Hlavní navigace

Daňový balíček: Vyšší limity u paušálů, ale i nová pokuta u kontrolních hlášení

14. 3. 2019
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

Daňový balíček přináší celou řadu změn. Zvyšují se například limity u výdajových paušálů nebo se rozšiřují pokuty u kontrolních hlášení.

V oblasti daně z příjmů se schválila opatření proti agresivnímu daňovému plánování a mění se rovněž pravidla pro odpočty za výzkum a vývoj. V rámci spotřebních daní se zase zavádí zdanění zahřívaného tabáku. Server Podnikatel.cz připravil souhrn nejdůležitějších změn.

Daňový balíček začne brzy platit

Před dvěma dny prošel podruhé Sněmovnou daňový balíček. Poslanci přitom odmítli senátní změny a prosadili návrh v původním znění. Balíček nyní zamíří k prezidentovi. Norma, která obsahuje zásadní změny daňových zákonů, následně nabude účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, pravděpodobně tedy v květnu letošního roku. Některé novinky ovšem nabudou účinnost později.

Čtěte více: Odkdy budou účinné změny u daně z příjmů a DPH, které přináší daňový balíček?

Vyšší limity u paušálů

Daňový balíček zvyšuje OSVČ limit u výdajových paušálů. Opětovně bude činit mezní hranice příjmů, ze které se maximální výdaje počítají, 2 miliony korun. Paušál půjde i jako doposud využít i při vyšších příjmech, maximálně jím lze ale uplatnit výdaje odvozené z mezní hranice příjmů. Konkrétně půjde nově o následující stropy:

 • u 80% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 1,6 mil. Kč
 • u 60% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 1,2 mil. Kč
 • u 40% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 800 tisíc Kč
 • u 30% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 600 tisíc Kč

OSVČ s paušály budou zároveň moct i nadále využívat slevy na manželku/manžela a zvýhodnění na děti. Vyšší limit navíc půjde využít už pro zdaňovací období 2019, jelikož v přechodných ustanoveních je určeno, že se vyšší limity využijí poprvé pro zdaňovací období, ve kterém zákon nabude účinnosti.

Nové diskuzní fórum účetních

Jste účetní nebo daňový poradce a potřebujete rychle poradit v oblasti účetnictví a daní? Připojete se do velké komunity účetních a daňových poradců na BusinessCenter.cz. Zajistěte si odpovědi na své otázky prakticky ihned. Uložte si do záložek novou diskuzní komunitu

Změny pravidel pro odpočty na výzkum a vývoj

Změny doznají i pravidla pro odpočty na výzkum a vývoj. Zásadní novinkou je především úprava termínu, v němž musí být výzkumný projekt zpracován. Nově to půjde až k datu podání daňového přiznání za zdaňovací období, za které poprvé daňový subjekt vykáže nárok na uplatnění odpočtu. Zároveň se zavádí pro poplatníky povinnost zaslat dopředu finanční správě jednoduché avízo, že provádí výzkumnou činnost.

V oznámení se bude uvádět:

 • název projektu výzkumu a vývoje vystihující jeho obecné zaměření a
 • základní identifikační údaje o poplatníkovi, kterými jsou obchodní firma nebo název a adresa sídla poplatníka, je-li poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo jméno, adresa sídla podnikatele a adresa místa trvalého pobytu poplatníka, je-li poplatníkem daně z příjmů fyzických osob, a daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno.

Finanční správa bude nově posuzovat pouze činnosti a náklady zahrnované do odpočtu od rozhodného časového okamžiku, kterým je zaslání avíza. Aktivity předcházející zaslání avíza nebude možné do odpočtu uplatnit a nebudou tedy nově moci být důvodem zamítnutí projektu. Zjednodušený bude i režim osob, které jsou odpovědné za zpracování projektu a jeho realizaci.

Čtěte více: Přehled změn u daně z příjmů, které přináší daňový balíček firmám a OSVČ 

Opatření proti agresivnímu daňovému plánování

Balíček také zavádí některá opatření proti agresivnímu daňovému plánování zejména ze strany nadnárodních skupin. Konkrétně jde o pět opatření:

 1. pravidlo pro omezení odpočitatelnosti úroků,
 2. zdanění při odchodu,
 3. pravidlo pro ovládané zahraniční společnosti,
 4. hybridní nesoulady a
 5. obecné pravidlo proti zneužívání daňového režimu.

Všechna tato opatření se vztahují pouze na právnické osoby, a to na všechny poplatníky podléhající v jednom nebo více členských státech dani z příjmů právnických osob, včetně stálých provozoven poplatníků, kteří jsou pro daňové účely daňovými rezidenty třetí země, pokud se nacházejí v jednom nebo více členských státech.

Pravidlo pro omezení odpočitatelnosti úroků

Nově se zavádí pravidlo pro omezení odpočitatelnosti úroků. Nadměrné výpůjční výdaje (tzv. rozdíl mezi jinak daňově uznatelnými výpůjčními výdaji a zdanitelnými výpůjčními příjmy) budou uznatelné v základu daně pouze do určitého stanoveného limitu vypočteného pro daňové účely z daňového zisku před zdaněním, úroky, odpisy a amortizací. Půjde o limit 30 % daňového zisku před zdaněním, úroky, odpisy a amortizací (vycházející z daňového „výsledku hospodaření“, nikoliv účetního), nebo o 80 mil. Kč.

