Hlavní navigace

Existují nějaké výhody pro pracující seniory a studenty?

19. 4. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Víte, jaké jsou rozdíly mezi zdaňováním příjmů studentů a seniorů oproti ostatním poplatníkům? Jaká forma přivýdělku je pro takové poplatníky nejvýhodnější?

Většina dosažených příjmů je podrobena jejich zdanění, pokud nejsou od daně osvobozeny nebo z předmětu daně vyloučeny. Sazba daně z příjmů u fyzických osob je zpravidla 15 %. Není tomu jinak ani u studentů nebo seniorů. Tím, že ale za tyto osoby hradí pojistné stát, je pro ně zdaňování některých příjmů výhodnější než například u ostatních poplatníků daně. V tomto článku shrneme, jaké jsou nejčastější formy přivýdělku u pracujících studentů a seniorů.  

Dohoda o provedení práce

Velmi oblíbenou formou přivýdělku je tzv. dohoda o provedení práce. Dohoda o provedení práce je vymezena v zákoníku práce a je omezena odpracováním 300 hodin za kalendářní rok u jednoho zaměstnavatele. Jedná se o pracovně právní vztah, ve kterém vystupuje student nebo senior jako zaměstnanec na straně jedné a na straně druhé potom zaměstnavatel.

Pokud odměna z těchto dohod nepřesáhne 10 000 Kč za kalendářní měsíc, není pak zaměstnanec účasten nemocenského a důchodového pojištění. To v praxi znamená, že z této dohody není odváděno sociální a zdravotní pojištění. Jakmile by však odměna přesáhla tuto částku, zakládá tato dohoda účast na nemocenském a důchodovém pojištění. 

Studentům a seniorům, kteří pracují na základě této dohody, přísluší odměna pouze za vykonanou práci. Pokud má však zaměstnavatel interní směrnice, ve kterých se zavazuje poskytovat i u těchto dohod dovolenou nebo cestovní náhrady, má zaměstnanec i na tyto nárok.

Pokud zaměstnanec navíc podepíše tzv. prohlášení poplatníka daně z příjmu, tak při odměně do 10 000 Kč „neodvádí daň“ – resp. sleva na dani pokryje výši vypočtené daně. Pokud má však zaměstnanec podepsaných více dohod u více zaměstnavatelů, může uplatnit slevu na poplatníka pouze u jednoho z nich za každý kalendářní měsíc.

Pokud zaměstnanec nepodepíše prohlášení poplatníka, je na straně plátce povinnost z odměny odvést daň ve výši 15 %, a to buď formou srážkové, nebo zálohové daně. Veškeré příjmy, které byly podrobeny dani z příjmu, je možné zahrnout do daňového přiznání.

Dohoda o pracovní činnosti

Druhou nejčastější variantou, která však není tak výhodná jako dohoda o provedení práce, je dohoda o pracovní činnosti. V případě dohody o pracovní činnosti nesmí sjednaný rozsah práce překročit v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Na rozdíl od dohody o provedení práce nepodléhá odměna z této dohody sociálnímu a zdravotnímu pojištění do výše 3 499 Kč za měsíc. Více o dohodě o pracovní činnosti jsme psali ve článku zde.

Slevy na dani

Nárok na základní slevu na dani, tj. slevu na poplatníka, mají všichni poplatníci, a to jak rezidenti, tak nerezidenti. Výše slevy činí pro rok 2021 27 840 Kč, příp. 2 320 Kč měsíčně. V roce 2020 činila roční sleva 24 840 Kč, měsíčně potom 2 070 Kč. Uplatnění slevy na dani lze učinit podepsáním prohlášení poplatníka (často nazývané „růžové prohlášení“) u zaměstnavatele, případně v daňovém přiznání.

Podnikove It nový

Studenti navíc mohou uplatnit slevu na studenta, která činí ročně 4 020 Kč, měsíčně potom 335 Kč. Slevu může student uplatnit doložením potvrzení ze školy. Musí se však jednat o soustavnou přípravu na budoucí povolání, a to formou denního studia na střední škole nebo studiem vysoké školy. Slevu může student uplatnit do věku 26 let, v případě prezenčního doktorského studia do 28 let věku studenta.

Studenti a senioři jako podnikatelé

Studenti a senioři mohou mimo pracovněprávních vztahů také podnikat jako osoby samostatně výdělečně činné. Pokud takové osoby podnikají, je jejich podnikání považováno za vedlejší činnost

V takovém případě se na ně nevztahuje minimální vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění, protože je plátcem pojištění stát. Odvod na zdravotní pojištění je potom vypočten na základě skutečně dosažených příjmů – resp. rozdílu mezi příjmy a výdaji.

Účast na důchodovém pojištění je potom stanovena až při dosažení určeného základu daně, který je pro rok 2021 stanoven ve výši 85 059 Kč, v roce 2020 tomu bylo 83 603 Kč. Pokud je základ daně do stanoveného limitu, nejsou studenti ani senioři účastni důchodového pojištění a nemusí platit zálohy v následujícím kalendářním roce. Pokud však dosáhne základ daně vyšší hodnoty, než je rozhodná částka, vznikne na sociálním pojištění doplatek a v následujícím roce je taková osoba povinna hradit zálohy. 

Pozor však, pokud takové osoby nepodnikají všech dvanáct měsíců v kalendářním roce, v takovém případě se základ přepočítává.

Osvobození starobního důchodu od daně z příjmů

Zákon o daních z příjmů osvobozuje příjem získaný formou dávky z nemocenského nebo důchodového pojištění, pokud však úhrn takových příjmů nepřesáhne částku 36násobku minimální mzdy, která je platná k 1. lednu kalendářního roku. 

Pro rok 2020 byla minimální mzda stanovena ve výši 14 600 Kč, pro rok 2021 byla zvýšena na 15 200 Kč. Hranice pro osvobození příjmů je tak pro rok 2020 ve výši 525 600 Kč a pro rok 2021 ve výši 547 200 Kč. Pokud je tak příjem z těchto dávek do stanovené hranice, je tento příjem osvobozený. Jakmile však jsou tyto příjmy vyšší, podléhají zdanění. Pokud ale příjem přesáhne tuto hranici, je rozdíl, o který příjem přesáhl hranici pro osvobození, podroben zdanění dle § 10 zákona o daních z příjmů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).