Hlavní navigace

Dělejte revize a schovávejte si doklady, nevystavíte se tak pokutám

13. 10. 2014
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Každá firma má povinnost zabezpečit se před ohněm. A na to se váže povinnost provádět pravidelné revize a umět je prokázat. Jinak se vystavujete postihům.

Každý podnikatel musí ve své firmě myslet i na požárně bezpečnostní zařízení. Nejde ale jen o to koupit na provozovnu hasící přístroj nebo požární hlásič a domnívat se, že tím je vše vyřešeno, to ani zdaleka. Je potřeba tato bezpečnosní zařízení mít zkontrolována a udržovat je provozuschopném stavu. Povinnost právnických osob a podnikajících fyzických osob udržovat požárně bezpečnostní zařízení v provozuschopném stavu vyplývá z ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně. Podrobněji pak tuto problematiku vymezuje § 7 vyhlášky o požární prevenci.

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek.

Ten říká, že před uvedením požárně bezpečnostního zařízení do provozu, kromě ručně ovládaných požárních dveří a požárních uzávěrů otvorů, systémů a prvků zajišťujících zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí se ověřuje, zda provedení požárně bezpečnostního zařízení odpovídá projekčním a technickým požadavkům na jeho požárně bezpečnostní funkci. Provozuschopnost instalovaného požárně bezpečnostního zařízení se prokazuje dokladem o jeho montáži, funkční zkoušce, kontrole provozuschopnosti, údržbě a opravách
provedených podle podmínek stanovených touto vyhláškou. U vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, a stanoví-li tak průvodní dokumentace výrobce, i u dalších požárně bezpečnostních zařízení se provozuschopnost prokazuje také záznamy v příslušné provozní dokumentaci, například provozní knize. Kontrolu může provádět osoba s odborností podle § 11 zákona o požární ochraně, která splňuje podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce konkrétního typu požárně bezpečnostního zařízení.

Co jsou požárně bezpečnostních zařízení:

  • elektrická požární signalizace
  • zařízení dálkového přenosu
  • zařízení pro detekci hořlavých plynů a par
  • stabilní a polostabilní hasicí zařízení
  • automatické protivýbuchové zařízení
  • zařízení pro odvod kouře a tepla
  • požární kapky

K tématu dále čtěte: Požární minimum podnikatele. Základem je povědomí o vašem začlenění

Pokud se zjistí závažné nedostatky, hrozí za ně samozřejmě postihy. Kontrolním orgánem, který je uděluje, je pak hasičský záchranný sbor kraje. Uložit sankci může za to, že zařízení není provozuschopní. Tedy, když není doložen doklad o kontrole provozuschopnosti nebo je zařízení v době kontroly zjevně nefunkční. Pokud neexistují žádné podmínky pro kontroly provozuschopnosti, mohou tuto činnost vykonávat osoby, které si provozovatel činnosti určí a v rozsahu, kterém si určí, upozorňuje Michaela Franclová z generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Sankce za neplnění povinnosti jsou uvedeny v § 76 zákona o požární ochraně a jsou velmi vysoké. Pohybují se v mezích do 250 000, 500 000 a jednoho milionu korun.

Pokuta může být udělena i v případě, že podnikatel nebude schopen prokázat provedení kontroly požárně bezpečnostního zařízení. To je proto potřeba mít k dispozici, a to ve vyžadovaném provedení.

Doklad o kontrole provozuschopnosti musí obsahovat následující náležitosti: 

a) údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání provozovatele požárně bezpečnostního zařízení a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; je-li provozovatelem zařízení fyzická osoba, také jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu této fyzické osoby,
b) adresu objektu, ve kterém byla kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení provedena, není-li shodná s adresou sídla provozovatele podle písmene a),
c) umístění, druh, označení výrobce, typové označení, a je-li to nutné k přesné identifikaci, tak i výrobní číslo kontrolovaného zařízení,
d) výsledek kontroly provozuschopnosti, zjištěné závady včetně způsobu a termínu jejich odstranění a vyjádření o provozuschopnosti zařízení,
e) datum provedení a termín příští kontroly provozuschopnosti,
f) potvrzení podle § 10 odst. 2, datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která kontrolu provozuschopnosti provedla; u podnikatele údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; u zaměstnance obdobné údaje týkající se jeho zaměstnavatele.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).