Zdanění při odchodu

Další novinkou je tzv. zdanění při odchodu. Hodnota (zisku z prodeje) majetku poplatníka daně z příjmů právnických osob se při přemístění tohoto majetku do zahraničí bez změny vlastnictví bude zdaňovat ve státě, odkud byl přesunut.

ZMĚNY A NOVINKY 2019

Jak se pro OSVČ změní zákony v roce 2019?

Zákon o daních z příjmů toto pravidlo implementuje použitím fikce, že přemístění majetku bez změny vlastnictví z České republiky do zahraničí, při kterém Česká republika ztratí právo zdanit příjmy z následného úplatného převodu nebo přenechání k užívání takového majetku (změnou daňového rezidentství, uplatňováním metody vynětí), se považuje za prodej sobě samému za obvyklou cenu.

Pravidlo pro ovládané zahraniční společnosti

Poplatník daně z příjmů právnických osob, který je daňovým rezidentem v daném státě, bude muset nově do svého základu daně zahrnout pasivní příjmy či příjmy z umělých transakcí jím ovládané zahraniční společnosti, pokud je její daňové zatížení nižší než polovina daně, kterou by tato společnost platila, kdyby byla rezidentní v členském státě poplatníka. Jde o tyto příjmy ovládané zahraniční společnosti plynoucí v jejím zdaňovacím období v zahraničí:

 • ve formě výpůjčních příjmů,
 • ve formě licenčních poplatků,
 • z podílu na zisku,
 • z pozbytí podílu daně z příjmů právnických osob,
 • z přenechání majetku k úplatnému užití s jeho následným úplatným převodem na uživatele,
 • z pojišťovacích, bankovních a jiných finančních činností,
 • z prodeje zboží a poskytování služeb nakoupených od přidružených osob a přidruženým osobám prodávaných bez přidané ekonomické hodnoty nebo pouze s malou přidanou hodnotou.

Hybridní nesoulady

Novinku tvoří i pravidla pro řešení hybridních nesouladů, které vznikají rozdílným uplatňováním pravidel jednotlivých daňových systémů, rozdílnou právní kvalifikací subjektů, finančních nástrojů nebo komerčních přítomností stálých provozoven. Jasně bude určeno, který stát má odepřít právo na uznatelnost výdaje v základu daně či v jakém státě má dojít ke zdanění příjmu. Importované nesoulady má vyřešit pravidlo, že pokud nedojde k řešení nesouladného výsledku mezi jinými jurisdikcemi, musí uplatnění výdaje nebo obdobné položky snižující základ daně odepřít stát původu této položky.

Obecné pravidlo proti zneužívání daňového režimu

Do daňového řádu se nově výslovně doplňuje obecné pravidlo proti zneužívání daňového režimu. Cílem je postihnout ty případy agresivního daňového plánování, na které se nevztahují jiná ustanovení upravující zvláštní pravidla proti vyhýbání se daňovým povinnostem.

Čtěte více: 5 novinek, které mají velkým firmám zabránit v účelové daňové optimalizaci

Změna limitu pro srážkovou daň

Změní se i limit ostatních příjmů zdaněných při neučinění prohlášení k dani srážkovou daní. Částka „2500 Kč“ pro srážkovou daň se nahradí částkou „rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění“. Sjednotí se tak s limitem u dohod o pracovní činnosti pro sociální a zdravotní pojištění, který od roku 2019 činí 3000 Kč.

Čtěte více: Sazby daně se nemění, přesto jsou tu zásadní změny ve zdanění zaměstnanců 

Pokuty u kontrolních hlášení se rozšíří

kontrolních hlášení se rozšíří pokuty. V současnosti platí, že pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu povinnost uhradit pokutu ve výši:

 • 1000 Kč, pokud jej dodatečně podá, aniž by k tomu byl vyzván,
 • 10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván,
 • 30 000 Kč, pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo
 • 50 000 Kč, pokud jej nepodá ani v náhradní lhůtě.

Správce daně dále uloží pokutu do 50 000 Kč plátci, který na základě výzvy správce daně k odstranění pochybností nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje prostřednictvím následného kontrolního hlášení. Pokuty lze nicméně odpustit.

Kdo dostal jednu z výše zmíněných pokut a zároveň závažně ztěžuje nebo maří správu daní, může mu v současnosti finanční úřad udělit další pokutu do výše 500 000 Kč. A právě tato pokuta se změní. Nově již nebude třeba, aby podnikatel nejprve dostal jednu ze „základních“ pokut a při závažném ztěžování nebo maření daní může dostat rovnou pokutu půl milionu korun.

