Hlavní navigace

Exekuční a insolvenční srážky ze mzdy a rozdílný postup při nabytí právní moci

10. 4. 2019
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Velmi důležitým okamžikem pro provádění srážek ze mzdy je nabytí právní moci. Ne vždy mají zaměstnavatelé jasno, od jakého data srážky zasílat.

Právní výklady nejsou vždy jednotné. Postup se navíc liší podle toho, zda jde o prvního či dalšího plátce mzdy, exekuce či insolvence.

Nejprve exekuční srážky ze mzdy a rozdílný postup u prvního a dalšího plátce mzdy. Dalším plátcem mzdy je myšlen následující zaměstnavatel, ke kterému přichází zaměstnanec s již nařízenými exekučními srážkami ze mzdy.

Exekuce prováděné prvním plátcem mzdy

Zde se jedná o situaci, kdy zaměstnanci byly nařízeny exekuční srážky ze mzdy v průběhu zaměstnání. Podle občanského soudního řádu ztrácí povinný (zaměstnanec v exekucích) na základě výkonu rozhodnutí nebo exekučního příkazu nárok na příslušnou část mzdy již dnem doručení výkonu rozhodnutí soudu (případně exekučního příkazu soudním exekutorem). Plátce (zaměstnavatel) provádí srážky ze mzdy, avšak tyto prostředky deponuje na svém účtu (vede je odděleně od jiných finančních prostředků) a teprve po nabytí právní moci (vyrozumění soudem či exekutorem) vyplatí sražené částky oprávněnému (věřiteli). A to bez zbytečného odkladu. Doporučuje se odeslání nejpozději následující pracovní den. Poté již zasílá pravidelně prováděné srážky ze mzdy.

V případě doručení prvnímu plátci mzdy je tedy situace jasná, s odesláním srážek se čeká na nabytí právní moci. Většina výkonů rozhodnutí soudu či exekučních příkazů je totiž v první fázi doručena jako nepravomocná. Může se ale stát, že je prvnímu plátci mzdy doručen již vykonatelný exekuční příkaz. Zde nečeká na doručení nabytí právní moci, provádí a odesílá exekuční srážky okamžitě.

Pokud bude naopak výkon rozhodnutí nebo exekuce zastavena či zrušena, v takovém případě nenabude právní moci a po zaslání rozhodnutí plátce vyplatí deponované srážky dlužníkovi (jsou-li další exekuce v pořadí, postoupí se na jejich úhradu). Čtěte také: Razantní úprava nezabavitelné částky pro dlužníky. Možná již od června

Exekuce prováděné dalším plátcem mzdy

Jiné je to v případě dalšího plátce mzdy. Ten se od povinného, případně z potvrzení o zaměstnání, potvrzení o probíhajících srážkách či z centrální evidence exekucí dozví o probíhajících srážkách ze mzdy. V souladu s občanským soudním řádem musí příslušným soudům či exekutorům bezodkladně oznámit nástup nového zaměstnance (povinného).

A samozřejmě začít provádět exekuční srážky ze mzdy v pořadí doručení výkonů rozhodnutí či exekučních příkazů prvnímu plátci mzdy. Podle § 294 odst. 3 občanského soudního řádu platí, že nový plátce pokračuje ve srážkách ze mzdy ode dne, kdy mu je doručeno usnesení o pokračování v exekučních srážkách. Tomu také odpovídá, že usnesení je vykonatelné doručením (§ 171 odst. 2 občanský soudní řád). Okamžikem doručení tedy vstupuje nový plátce namísto předchozího plátce a provádí srážky při respektu ke stavu řízení. Pokud je tedy exekuční řízení ve stadiu, kdy se srážky ze mzdy již vyplácejí, bude provedené srážky odvádět, vysvětluje pro server Podnikatel.cz Lenka Desatová za Exekutorskou Komoru ČR. Dodává, že opačný postup by byl zbytečně formalistický. S doručením usnesení novému plátci mzdy by měl soudní exekutor z důvodu právní jistoty sdělit, kdy usnesení o vedení exekuce nabylo právní moci. Respektive kdy byla u něho zapsána v Registru zahájených exekucí ministerstva spravedlnosti tzv. „Doložka provedení exekuce“, nahrazující od 1. ledna 2013 termín „Doložka právní moci“. U exekučního příkazu by bylo rovněž vhodné sdělit, kdy nabyl právní moci. Pokud má nový plátce mzdy jakékoliv pochybnosti, měl by se podle Lenky Desatové obrátit na exekutora.

U dalšího plátce mzdy je tedy postup jasný, nový plátce mzdy po doručení usnesení o pokračování ve srážkách dalším plátcem mzdy odesílá provedené srážky a nečeká na nabytí právní moci tohoto usnesení. Pokud by však právní moc exekučního příkazu ještě nenastala, bude nový plátce mzdy srážky dále deponovat na svém vnitřním účtu a převede je exekutorovi až po jeho vyrozumění, že tato skutečnost nastala. Čtěte také: Poměrné uspokojování exekučních srážek v praxi? Nejednoznačné

Insolvence plněním splátkového kalendáře

Poněkud odlišný je postup při provádění insolvenčních srážek ze mzdy. Insolvenční soud podle ustanovení § 406 odst. 3 písm. d) insolvenčního zákona přikáže v rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře plátci mzdy dlužníka nebo plátci jiného příjmu dlužníka postižitelného výkonem rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení prováděl stanovené srážky (pro účel splátkového kalendáře) a nevyplácel sražené částky dlužníku. Citované ustanovení v odstavci 5 rovněž uvádí, že rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře doručí insolvenční soud do vlastních rukou také plátci mzdy dlužníka a ten po doručení tohoto rozhodnutí zasílá sražené částky insolvenčnímu správci. Čtěte také: Od roku 2019 se zvyšuje nezabavitelná částka v exekucích

BRAND 200

Zaměstnavatel (je-li v postavení prvního plátce mzdy) po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení zasílá sražené částky insolvenčnímu správci, tzn. bez ohledu na dobu zveřejnění tohoto rozhodnutí v insolvenčním rejstříku a bez zřetele k tomu, že rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dosud není v právní moci.

Jestliže jde o dalšího plátce mzdy, je situace opět odlišná. Zde již bylo rozhodnutí doručeno předchozímu plátci mzdy. Nový plátce mzdy zjistí od úpadce (zaměstnance) informaci o schváleném oddlužení a pokračuje v insolvenčních srážkách (insolvenční soud již novému plátci mzdy rozhodnutí nezasílá). Rozhodnutí o schválení oddlužení a další informace potřebné k provádění insolvenčních srážek ze mzdy je možné získat z insolvenčního rejstříku, který je veřejně přístupný.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).