Hlavní navigace

Chcete přivést na trh nový či inovovaný produkt? Máte reálnou šanci získat dotace

22. 10. 2010
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Získejte peníze z Evropské unie na podporu výrobních technologií, které uvedou na trh nové či inovované produkty. Poradíme, jak připravit projekt.

Inovativní firmy mají příležitost získat podporu ve formě dotace hned ze dvou programů podpory, které jsou součástí Operačního programu Podnikání a inovace.

První možností je program Potenciál, jehož třetí výzva je pro příjem tzv. registračních žádostí otevřená až do 30. 9. 2011. Smyslem programu Potenciál je podpora budování či rozšiřování výzkumně-vývojového zázemí zaměřeného na aplikovaný výzkum, vývoj a inovace produktů odvětvově spadajících zejména do zpracovatelského průmyslu. Zároveň musí existovat reálný předpoklad, že výstupy budou přeneseny do výroby. Čtěte také: O jaké dotace může podnikatel žádat? Nabízíme rychlý přehled

Druhým vhodným nástrojem je program Inovace. Ten má za cíl zvýšení konkurenceschop­nosti podnikatelského sektoru prostřednictvím podpory výrobních technologií určených k uvádění nově vyvinutých či inovovaných produktů na trh, popř. k zavádění inovativního výrobního procesu. V současné době již probíhá příjem tzv. plných žádostí, nová výzva programu se očekává v průběhu roku 2011.

Zmíněné dotační tituly jsou koncipovány tak, aby na sebe obsahově navazovaly a rozsahem poskytovaných podpor pokrývaly celý inovační proces:

Enovation článek

Program Potenciál

Program Potenciál umožňuje zvyšování kapacit pro průmyslový výzkum, vývoj (VaV) a inovace. Díky podpoře z programu Potenciál narůstá v ČR počet subjektů s vlastními výzkumnými a vývojovými kapacitami a vytváří se tak potřebné technické zázemí v českém podnikatelském prostředí.

Žádat mohou všichni podnikatelé splňující základní kritéria programu, a to bez ohledu na velikost podniku. Hlavním předmětem projektu v rámci programu Potenciál je pořízení potřebného výzkumného a vývojového zázemí, a to ve formě investic do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Minimálně 50 % celkových způsobilých investičních výdajů musí směřovat do nákupu strojů, technologií, zařízení, hardware či sítí. Platí přitom několik vnitřních limitů programu: horní hranice výše investic do nemovitostí je stanovena na 40 %, u pozemků na 10 % ze všech způsobilých investičních výdajů projektu. Tato podmínka platí pro všechny žadatele bez rozdílu velikosti podniku. U velkých podniků se pak dále uplatňuje omezení, stanovující hranici investice do dlouhodobého nehmotného majetku (software, data, licence a know-how) na 50 % všech investičních výdajů projektu. Zvýhodněny jsou naopak malé a střední podniky. Ty mohou v průběhu realizace investičního projektu čerpat rovněž podporu na provozní náklady. Jedná se o mzdy, pojistné, cestovné, poradenské služby a materiál. Veškeré financování těchto nákladů je však podmíněno výzkumným či vývojovým posláním a nesmí překročit limit stanovený režimem de minimis (tj. 200 000 EUR během tří let), respektive režimem tzv. dočasného rámce (tj. 500 000 EUR během tří let). Čtěte také: Podpora technologií a vzdělávání kraluje dotacím.

Při hrazení mezd a dalších provozních nákladů spojených s odbornými (vývojovými) zaměstnanci žadatele se nemusí jednat o nově vytvořená pracovní místa. Tvorba nových kvalifikovaných pracovních míst je nicméně předmětem bonifikace v průběhu hodnocení, není však striktně vyžadována. Další kladné bodové hodnocení získají firmy, které podnikají v high-tech sektoru, v regionu se soustředěnou podporou státu, dále ty, které předkládaným projektem pozitivně působí na životní prostředí či dlouhodobě inovují své produkty a při těchto aktivitách spolupracují s renomovanými partnery ze sféry vysokých škol, výzkumných organizací atp. Základem úspěchu celého projektu je však jeho precizní zpracování a výborná technická úroveň. Čtěte také: Podnikáte v oblasti IT? Můžete pro svou firmu získat dotace z EU

Nejčastější chyby žadatelů v programu Potenciál

Mezi hlavní chyby žadatelů o poskytnutí dotace z programu Potenciál patří nepochopení jeho smyslu a cíle. Žadatelé se často domnívají, že podporovanou aktivitou je výzkum a vývoj ve smyslu provozování této aktivity, nikoliv ve smyslu budování infrastruktury pro VaV účely. Častým negativním jevem je též snaha zahrnout mezi investice čistě výrobní technologie, či jiné náklady, které s výzkumem a vývojem bezprostředně nesouvisí (např. automobily, mobilní telefony). V průběhu příprav projektu je dále nutné dbát na to, aby investiční rozsah záměru odpovídal ekonomickým, personálním a znalostním možnostem dané společnosti. Při vlastní realizaci projektu se pak příjemci dotací nezřídka kdy domnívají, že mezi provozní náklady lze zahrnout také mzdy „nevývojových pracovníků“ (např. managementu), či jiných zaměstnanců, jejichž výkon práce není zaměřen na VaV. Mezi běžně vyskytující se omyly patří také nezařazení pořizovaného majetku do dlouhodobého majetku firmy. Po technické stránce je nutné dbát na vysokou míru připravenosti celého záměru, ze kterého musí být zřejmé, že vybudování výzkumných a inovačních kapacit přispěje k realizaci kvalitních vývojových prací a tím i k posílení pozice příjemce dotace na trhu. Čtěte také: Zájem je o dotace velký, ale nevyužijí je všechny podniky.

