Hlavní navigace

Používáte při podnikání automobil? Nezapomeňte do konce ledna podat přiznání k silniční dani

10. 1. 2011
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Podívejme se, jak to se silniční daní vlastně je. Kdo ji platí? Kdy se platí? Jaké jsou sazby? Přinášíme souhrnný článek Finančního ředitelství v Českých Budějovicích o povinnostech podnikatelů, kteří využívají při své činnosti automobil.

Lze říci, že téměř vše, co se týká silniční daně, upravuje zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční. V předchozích letech (2008, 2009) tento zákon zaznamenal několik relativně významných změn, které se záměrem zajistit zlepšení kvality ovzduší podporují obnovu vozového parku formou daňového zvýhodnění používání vozidel vyrobených podle přísnějších technických norem a znevýhodnění používání vozidel technicky zastaralých. Znění zákona se oproti předchozímu roku nezměnilo, poplatníci se tedy nemusí při podávání daňového přiznání obávat žádných nečekaných novot či změn.

Jakých vozidel se týká povinnost platit silniční daň?

Stručně řečeno jsou předmětem silniční daně motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, registrovaná a provozovaná v České republice, pokud jsou používána v souvislosti s podnikáním nebo jinou samostatně výdělečnou činností. Nákladní vozidlo s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrované a provozované v České republice je pak předmětem silniční daně vždy, tedy i v případě, že k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti používáno není.

Na některá vozidla se však povinnost platit silniční daň nevztahuje, zákon osvobozuje od silniční daně hlavně úsporná vozidla, například vozidla s hybridním pohonem kombinující spalovací motor a elektromotor, vozidla na LPG a některá další. Od roku 2009 se také pokynem ministerstva financí č. D-342 promíjí daň silniční u vozidel požární ochrany používaných jednotkami hasičských záchranných sborů. Čtěte více: Velký rozcestník nových zákonů a změn v roce 2011

Kdo silniční daň platí?

Silniční daň musí platit ten, kdo provozuje vozidlo registrované v České republice a je zapsán v technickém průkazu – zákon jej označuje jako provozovatele vozidla (fyzická i právnická osoba). Pokud provozovatel zemřel (fyzická osoba), zanikl nebo byl zrušen (právnická osoba), ale vozidlo někdo užívá, pak silniční daň platí ten, kdo jej užívá. Poplatníkem daně silniční je za určitých podmínek také zaměstnavatel, který vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití jeho osobního automobilu při výkonu práce.

V některých případech se finanční úřady setkávají s nesprávným předpokladem poplatníků, že vozidlo podléhá dani silniční pouze v případě, že podnikatel a vlastník je tatáž osoba. Prvotní otázkou však není, kdo je vlastníkem vozidla, ale skutečnost, je-li vozidlo předmětem daně. Až po vyřešení této otázky je nutné zabývat se tím, kdo je u konkrétního vozidla poplatníkem daně. Za určitých okolností může docházet k situaci, že jiná osoba vozidlo používá k podnikání a jiná osoba je za toto vozidlo poplatníkem silniční daně. Čtěte více: Na silniční dani se dá ušetřit i tankováním benzínu

Jak vypočítat silniční daň?

Daňová povinnost u jednotlivých vozidel činí v zásadě jednu dvanáctinu roční sazby daně za každý kalendářní měsíc, kdy vozidlo bylo předmětem daně. Základem daně pro určení správné výše daňové sazby je u osobních automobilů zdvihový objem motoru v cm3, u návěsů součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav, u ostatních vozidel je to největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav. Stanovenou daň je pak možné upravit o případné úlevy na dani.

Je-li poplatníkem daně silniční zaměstnavatel, který svému zaměstnanci vyplácí cestovní náhrady za použití osobního automobilu, je také možné využít jednotnou sazbu daně 25 Kč za každý den použití osobního automobilu, pokud je to pro zaměstnavatele výhodnější. V daném případě však již nelze uplatnit žádné další daňové úlevy.

V jakých případech lze využít snížení daně?

