Hlavní navigace

Evidenční listy důchodového pojištění, včetně změn pro rok 2018

11. 4. 2018
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Nejzazší termín vyplnění evidenčních listů za rok 2017 se blíží. Připomínáme základní zásady vyplnění, včetně ukázky ELDP při otcovské a dlouhodobém ošetřovném.

V případě ukončení pracovního poměru v průběhu roku 2018 budou evidenční listy vyplněny podle nových podmínek. Včetně nových vyloučených dob.

Evidenční list důchodového pojištění

Zaměstnavatel vede evidenční list důchodového pojištění (ELDP) pro každého pracovníka, kterému vznikla účast na důchodovém pojištění vždy za jednotlivý kalendářní rok. Případně jeho část při vzniku pracovního poměru nebo jeho ukončení v průběhu kalendářního roku. ELDP se vede i pro zaměstnaného poživatele starobního důchodu. A to z důvodu nároku na zvýšení důchodu za dobu výdělečné činnosti při pobírání starobního důchodu. V případě, že má zaměstnanec u stejného zaměstnavatele uzavřeno více pracovních poměrů zakládajících účast na důchodovém pojištění, vede se evidenční list pro každý tento právní vztah samostatně. 

Čtěte také: Vstupní prohlídky a pracovnělékařské posudky v roce 2018

Vyhotovení ELDP a jeho odeslání

Evidenční list se předkládá za každý kalendářní rok po účetní závěrce, tj. po závěrce mzdových listů. Musí být vystaven nejpozději v dubnu následujícího kalendářního roku. Nejzazším termínem vystavení je 30. dubna, poté musí být předložen (odeslán) ČSSZ do 30 dnů. Ovšem v případě skončení zaměstnání v průběhu roku, vždy do 1 měsíce po konečném vyúčtování příjmů, nejpozději tedy do 31. ledna roku následujícího. Výjimkou je opakované zaměstnání. Jestliže zaměstnání skončí v průběhu roku a zaměstnanec ke stejnému zaměstnavateli opět nastoupí, nemusí být ELDP v mezidobí předložen. Pokud tedy zaměstnavatel nepochybuje, že zaměstnanec nastoupí nejpozději do 3 měsíců, může pokračovat v záznamech na tomtéž ELDP.

Pro ELDP je závazný předepsaný tiskopis, který má formu:

  • tiskopisu třídílného (tři spojené listy) – pro vyplňování na psacím stroji (umožňuje vyhotovit originál s propisem dvou stejnopisů). Všechny výtisky musí obsahovat podpis pověřeného zaměstnance a razítko zaměstnavatele,
  • tiskopisu jednodílného (jeden list) – pro elektronické vyplňování. Zaměstnavatelé k jeho vyplnění mohou využít aplikaci pro vyplňování ELDP, která je volně k dispozici na webových stránkách ČSSZ v části e-Podání. S pomocí aplikace lze vyplnit šablonu elektronického tiskopisu a vytisknout údaje do originálního tiskopisu ELDP. Aplikace umožňuje vytisknout dva stejnopisy (pro zaměstnavatele a pojištěnce). Ty je samozřejmě nutné podepsat a orazítkovat. Pomocí aplikace lze tiskopis elektronicky odeslat ČSSZ.

Elektronicky může zaměstnavatel ELDP podat ve formě datové zprávy (e-Podání) na elektronickou adresu podatelny VREP nebo jako elektronické podání na kompatibilním médiu. Musí mít formu datové zprávy v datovém formátu XML (e-Podání) vyhovující specifikaci ČSSZ a publikovaným XSD schématům, podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Elektronické podání je možné za stanovených podmínek realizovat zpravidla pomocí mzdového nebo účetního systému nebo prostřednictvím aplikace e-Podání. 

Čtěte také: Přeplatek z ročního zúčtování a daňový bonus v exekucích

Evidenční list důchodového pojištění obsahuje: 

  • identifikační údaje zaměstnavatele,
  • jméno, poslední příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu a rodné číslo občana,
  • druh výdělečné činnosti,
  • dobu účasti na důchodovém pojištění,
  • dobu důchodového pojištění,
  • vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
  • doby, které se při stanovení osobního vyměřovacího základu při výpočtu důchodu vylučují,
  • doby, které se ode dne dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod nepovažují za výkon výdělečné činnosti pro účely zvýšení procentní výměry starobního důchodu.

S vyplněním pomohou zaměstnavatelům praktické pomůcky. Připravila je Česká správa sociálního zabezpečení. Jedná se o pravidelně aktualizované Všeobecné zásady pro vyplňování ELDP. Jednotlivé příklady a ukázky správného vyplnění evidenčních listů v situacích, kdy se nejvíce chybuje, obsahuje Metodická pomůcka k vyplňování ELDP.

Změny ELDP pro rok 2018

Tři novely zákona o nemocenském pojištění přinesly řadu změn, které ovlivní vyplnění evidenčních listů důchodového pojištění. Od 1. února 2018 je vyloučenou dobou doba, po kterou trvala otcovská poporodní péče (maximálně 7 kalendářních dnů). Obdobně od 1. června 2018 bude vyloučenou dobou i doba, po kterou trvala potřeba poskytování dlouhodobé péče (ošetřovné – nejvýše 90 kalendářních dnů). 

Čtěte také: Otcovská poporodní péče a zdravotní pojištění. Definitivně vyřešeno

Další z důležitých změn je vznik účasti na pojištění svědka v soudním a správním řízení a v přípravném trestním řízení. Účast na pojištění zde vzniká dnem, za který mu náleží náhrada ušlého výdělku z důvodu svědecké výpovědi, a zaniká dnem, který předchází dni, za který tato náhrada již nenáleží. Obdobně se postupuje při podání vysvětlení na základě výzvy policejního orgánu nebo správního orgánu. Důležité je, že evidenční list důchodového pojištění zakládá a vede příslušný soud, policejní nebo správní orgán. Z pohledu zaměstnavatele se jedná o neplacené volno.

Pro názornost je tu ukázka vyplnění evidenčních listů při čerpání otcovské poporodní péče a dlouhodobého ošetřovného.

Content 23 EARLY

Otcovská poporodní péče

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Dlouhodobé ošetřovné

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).