Program Inovace

Cílem tohoto programu je posílení konkurenceschop­nosti a udržitelného růstu české ekonomiky prostřednictvím podpory inovačního potenciálu podnikatelského sektoru. Předpokladem k naplnění těchto úkolů je poskytnutí dotace podnikům, které zavádějí do výroby inovované produkty (inovace produktu), popř. zvyšují efektivitu výroby (inovace procesu). V rámci předkládaných projektů lze tyto podporované aktivity kombinovat, nebo použít pouze jednu z nich. Ve většině případů však jdou obě aktivity ruku v ruce.

Mezi hlavní podmínky, které musí předkládaný projekt naplňovat, patří využívání výsledků výzkumu a vývoje. Ten musí být v okamžiku podání plné žádosti ukončen a tento fakt musí být žadatelem prokázán. K doložení nejlépe slouží funkční prototyp či odzkoušený proces. Základem k úspěchu celého záměru je inovativnost, která musí být detailně popsána a přesvědčivě doložena. Mezi žadatele o poskytnutí dotace se mohou zařadit malé, střední i velké podniky, které mají alespoň dvouletou účetní historii. V tom také spočívá rozdíl ve vymezení příjemců podpor oproti programu Potenciál, který umožňuje žádat i společnostem bez dvouleté podnikatelské historie, a to v případě, že ji mohou doložit za svou mateřskou společnost.

Základní předpoklady projektu

Projekt musí být realizován v České republice mimo hl. m. Prahu, což je ostatně podmínka týkající se všech programů, spadajících do Operačního programu Podnikání a Inovace.

Výdaje, na které lze dotaci obdržet se velmi podobají uznatelným nákladům z programu Potenciál. Jedná se zejména o stroje, zařízení, hardware a sítě. Dále nehmotný majetek ve formě práv duševních vlastnictví, software a dat a rovněž investice do nákupu, zhodnocení či výstavby nemovitostí. Pro malé a střední podniky existuje i v programu Inovace bonus v podobě podpory provozních nákladů. Konkrétně se jedná o externí odborné poradenství, zvláštní školení, tvorbu webových stránek, mzdy a pojistné. Čtěte také: Jak být úspěšný při získávání dotace EU.

Také program Inovace má nastavena určitá omezení, která garantují požadované směřování investic především do technologického vybavení provozovny. Tyto limity stanovují horní hranici pro stavební náklady jako 20 % celkových způsobilých výdajů na stroje, zařízení hardware a sítě. Výdaje na školení mohou dosáhnout maximálně 20 % způsobilých výdajů celého projektu a pro velké podniky platí horní 50% limit z celkových výdajů projektu na investice do práv duševního vlastnictví, software a dat.

Problematická místa žádostí v programu Inovace

Mezi nejčastější důvody neúspěchu předkládaných projektů do programu Inovace patří nízká míra inovace, např. pouze na úroveň stávajících výrobků konkurence, neukončený výzkum a vývoj, či nedostatečný popis inovace produktu. Žadatelé také často předkládají pouze velmi všeobecně a nepřesně zpracovanou studii proveditelnosti, nedostatečně prokážou personální zajištění udržitelnosti projektu či nedoloží deklarované parametry inovovaného produktu (např. vyjádřením výzkumného ústavu). Často se vyskytujícím problémem je také nedostatečné ekonomické zajištění realizace a udržitelnosti projektu. Čtěte také: Dotační programy fungují také jako alternativa investičních pobídek.

Kolik a jak lze na projekt získat

U programu Potenciál se částka dotace pohybuje v rozmezí 1–100 mil. Kč, u programu Inovace pak 1 – 75 mil. Kč. U projektů realizovaných v regionech se soustředěnou podporou státu se strop posouvá na 200 mil. u programu Potenciál a na 150 mil. Kč v programu Inovace.

Míra dotace stanovena je dána jednak velikostí podniku a jednak regionem, ve kterém je projekt realizován:

Míra dotace dle velikosti podniku
Region NUTS II Malý podnik Střední podnik Velký podnik
Střední Morava, Severozápad, Střední Čechy, Moravskoslezsko, Severovýchod, Jihovýchod 60 % 50 % 40 %
Jihozápad 1.1.2007 – 31.12.2010 56 % 46 % 36 %
Jihozápad 1.1.2011 – 31.12.2013 50 % 40 % 30 %

Žádosti o dotace se překládají elektronicky prostřednictvím systému eAccount, který spravuje agentura CzechInvest, na jejíchž webových stránkách se lze do aplikace přihlásit. Celý proces probíhá jako u všech programů v rámci OPPI ve dvou krocích. Nejprve musíte podat tzv. registrační žádost, sloužící především pro posouzení obecného souladu projektu s podmínkami programu a vyhodnocení ekonomického zdraví žadatele. Po jejím schválení máte 90ti denní lhůtu pro podání tzv. plné žádosti, jejíž klíčovou součástí je plnohodnotný podnikatelský záměr.

Termíny podání žádostí o dotace
Potenciál Inovace
Termín pro podání registračních žádostí 30. září 2011 V současné době neprobíhá
Termín pro podání plných žádostí 30. listopadu 2011 31. ledna 2011
Výše dotace 1 mil.- 100 mil. Kč 1 mil. – 75 mil. Kč.
Alokace peněz na výzvu 3 mld. Kč 4 mld. Kč
Poskytovatel dotace Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Zprostředkující subjekt Agentura CzechInvest Agentura CzechInvest

Pro business server Podnikatel.cz eNovation, s.r.o. 

enovation

Autor článku

Jiří Kvíz je senior projektový manažer společnosti eNovation, odborník na dotační poradenství pro technologický sektor.
www.eNovation.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).