Hlavní navigace

Daňově uplatnitelné dary a jejich rozlišení od skryté reklamy

21. 4. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Řada podnikatelů poskytuje dary na zákonem vymezené účely. Často se však lze setkat se skrytou reklamou. Přehodnocení daru na reklamu může dokonce ve snaze o poděkování a zviditelnění dárce způsobit neúmyslně sám obdarovaný.

Není žádnou novinkou, že od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých na humanitární účely, školství zdravotnictví atd. Podmínky uplatnění darů se liší podle toho, zda je dárcem fyzická nebo právnická osoba. Je vhodné si „darovací“ pravidla připomenout již v průběhu zdaňovacího období. I dobrý úmysl v podobě obdarování neziskových subjektů nebo fyzických osob může mít pro dárce neblahé účinky. Správce daně je oprávněn při porušení zásad nezištnosti přehodnotit dar na skrytou reklamu.

Dary fyzických osob jako nezdanitelná část základu daně

Dary lze poskytnout obcím, krajům, příspěvkovým organizacím, neziskovým právnickým osobám i pořadatelům veřejných sbírek na financování vědy, vzdělávání, výzkumu a vývoje, školství, zdravotnictví, kulturu a další uvedené v § 15 zákona o daních z příjmů . Dále také fyzickým osobám provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných nebo ohrožených druhů zvířat. Dar může být použit na financování zvířecích útulků, nikoliv jako odměna za zdravotnický úkon. Dar lze poskytnout i příjemcům plného nebo částečného invalidního důchodu a nezletilému dítěti závislému na péči jiné osoby za zdravotnické prostředky a pomůcky nebo na majetek, který těmto dětem usnadňuje vzdělávání. Ovšem jen do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami. Čtete více: Nezdanitelné částky snižují základ daně

Od roku 2009 si může podnikatel odečíst hodnotu daru poskytnutého na uvedené účely fyzické nebo právnické osobě se sídlem nebo bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu.

Hodnota darů je však omezena limitem. Ve zdaňovacím období lze odečíst dary přesahující v úhrnu 2 % základu daně nebo které činí alespoň 1000 Kč. Maximálně však lze odečíst 10 % základu daně.

Banner - Zákony 2009

Za dary se považují i nepeněžní dary, včetně bezplatně poskytnutých služeb. Pokud dárce nezná jejich cenu, ocení se cenou obvyklou podle zvláštního předpisu. Úhrada za znalecký posudek tak může být vyšší než hodnota samotného daru. V zákoně není požadavek znaleckého posudku výslovně uveden, ale málokterá organizace bude disponovat pracovníkem, který by byl schopen takovéto ocenění v souladu se zákonem o oceňování provést. Čtete více: Prokázání nezdanitelných částek a vyúčtování daňových záloh

Darem je také bezpříspěvkové dárcovství krve i odběr složek krve provedený v jednom dni. Složkami krve se rozumí plazma, krevní destičky nebo kostní dřeň. Hodnota jednoho odběru je stanovena na 2000 Kč.

Je vhodné, když dárce v příloze k daňovému přiznání doloží každý dar, například potvrzením příjemce daru nebo podepsanou darovací smlouvou se všemi náležitostmi. Ministerstvo financí na základě vydaného metodického pokynu D 300 jako povinné náležitosti vyžaduje: uvedení příjemce daru, hodnotu daru, předmět daru, účel, na který byl dar poskytnut a datum darování. Dárce se tak vyhne pozdější výzvě správce daně k prokázání nezdanitelných částek.

Anketa

Jaký máte názor na výši daní z příjmů fyzických osob?

Dar jako položka snižující základ daně u právnické osoby

Od základu daně sníženého o odčitatelné položky (daňová ztráta, výsledky výzkumu a vývoje a další uvedené v § 34 zákona o daních z příjmů) je možné odečíst hodnotu darů. Účel i okruh obdarovaných osob je shodný s dary poskytovanými fyzickými osobami. V souladu s § 20 však musí hodnota jednoho daru činit alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % základu daně sníženého o odčitatelné položky podle § 34. Čtete více: Jak na daňové přiznání za rok 2008

Na rozdíl od osob fyzických, kdy je používán pojem úhrnná hodnota ve zdaňovacím období, musí hodnota každého jednotlivého daru u právnických osob činit alespoň 2000 Kč. Fyzické osoby tedy mohou darovat i 10 jednotlivých darů, jejichž hodnota činí 100 Kč a podmínka úhrnné hodnoty alespoň 1000 Kč ve zdaňovacím období bude splněna.

Rozlišení mezi darem a reklamou

Poskytované dary se dělí na dary poskytované na základě zákona o daních z příjmů uplatnitelné v daňové povinnosti dárce a dary ostatní, které je možné poskytovat ze zdaněných prostředků prakticky neomezeně.

Cloud 22 temata

Dar je bezúplatné nabytí bez jakéhokoliv protiplnění. Dárce podporuje činnost neziskové organizace nebo konkrétní fyzickou osobu, bez ohledu na další možné výhody pro jeho firmu. V tom se liší dar od sponzorování, kdy se úplatným způsobem, proti platbě zadavatele, realizuje reklama k zabezpečení odbytu určitého produktu či služby. Čtete více: Co všechno může firma dobrovolnictvím získat a co ztratit?

Někdy může být obtížné určit hranici, za kterou se již zveřejňování informací o dárci považuje za propagaci. Za protislužbu by nemělo být považováno poděkování či vyjádření vděčnosti. Obdarovaný může veřejně poděkovat uvedením firmy na vlastním seznamu dárců. Veřejné zveřejnění či oznámení šířené komunikačními médii by mohlo být finančním úřadem posuzováno jako skrytá reklama, a to se všemi důsledky. Správce daně doměří dárci dlužnou daň, včetně penále. Nedoplatek na dani však vznikne také obdarovanému, neboť příjmy z reklamy u neziskových organizací podléhají zdanění. Čtete více: Zaplaťte si reklamu a odečtěte si ji z daní

Rozlišení mezi darem a reklamou
Darem může být poděkování, vyjádření vděčnosti, uvedení dárců na vlastním seznamu apod.
Reklamou už je oznámení šířené komunikačními prostředky, např. uvedení dárců na propagaci v tisku.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).