Už výše bylo řečeno, že poslední novela zákona přinesla významné změny směřující k zajištění co nejlepší kvality ovzduší a tomu také odpovídají v zákoně zakotvené daňové úlevy, které zvýhodňují nová vozidla proti vozidlům technicky zastaralým. Tato snaha ovšem logicky vedla nejen k úpravám daně směrem dolů, ale v některých případech i k jejímu zvýšení.

Základním kritériem je stáří vozidla, určené podle data první registrace vozidla uvedeného v technickém průkazu. Po dobu 36 kalendářních měsíců od data první registrace se sazba daně snižuje o 48 %, po dobu následujících 36 měsíců se snižuje o 40 % a po dobu dalších 36 měsíců se snižuje o 25 %. Možnost snížení daňové sazby končí po 108 kalendářních měsících od data první registrace vozidla. Toto snížení je možné použít jak u nákladních tak i u osobních vozidel. Na druhé straně se sazba daně zvyšuje u starších vozidel, a to o 25 % u vozidel registrovaných v České republice do 31. prosince 1989.

Snížení daně silniční je dále možné využít také u vozidel, která jsou určená pro činnosti výrobní povahy v rostlinné výrobě a za určitých podmínek také u nákladních vozidel s nejvyšší povolenou hmotností nad 3,5 tuny. Čtěte také: Čas na podání daňového přiznání daně silniční

Co by poplatníci měli vědět k podání daňového přiznání a zaplacení silniční daně?

Daňové přiznání k dani silniční se podává po skončení zdaňovacího období, nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po zdaňovacím období (v letošním roce toto datum vychází na pondělí), a to i v případech, kdy zpracovává přiznání daňový poradce, nebo je poplatník v insolvenčním řízení. Daňové přiznání je možné podat osobně, lze jej na finanční úřad zaslat poštou a je možné jej podat také v elektronické podobě, a to způsobem a postupem, který je uveden na webových stránkách ministerstva financí a České daňové správy.

Pro rok 2010 je platný nový vzor tiskopisu daňového přiznání, vzor č. 14. Tvoří ho dvě stránky, na první se uvádí identifikační údaje poplatníka, na druhé identifikační údaje vozidla a samotný výpočet daně. V daňovém přiznání se uvádí i vozidla od daně osvobozená, pouze poplatníci, kteří provozují vozidlo s hmotností od 3,5 do 12 tun a uplatňují na ně snížení sazby daně o 100 % podle § 6 odst.9 zákona, daňové přiznání podávat nemusí, pokud nemají daňovou povinnost ještě u jiného vozidla. Čtěte více: Letošní žhavá novinka v dani silniční, snížení daně až o 100 %

Tiskopisy daňového přiznání i podrobně zpracované pokyny k jeho vyplnění jsou k dispozici na všech finančních úřadech i na internetových stránkách Ministerstva financí. Co se týká placení daně silniční, zálohy na daň se platí každoročně během roku za jednotlivá čtvrtletí v termínech 15. dubna, 15. července, 15. října a 15.prosince, daň za měsíc prosinec je splatná k termínu podání daňového přiznání, tedy 31.ledna 2011.

Formuláře k silniční dani za rok 2010 ke stažení

Daň silniční: přiznání (PDF 184119 bytů)
Daň silniční: příloha (PDF 84826 bytů)
Daň silniční: pokyny (PDF 168351 bytů)

A naše doporučení na závěr?

Je důležité nejen správně a pozorně vyplnit na první straně daňového přiznání identifikační údaje poplatníka, ale také správně a úplně uvést příslušné údaje o každém vozidle, sazbu daně, počty měsíců daňové povinnosti, příp. další údaje – osvobození, snížení daně a také celkovou výši daně. Důležité jsou rovněž údaje o zaplacených zálohách na daň a na závěr určitě nezapomeňte na podpis. V případě nejasností se nebojte obrátit na pracovníky finančních úřadů, kteří vám s problémem poradí a rádi pomohou.

Zpracovala Eva Burianová, oddělení metodiky daně z příjmů a daně silniční
Finanční ředitelství v Českých Budějovicích

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).