Další změny u kontrolních hlášení

Kromě rozšíření pokuty obsahuje balíček i opatření, které omezuje správce daně. Pokud finanční úřad nevydá platební výměr do 6 měsíců ode dne, ve kterém došlo k porušení povinnosti, povinnost podnikatele uhradit pokutu zanikne. Toto ustanovení se bude vztahovat také na povinnost platit pokutu vzniklou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čtěte více: U kontrolních hlášení bude moct dostat pokutu až 500 000 Kč více podnikatelů 

Změny u zvláštního režimu jednoho správního místa

U zvláštního režimu jednoho správního místa dojde k několika změnám. Poskytovatelé digitálních služeb v Evropské unii, kteří pro odvod daně z přidané hodnoty v členských státech používají zvláštní režim jednoho správního místa, se budou při vystavování daňových dokladů nově řídit pravidly, která platí ve státě, ve kterém jsou v režimu registrováni (státě identifikace, resp. registrace). Dále se rozšiřuje okruh osob, které budou moci používat režim mimo EU. Ruší se totiž omezující podmínka pro možnosti používání tohoto režimu, která se doposud vztahuje na osoby povinné k dani se sídlem ve třetích zemích registrovaných pro účely daně z přidané hodnoty v některém členském státě.

Nižší DPH na teplo

V rámci daňového balíčku rovněž prošlo přeřazení DPH na dodávky tepla do druhé snížené 10% sazby. Tato změna ale nabude účinnosti až příští rok.

Novinky u poukazů

Zavádí se nová harmonizovaná pravidla pro uplatňování DPH v případě poukazů, respektive u plnění, která jsou s poukazy spojena. Pravidla se budou lišit podle typů (vlastností) poukazů, a to na jednoúčelové a víceúčelové. Pro převody jednoúčelového poukazu, což bude poukaz na předem dostatečně známé plnění, budou platit obdobná pravidla jako pro dodání zboží či poskytnutí služeb, na která se poukaz vztahuje.

Čtěte více: Přehled změn u kontrolních hlášení a DPH, které přináší daňový balíček

Zdanění zahřívaného tabáku

V oblasti spotřebních daní se hlavně zavádí nová daň ze zahřívaných tabákových výrobků jako další neharmonizovaná daň (vedle daně ze surového tabáku). Úprava zdanění zahřívaných tabákových výrobků vychází ze stávající úpravy zákona o spotřebních daních týkající se „tradičních“ tabákových výrobků. Spotřební daň ze zahřívaných tabákových výrobků bude aplikována na váhu, se sazbou daně ve stejné výši jako v případě tabáku ke kouření.

Krycí doklady při kontrolách EET

Kromě spotřebních daní mění daňový balíček i zákon o Celní správě ČR. Celníci budou moct nově používat krycí doklady nejen při předcházení a šetření trestných činů a při výkonu působnosti orgánů Celní správy ČR vyplývající z mezinárodních smluv, ale také při kontrolách hazardu a EET, pokud by bez jejich použití došlo ke zmaření tohoto výkonu anebo k ohrožení života, zdraví nebo majetku celníka nebo jiné osoby.

Čtěte více: Daňový balíček: Zdanění zahřívaného tabáku či krycí doklady u kontrol EET

Jaké senátní návrhy neprošly

Poslanci při opětovném projednávání balíčku vyslyšeli ministerstvo financí a odmítli pozměňovací návrhy Senátu. Neprošlo tak například snížení sazby DPH ve vybraných sektorech (ve stravování, v některých řemeslných a odborných službách, u vodného a stočného). Snížení DPH u stejných činností nicméně obsahuje novela zákona o evidenci tržeb, která se aktuálně nachází v druhém čtení ve Sněmovně.

školení červen - novinky

Poslanci nepodpořili ani snížení sazby spotřební daně z piva, jelikož by se podle nich projevilo zejména u lahvového piva, které je více rizikové z pohledu nadměrné spotřeby tohoto alkoholického nápoje, neboť jeho cena proti točenému pivu je několikrát menší. Podle ministerstva financí by senátní návrh vedl také k neopodstatněnému zvýhodnění některých velikostních skupin pivovarů. Nejvyšší snížení se totiž nedotýká nejmenších rodinných pivovarů, ale středních pivovarů průmyslového typu. Zatímco dnes jsou sazby spotřební daně odstupňovány podle množství vyrobeného piva za rok, senátní návrh by tuto proporcionalitu narušil.

Sněmovna odmítla i posunutí účinnosti snížení sazby DPH na teplo a chlad o půl roku, na červenec 2019, jelikož se zvýšení ceny emisních povolenek projeví na cenách pro občany až v roce 2020. Neprošlo ani prodloužení lhůty pro elektronické podání daňového přiznání k daním z příjmů o jeden měsíc. Jsem přesvědčena, že tento návrh by k rozšíření elektronických podání nevedl. Právnické osoby už v převážné většině svá daňová přiznání elektronicky podávají. A pro fyzické osoby, které mají ve více než polovině případů přeplatky na dani, by to znamenalo oddálení výplaty přeplatku, což je pro ně jistě nežádoucí, komentovala ministryně Alena Schillerová. Podle informací serveru Podnikatel.cz nicméně samo ministerstvo financí podobný návrh připravuje.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).