první pohled zdálo.

Daňová evidence slouží ke zjištění základu daně z příjmů, poskytuje potřebné údaje pro vyplnění daňového přiznání. Průběžně vedená evidence dává podnikateli přehled o stavu obchodního majetku a dluhů a tím může výrazně přispět k rozhodování při řízení firmy. Čtěte více: Daňová evidence, základy pro začínajícího podnikatele

Daňovou evidenci upravuje zákon o daních z příjmů. Neřídí se tedy zákonem o účetnictví, který je závazný pro účetní jednotky. Daňová evidence je v podstatě obdobou dřívějšího jednoduchého účetnictví. Nejeden podnikatel dokonce dosud používá starší program pro vedení jednoduchého účetnictví. Povinná dokumentace je tím zajištěna a zákon to nezakazuje. Čtěte více: Těžká volba podnikatele: daňová evidence nebo účetnictví?

Kdo je účetní jednotkou?

Za účetní jednotky se podle § 1 zákona o účetnictví považují právnické a v určitých případech i fyzické osoby. Mezi účetní jednotky patří:

Právnické osoby:

 • se sídlem na území ČR (podnikatelské i nepodnikatelské subjekty)
 • zahraniční subjekty, které na území ČR podnikají nebo provozují jinou činnost dle zvláštních předpisů

Fyzické osoby:

 • podnikatelé s obratem vyšším než 25 milionů Kč za rok
 • podnikatelé, pokud jeden z účastníků sdružení bez právní subjektivity je účetní jednotkou
 • podnikatelé a ostatní, kteří se dobrovolně rozhodli vést účetnictví

Podnikající fyzické osoby, které nepatří mezi účetní jednotky, se neřídí zákonem o účetnictví. Vedou daňovou evidenci, případně uplatňují výdaje procentem z příjmů, tzv. paušální výdaje.

Povinná dokumentace v daňové evidenci

Daňová evidence je ve srovnání s podvojným účetnictvím jednodušší. Alespoň pro začátečníky. Někteří účetní poradci, kteří ovládají oba způsoby, by z důvodu větší přehlednosti upřednostnili vedení účetnictví. Daňová evidence totiž vyžaduje nejen deník příjmů a výdajů, ale také spoustu zápisů na pomocných kartách a ostatní evidenci. Významným pomocníkem je v tohoto ohledu dobrý software. Jeho výběr není vždy jednoduchý. Čtěte více: Účetní software musí pasovat na velikost firmy

Pro daňovou evidenci je zákonem o daních z příjmů stanovena dokumentace:

 • deník příjmů a výdajů v časovém sledu
 • karty dlouhodobého hmotného majetku
 • karty zásob
 • karty rezerv na opravy hmotného majetku (pokud se vytváří)
 • kniha pohledávek a závazků v příslušném zdaňovacím období
 • karta úvěrů a půjček
 • ostatní evidence – mzdová evidence, kniha jízd, pokladní kniha, evidence stálých plateb

Okamžik zahájení vedení účetnictví a zápis do obchodního rejstříku

Otázky mohou vyvolat změny ve způsobu podnikání. Například zápis do obchodního rejstříku. Pokud se podnikatel dobrovolně rozhodne k registraci v obchodním rejstříku, od jakého okamžiku se stává účetní jednotkou? K jakému datu musí ukončit daňovou evidenci a zahájit vedení účetnictví? Čtěte více: Daňová evidence jako podklad pro přiznání k dani

Odpověď najdeme v zákoně o účetnictví, a to v § 4 odst. 2. Fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku (tj. účetní jednotky) jsou povinny vést účetnictví ode dne zápisu do obchodního rejstříku až do dne výmazu z obchodního rejstříku. Pokud jim tato povinnost nevznikla z jiného důvodu, např. překročením obratu 25 mil. Kč. Čtěte více: Jak se z OSVČ stát „eseróčkem“? Nejčastěji postupným převodem majetku

Příklad: Podnikatel, jako fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku k 20. srpnu 2010 ukončí vedení daňové evidence dne 19. srpna 2010 a od 20. srpna 2010 zahájí vedení účetnictví.

Datum zahájení vedení účetnictví při překročení obratu

Stejně tak je důležité správné určení okamžiku zahájení vedení účetnictví při překročení stanoveného obratu 25 mil. Kč. Zákon o účetnictví v § 4 odst. 3 uvádí, že fyzické osoby, které se staly účetní jednotkou, musí vést účetnictví od prvního dne účetního období následujícího po kalendářním roce, ve kterém se staly účetní jednotkou. A to až do posledního dne účetního období, ve kterém přestaly být účetní jednotkou, jestliže jim nevznikla povinnost vést účetnictví z jiných důvodů. Účetní jednotkou se přitom fyzická osoba dle § 1 stává překročením obratu 25 mil. Kč za bezprostředně předcházející kalendářní rok, a to od prvního dne kalendářního roku. Čtěte více: Povedu si účetnictví sám. Je to dobrá volba?

Pro pochopení této zákonem ne zcela jednoduše popsané problematiky opět příklad: Podnikatel v roce 2009 dosáhl obratu 26 mil. Kč. Účetní jednotkou se stal k 1. lednu 2010, protože za bezprostředně předcházející kalendářní rok překročil stanovený obrat. Účetnictví povede povinně od 1. ledna 2011, tj. od prvního dne účetního období následujícího po kalendářním roce, ve kterém se stal účetní jednotkou. Účetnictví povede minimálně po dobu 5 let.

S výjimkou ukončení činnosti totiž mohou účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. d) až h) ukončit vedení účetnictví nejdříve po uplynutí 5 po sobě jdoucích účetních období, ve kterých vedly účetnictví.

Fyzické osoby, které se rozhodnou pro vedení daňové evidence, případně stanovení výdajů procentem z příjmů, musí kontrolovat, zda se náhodou pro některý z důvodů uvedených v zákoně o účetnictví nestaly účetní jednotkou. Poté je důležité stanovení data, od kterého je účetní jednotka povinna vést účetnictví. Nemusí být vždy shodné s datem jejího vzniku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).